søndag 4. september 2011

INVITASJON TIL SKAPANDE KUNSTNARAR OG KULTURUTØVARAR

Du vert med dette invitert til dialogmøte onsdag 14.09. kl 18.00 på biblioteket

Sund kommune er i gang med å laga ein kommunedelplan for kultur. Kulturlova ligg til grunn for arbeidet. Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakter sitt ansvar for å fremja og leggja til rette for eitt breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å
·        skapa, produsera, utøva, formidla og distribuera kunst- og andre kulturuttrykk
·        verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv
·        delta i kulturaktivitet
·        utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for
·        at kulturlivet har føreseielege utviklingsvilkår
·        å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar
·        at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og andre verkemiddel og tiltak

I samband med kulturplanarbeidet ynskjer prosjektgruppa å koma i dialog med flest mogleg av innbyggjarane i Sund. Vi har hatt møte med frivillige lag og organisasjonar og rådsorgan, og ynskjer no ein dialog med kunstnarar eller kulturarbeidarar med tilknyting til Sund. Vi kjenner til at det er mange som skapar kunst og kulturuttrykk av høg kvalitet utan å kalla seg kunstnar. Me ønskjer deg velkommen til dette møte. Gje eit ord til andre som du veit kan ha interesse av dette og oppfordra dei til å bli med på dialogmøtet!

Kommunen ynskjer seg også nye ”Sundgåver” til ein rimeleg pris, som vi kan gje bort til gjestar som er på besøk eller som vi kan ta med oss når vi er på reiser utanfor kommunen. Ta kontakt om du har ein idè til ein liten minnegjenstand frå Sund!

Påmelding innan 10.september til laila.klemetsaune@sund.kommune.no el. tlf 91520620.

Vel møtt til idedugnad og dialog!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar