torsdag 6. oktober 2011

Tøff jobb for lokalpolitikerne - kommuneøkonomien 2012

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunesektoren neste år. Etter at rikspolitikerne har brukt valgkampen til å love bedre tjenester til innbyggerne, får lokalpolitikerne jobben med å kutte i tjenestene.

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 betyr at lokalpolitikerne må ta vanskelige valg når budsjettene i kommuner og fylker skal vedtas senere i år. Jeg vil likevel understreke at kommuner og fylker vil kunne levere gode velferdstjenester også neste år, sier styreleder i KS, Halvdan Skard.

De foreslåtte inntektene til kommunesektoren i 2012 er likevel ikke nok til å dekke de forventede utgiftene. Skard mener at det nå er viktig at Regjeringen og KS tar et felles ansvar for å fortelle innbyggerne hva som blir konsekvensene av dette.

Regjeringen foreslår en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,35 milliarder kroner i 2012, og i tillegg en ekstrasatsing på vegvedlikehold i fylkeskommunene på 400 millioner kroner. KS anslår at dette er om lag 800 millioner kroner mindre enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve, bare som følge av befolkningsutvikling og økte pensjonskostnader i kommunesektoren.

- Med så stramme rammer er det ekstra viktig at kommunene faktisk har frihet til å finne nye og innovative løsninger, basert på lokale behov. Dessverre har utviklingen gått i retning av stadig strammere styring fra staten. Derfor forventer vi nå at Regjeringen snart legger fram den utsatte stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat, og at den inneholder konkrete tiltak for å utvikle lokaldemokratiet og øke den lokale handlefriheten, sier Halvdan Skard.

Mvh
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar