torsdag 16. oktober 2014

Opprop om lakselus


Et engasjement på vegne av miljøet og villaksen er viktig. De siste årene har mange sett en betydelig svekking av ville laksefiskbestander. I følge forskerne er lakselus en trussel mot vill laksefisk, og en viktig årsak til den reduksjonen i bestandene vi nå opplever.

Det er nettopp derfor regjeringen tar luseutfordringene på alvor.Regjeringen har forslått at oppdrettere kan kjøpe seg 5 % vekst på eksisterende konsesjoner mot at de oppfyller strengere krav til antallet medikamentelle behandlinger mot lus, og at de permanent legger seg på et lavere lusenivå enn i dag for all sin produksjon.

Regjeringen har også foreslått en obligatorisk avgift som pålegges alle oppdrettere. Pengene skal gå til utfiskingstiltak av rømt oppdrettslaks. De som velger å gjøre fisken sporbar vil kun betale for utfisking i de tilfeller hvor det er deres fisk som har rømt. Dette vil gi et kraftig incitament til oppdretterne om å merke fisken sin slik at de ikke må betale for andre sine rømninger, samt at de vil sikre seg best mulig mot egen rømming.

For å realisere potensialet til norsk havbruk og å produsere 5 millioner tonn laks og ørret i 2050 må det være ytterligere innovasjon og utvikling i havbruksnæringen. Først må utfordringene med bl.a lakselus og rømming bedres betraktelig. Regjeringen har således foreslått at oppdrettere får tilbud om vekst i MTB på 5 prosent, samtidig som de må akseptere en maksimumsgrense på 0,1 holus per fisk i anlegg som nytter seg av denne økningen. Dette vil kunne føre til en samla reduksjon i tal på lus på omlag 30 prosent, og vil være positivt for ville bestander av sjøørret og laks.

Ordningen er ikke tenkt slik at vi skal først ha veksten på 5% for deretter telle lus et par år senere. Praktiseringen må jo selvsagt bli slik at når man har nådd lusekravene så får en veksten på 5%. Hele poenget med denne vekstmuligheten er å stimulere til ytterligere nytekning og innovasjon i næringen. Det trengs således intet forskningsbelegg for å sette lusekravene på et slikt nivå for å motivere til innovasjon. Et slikt incitament gjør oss bedre i stand til å sikre både villaksen og ørreten som i dag er under sterkt press.

En mere bærekraftig vekst i næringen vil være helt essensielt for denne regjeringen for å tillate ytterligere vekst. Å hevde at regjeringa ikke gjør grep for å få bukt med luseproblemene for en tillater ny vekst vitner om at man ikke har fått dette poenget med seg.

 

Ove Trellevik

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar