torsdag 10. august 2017

Blå politikk for blå maritim vekst
Høyre i regjering har bidratt til en historisk offensiv satsing på den maritime næringen. Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid". Rekordmange skip flagger hjem som følge av endringene og norske arbeidsplasser sikres gjennom en styrket nettolønnsordning og regjeringens styrking av næringens rammebetingelser.

Som følge av regjeringens endringer i fartsområdebegrensninger har en rekke skip flagget tilbake til norsk flagg. Noen er havnet i NIS og mange er flagget i NOR. 50 skip har flagget hjem som følge av endringene i fartsområdebegrensninger.En god nettolønnsordning er en forutsetning for å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs. Derfor har Høyre og regjeringen hatt en historisk satsing på nettolønnsordningen. Vi har lovfestet ordningen, forbedret den og utvidet den slik at flere sjømenn omfattes av ordningen. I tillegg har vi forbedret rettsikkerheten for sjøfolk ved å revidere skipsarbeiderloven. Styrkingen innebærer at nettolønnsordningen sin økonomiske omfang er betydelig økt de siste årene. I 2017 utgjør ordningen hele 2,1 mrd. kr.

Styrkingen av ordningen gir resultater. Som følge av et utfordrende marked var det en nedgang i antall sjøfolk i ordningen, men antallet har siden steget til om lag 11 700 som følge av styrkingen av ordningen i mars 2016. Den siste endringen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett med å utvide nettolønnsordningen for NIS-skip i deep sea-virksomhet er blitt tatt svært godt imot. Vi satser på miljøvennlig skipsfart gjennom en kondemneringsordning for den norskregistrerte nærskipsfartsflåten. Formålet med ordningen er å bidra til at eldre skip i norske farvann skrapes og erstattes med ny og bærekraftig kapasitet. Den har vist seg vanskelig å benytte, og vi gjennomgår derfor nå vilkårene i ordningen for å vurdere eventuelle justeringer. Regjeringen viderefører rederiskatteordningen. Dette sikrer norske rederier internasjonalt konkurransedyktige vilkår. Etter forslag fra Høyre i regjering har Stortinget vedtatt å inkludere vindmøllefartøyer i rederiskatteordningen. Dette er fartøy som driver virksomhet i form av oppsetting, reparasjon, vedlikehold og demontering av vindmøller til havs. Høyre vil bidra med rammevilkår også i nye markeder og segment.

Høyre prioriterer budsjettmidler til prosjektering og bygging av klima- og miljøvennlige skip og ferger. Dette har skapt optimisme og fremtidstro blant mange som jobber med innovasjon og fornying innen maritim sektor. Verdens første el-sjark er satt i drift, og oppdrettsselskapet Salmar har tatt i bruk verdens første helelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen. . Fitjar Mek. Verksted (FMV) har vunnet anbudet på å bygge det nye ladbare hybrid skipet til Kystverket. Color Line skal bygge verdens største hybridskip. Skipet skal bygges i Ulsteinvik, med norsk design. Den norske sjømann sin erfaringsbaserte kompetanse er avgjørende for den utviklingen og innovasjonen vi ser i maritim sektor.

Programmet for mer overføring av gods til sjø som regjeringen har iverksatt ble svært godt mottatt. 11 søknader er kommet inn, og omfanget av søknadene er ca. 4 ganger så store i økonomisk omfang som avsatte midler. Det vitner om fremtidstro på at man kan klare å få mere gods fra vei til kjøl. Dette vil vi vi følge opp!

Regjeringen viderefører styrkingen av samarbeidsprosjektet Markom2020 til kvalitets- og kompetanseheving i maritim utdanning. Den gode satsingen på maritim forskning og utvikling gjennom de offentlige virkemidlene til Innovasjon Norge og Norges forskningsråd (Maroff-programmet) utvikles videre, og arbeidet med en ny forsknings- og innovasjonsstrategi for maritim sektor (Maritim21) er ferdig.

Vi er opptatt av å styrke konkurransekraften til hele den maritime verdikjeden, og selve kjernen i den maritime kompetansen er den norske sjømann. Derfor satser vi sterkt på nettolønnsordningen. Høyre vil fortsette å føre en aktiv maritim politikk slik at Norge kan bevare sin posisjon som en ledende maritim nasjon, og et attraktivt vertsland for rederiene.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar