lørdag 30. juni 2018

Kommunereform


Kommunereformen

I perioden 2014 – 2017 er totalt 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Kommune Norge vil snart bestå av 356 kommuner. Selv det er for mange kommuner!

Det er fortsatt et stort potensiale for ytterligere flere kommunesammenslåinger. Resultatet fra reformen så langt er at hovedtrekkene i kommunestrukturen i landet ikke er endret vesentlig.

  • Fortsatt vil ca. halvparten ha kommunene ha under 5000 innbyggere.
  • Over 120 kommuner har færre innbyggere enn 3000.
  • I 2017 opplevde kommuner med under 3000 innbyggere i snitt en befolkningsnedgang på 0,5 prosent
  • Kommuner med over 15000 innbyggere i snitt hadde en befolkningsvekst på 1 prosent
  • Kun 72 av 221 kommuner med under 5000 innbyggere hadde en økning i folketallet, og av disse var det var det kun 24 som vokste med mer enn 15 innbyggere.

lørdag 17. mars 2018

Treng vi domstol til å frata statsborgerskap i særskilte situasjoner?

I denne bloggen skriver jeg om hvorfor vi måtte endre reglene for når vi som samfunn må frata noen norsk statsborgerskap. Dette er en alvorlig reaksjon overfor en statsborger, men der ikke uten grunn forslaget ble fremmet. Det er heller ikke uten grunn at dette ble vedtatt, men hva er stridens kjene i saken?

onsdag 17. januar 2018

Benketur til Bergen 15 januar.


Hordalandsbenken hadde årets første Benketur til Bergen, og besøkte sykehus, media og UIB. I denne bloggen kan du lese om besøket, arbeidet med å utvidingen på Haraldsplass, jobben med å få på plass et Protonsenter for kreftbehandling på Haukeland. Medieklyngen i Bergen, arbeidet med Marin Klynge, og mer av det gode arbeidet på UIB.

lørdag 6. januar 2018

Første Nyttårsmøte for Benken


Godt Nytt År!
3.januar så var Hordalandsbenken i full sving igjen i det nye året.
Da var det deltagelse på Fylkesordførerens årlige «Nyttårsmøte», og møte med Bergen kommune samt befaring på DNS.
Fylkesordførerens årlige nyttårsmøte samlet i god tradisjon gode representanter fra næringsliv, Akademika, politikk, kultur og samfunnslivet forøvrig til det årlige nyttårsmøtet. På agendaen sto det viktige tema innen fremtidens krav til kompetanse. Engasjerte innledere sørget for gode innlegg.

lørdag 16. desember 2017

Hordalandsbenken sin høst


Velkommen til Hordalandsbenken! Stortinget har for lengst konstituert seg og vi representanter fra Hordaland er fordelt til ulike komiteer og har fått ansvar for ulike oppgaver. Hordalandsbenken er i full sving med å bidra til at Hordaland sine utfordringer blir satt på dagsorden, og om mulig løst. I denne bloggen kan du lese litt om hvem vi er, hvordan vi jobber, og hvilke organisasjoner vi har hatt møte med, og ikke minst hvilke problemstillinger de har tatt til ordet for at vi arbeider med.


Statsbudsjetettets virkning for Hordaland 2018

I denne bloggen kan du lese litt om hvordan virkningen statsbudsjettet for 2018 får for oss i Hordaland innen et utvalg av tema.

tirsdag 12. desember 2017

AP og SP si merkelege haldning til fylkes og regionsutvikling


Omkampene si tid er forbi. Opposisjonen med AP og SP i spissen, tapte omkampen om kommune- og regionreforma 7.desember. Vedtaket om samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane var eit demokratisk og frivillig fatta vedtak i begge fylkestinga. Likevel klarte AP og SP på Stortinget å fremja forslag  om å reversere denne og fleire andre samanslåingar no i haust. Dette til tross for at dei sjølve har hatt store ambisjonar om ei regionreform. Det er langt mellom liv og lære.

søndag 10. desember 2017

Integrering av asylsøkere og innvandrere må bli bedre


Mye har endret seg siden begynnelsen på 2000 tallet. Bare de siste fem årene er det komt over 78 000 personene som er gitt opphold og som skal integreres i samfunnet. Vedvarende sosial utestengning fra arbeidslivet kan føre noen ut i radikalisering og mange flere ut i depresjon. Er det slik at norsk integreringspolitikk har ført til utenforskap og arbeidsledighet?  Jeg mener ja, og derfor må integreringen bli bedre.

søndag 22. oktober 2017


Nei til ekstraordinær lakseskatt

Flere reagerer kraftig på at Regjeringen ikke vil innføre en eksportavgift for laks. Jeg mener det er flott at regjeringen er negativ, og håper opposisjonen nå slår seg til ro med regjeringen sin utgreiing som helt klar viser svært negative konsekvenser for nasjonen.

søndag 3. september 2017

Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge


Regjeringen foreslår å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge, herunder ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter. Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil være en midlertid treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner for ordningen i 2018.

Et bedre, mer inkluderende og varmere samfunn med Høyre


I denne bloggen kan du lese om 14 konkrete tiltak vi har gjennomført, og ytterligere 7 tiltak vi vil gjennomføre for å gjøre samfunnet mer inkluderende og varmere.
Høyre er garantisten for store, og små men viktige, grep for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre går i 2017 til valg på å fylle klasserommene med enda mer kunnskap, kortere ventetid og bedre behandling i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser. Disse grepene gir bedre velferd for den enkelte og i samfunnet. De som trenger disse grepene mest er dem som har minst. Høyres politikk skaper et varmere samfunn, selv om våre politiske motstandere gir inntrykk av det motsatte.
 

Ledighet ned og veksten går opp


Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å gi de som faller utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse. Det siste bedriftene i vårt fylke nå trenger er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder.