onsdag 7. juni 2017

Vi trenger ingen ny statsminister


Verden er i endring. Trump har varslet en mere proteksjonistisk linje, «USA først» som han sier. Forholdet mellom USA og Nord-Korea er svært spendt. I randsonen til Europa er det krig og nød. Mennesker flykter fra krig og elendighet både i Afrika og flere land i Midøsten. I fredelige Europa har vi opplevd både større og mindre terroraksjoner. Verden er ustabil. Vi tenger ingen ny regjering som ikke vil spille på lag med NATO, og som vil si opp EØS avtalen, og gå på akkord med FN traktater og det gode arbeidet i WTO.


Vi trenger en statsminister som Erna – som bygger bro mellom mennesker og land. Som liten nasjon må vi ta vare på våre allierte og våre handelspartnere. Når urolighetene øker og usikkerheten sprer seg er det lett for å «klamre seg» til det kjente og vante, og ikke ønske omstilling i samfunnet for å bevare vår velferd og trygghet, slik Senterpartiet er en forkjemper for. Det beste er om alt blir som det er mener de, men faktum er at verden er i endring – og det må vi ta inn over oss.

Regjeringen sin utenrikspolitikk virker. Det er oppnådd ny og konstruktiv dialog med Kina. Vårt samarbeid med NATO er svært godt. Norge er et lite land og helt avhengig av forsvarssamarbeid, markedsadgang og internasjonal handel.  Proteksjonisme har aldri løst noen utfordringer for Norge, selv om venstresiden i norsk politikk later til å tro det. Regjeringen har fått på plass viktige frihandelsavtaler, og vårt internasjonale samarbeid er styrket. Og sist men ikke minst så virker regjeringen sin strenge innvandringspolitikk.

Da Erna Solberg ble Statsminister var Forsvaret nedprioritert og underfinansiert. Manglende vedlikehold på våpen, fly og skip førte til at store deler av Forsvaret ikke var kampklart. Forsvaret var taperen i budsjettene under den rødgrønne regjeringen. I det grundige arbeidet forsvarsministeren iverksatte viste det seg at Forsvaret var dårligere enn fryktet. Vi måtte velge mellom enten å beholde dagens forsvarsstruktur uten nødvendig forsvarsevne, eller styrke forsvarsevnen gjennom økte bevilgninger, omprioriteringer og omstruktureringer. Det er tvingende nødvendig å øke forsvarsevnen i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Høyre gjennomfører et taktskifte i forsvarspolitikken, og har startet gjenreisningen av landets forsvarsevne. Regjeringen vil med den nye langtidsplanen bruke 180 milliarder kroner ekstra på Forsvaret de kommende årene. Høyre vil også at vi skal nå våre 2% forpliktelser i NATO. Aldri før har forsvarsbudsjettet fått en større økning.

Norge møter flere trusler. Politiet er styrket, og det er vedtatt en nærpolitireform. Vi styrker beredskapen og satser mer på̊ forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Cyberforsvaret og etterretningstjenesten er styrket, og PST er betydelig styrket for å forebygge og avdekke terror. Det er opprettet et felles kontraterrorsenter der forsvar og politi jobber sammen, og det er etablert et eget CYBER-senter for å bekjempe digitale angrep og avdekke digital kriminalitet. Nå er det kriminelt å delta som fremmedkriger, og det er opprettet forebyggingskontakter mot radikalisering i alle politidistriktene. Det nye nasjonale beredskapssenteret til politiets skal bli et slagkraftig og sterkt beredskapssenter for Politiet, hvor de kan øve, trene og utdanne av våre skarpeste politimenn- og kvinner.

Valget står mellom å la Høyre gjennomføre den mest ambisiøse satsingen på Forsvaret og Politiet på mange tiår, eller gi makten tilbake til Ap, SV og Sp som fornektet tilstanden i Forsvaret og Politiet da de styrte. Med SP i regjering så de bevare gamle forsvars og politi strukturer som ikke skaper nevneverdig merverdi i det å trygge hverdagen til innbyggerne mot dagens trusler. Høyre er garantisten for at politiet og forsvaret settes i enda bedre stand til å avverge og bekjempe terrorangrep mot våre innbyggere, og forsvare landet. Høyres politikk er helt klar; vi vil ha et kompetent forsvar med forsvarsevne og et politi som er på hjul på̊ landeveien døgnet rundt. Høyre vil skape trygghet i Norge, og vi har god støtte i samarbeidspartene for å nå dette målet.

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant

Hordaland Høyre

 

Tobias Strandskog

Leder Unge Høyre, Hordaland

(Innlegget har tidligere vært publisert i Bergensavisen)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar