lørdag 21. januar 2012

Veke 3. Seminar - Sotrasamband - oppstart politiske organ

Denne veka har det blant anna vore seminar og møte med Fjell om Sotrasambandet. Dei ulike politiske organa har begynt sin møteverksemd i det nye året og det har såleis også vore møte i Formannskapet og Saksgruppe Næring og utvikling.

Politi seminar
Måndag arrangerte politiets fellesforbund fagseminar for byrådet, bystyret, hordalandsbenken og ordførarane i Hordaland Politidistrikt. På dagsorden sto politiets utfordringar. Politiet i Hordaland har flest redningsoppdrag i Noreg – heile 162 slike oppdrag blei utført i 2011. Det blei fremja ønskje om både politihelikopter og politi båt samt materiell til ulikt formål. Per Sanberg (frp) tok til ordet for færre politidistrikt. Konklusjonen er at politiet treng fleire ressursar.

Byrådsleiar Monica Meland tok til ordet for å utnytte synergiar i debatten om helikopter og peikte på at Håkonsvern får helikopterbase som også bør utnyttast til andre føremål dette støttar eg. Her i Sund har me hatt bemanna losbåt i mange år. Dei har utført fleire viktige redningsoppdrag og har vore nytta av både polliti og brannvesen. Det er viktig at staten samordnar ressursinnsatsen sin. På den måten kan losskøyta i Sund kanskje få fleire oppgåver slik at  samfunnet ser seg råd og tent med å ha losskøyta bemanne 24 timar – 7 dagar i veka gjennom heile året. Det ville skapt ein tryggleik for både fastbuande, fiskara, turistar og andre som ferdes i på sjøen vest om Bergen.

Formannskapsmøte
Tysdag var det årets første formannskapsmøte. I møtet vart blant anna nye tilskotts satsar for private barnehagar fastsett for 2012. Det inneber at kommunen yter nesten 11 mill  til barnehagen i Sauafjellet. Det er kostnadskrevjande å drive barnehagar! Til tross for at den private barnehagen kun får 91 – 92% av det dei kommunale barnehagane kostar.

Saksgruppe Næring og Utvikling
Dette utvalet hadde også sitt første møte. Her vart budsjettsituasjonen til Gode Sirklar AS drøfta og vår prosjekt som får støtt eller blir drivne fram av Gode Sirklar AS. Sund har fleire prosjekt som kan bli påverka av at Fjell reduserer sine tilskott til Gode Sirklar AS. Saksgruppa prioriterer satsinga innan Marin næring – og deretter dei prosjekt som er starta framfor nye prioriteringar.

Det blei også vedtatt å ta opp att ei gammal sak om vegnamn og hus nummer i kommunen. Det er mange som ønskjer eksakte adresser og dette har store fordelar for taxi, naudetatar og alle som ikkje er ”lokalkjent”. Kommunen veks og behovet er aukande. Eit slikt prosjekt er arbeidskrevjande og vil truleg krevje noko ressursar. Saka er starta so får me sjå kva som skal til for å realisere dette. Det er fleire av oss som lenge har hatt eit ønskje om å få dette til.

Bustadsosial plan.
Tysdag var det seminar. På dagsorden sto bustadsosial plan.
Alle har ein behov for ein stad å bu og bustad må difor vere ein sentral del av velferdspolitikken. Ved å ta meir omsyn til bustad i samfunnsplanlegginga generelt, og i det førebyggande bustadsosiale arbeidet spesielt, kan levekåra betrast for mange. Prinsippet om at pertsonar med stort pleie- og omsorgsbehov skal ha muligheit til å bli buande i eigen heim, stiller krav til korleis tenestene blir organiserte. Det er i aukande grad behov for ambulerande og fleksible tenester. At fleire med behov for tenester bur i egen bustad, fører også til at krava til heimebasert omsorg og tilpassa bustader aukar.

I dag utgjer gruppa over 67 år 10,5 % av befolkninga i Sund. Ei befolkningsframskriving basert på moderat vekst viser at gruppa om 30 år utgjer 17,5% av befolkninga. (tal frå ssb). Dette gjer oss store utfordringar i framtida.

Mange problemstillingar på bustadmarknaden er knytt til overgangar som oppstår som fjølge av hendingar i arbeidslivet, privatlivet eller som kombinasjon av slike hendingar. Dette kan være oppseiingar, skilsmisse og sjukdom. Andre sårbare overgangar er utskriving frå institusjon og lauslating frå fengsel.

Ungdom kan vere sårbare når dei flyttar frå foreldreheimen. Særlig utsette er unge når omsorga frå barnevernet blir avvikla.

Andre som er utsette er unge som har droppa ut av skulen, ikkje er i arbeid og manglar eit sosialt nettverk. Slike problemfylte situasjonar kan vere starten på ein marginaliseringsprosess. Det er såleis viktig at me i Sund kommune har ein god bustadsosial plan som ivareteke våre behov. Me må også ta med oss behovet – som er kostnadskrevjande inn i det førebyggjande arbeidet slik at behovet i samfunnet for bu hjelp blir lågast mogeleg.

Dette var såleis eit godt seminar med gode innspel frå brukarorganisasjonar, tilsette og politikkara. Eg har tru på at me har lagt grunnlaget for ein god plan.


Sotrasambandet
Torsdag hadde ordføraren i Fjell kalla inn til møte med forhandlingsutvala i Fjell og Sund. Her blei det drøfta ulike tema knytt til prosjektet. Frå Sund er me tydeleg på at eit slikt stort samfunnsprosjekt må ein kunne tole offentleg debatt. Sund både skal og må fremje sitt syn både i formelle høyringsrundar, men også i andre relevante fora og i media. Me må kunne få påverke samfunnet, politikara i Fjell, Bergen og Fylke for å nå fram med vårt syn. I Sund har politikkarane ei brei støtte blant innbyggarane i det at Sund skal fremje sitt syn. I den samanheng har me i Sund også hatt dialog med representantar frå Bergen. Inntrykket er likevel at både Bergen og Fjell så langt i prosessen favoriserer eit Sotrasamband med ei ny 4 felts bru i høgspent traseen. I Sund har me vor mest oppteken av den heilskapelege løysinga inkludert nord – sør aksen. Sjølv om dette er isolert sett to forskjellige prosjekt og med forskjellige offentlege finansieringskjelder hhv Fylkeskommunen nord – sør og Staten på strekninga Kolltveit – Bergen. Frå vår side i Sund ser me oss tent med ei tilfredstillande og rimeleg løysing på strekninga Kolltveit – Bergen for å få logast mogeleg bompengesats her slik at me då kan heller ha ein høgare bompengesats nord – sør på Sotra og såleis realisere meir veg på Sotra framfor å bygga veg i Bergen for den totale betalingsviljen for bompengar.

Sund har i alle høyringsinnspel i prosessen fått fram at me aller helst ser for oss eit samband i syd. Me framheva vårt syn på fordelane ved eit framtidig ringvegsystem som også Fjell kommune tidligare har gitt sin tilslutnad til. Det var difor noko stor undring og frustrasjon i Sund då kommunestyret i Fjell ikkje valte å følgje dette opp i sin uttale til KVU for Bergensregionen.
Det handlar om det overorna vegsystemet i eit 40 – 50 års perspektiv. Då må vi etter Sund sitt syn kunne tørre ta til ordet for at me også må kunne få på plass eit samband sør på Sotra og stå samla i regionen om ein slik visjon – når Fjell forventar oppslutnad om Fjell sitt syn i Sotrasambandet.

Vi bad også om at fokuset med å fatte vedtak og realisering av vedtak knytt til strakstiltak må bli større. Strakstiltak har vore tema i regionen i sikkert 10 år – utan at me kan registrera noko praktiske tiltak som kan avhjelpe på trafikkavviklinga.
Næringslivet er ikkje berre opptatt av eit framtidig Sotrasamband. Dei er også opptatt og avhengig av strakstiltak for å takle utfordringar knytt til rekruttering, logestikk og ikkje minst vurderingar om investering, utviding og nyetablering. For næringslivet handlar det såleis ikkje berre om eit Sotrasamband som ligg 10 – 15 år fram i tid for å betre trafikkavviklinga. Fleire i næringslivet tek til ordet for at tiltak må til snarast.

Kroa
”Koroa” i Skogsskiftet står til nedfalls. Det var difor kjekt å kunne ønskje både utbyggar og arkitekt velkommen Fredag for å drøfta framtida på denne tomta. Utbyggarane stilte med ”blanke ark! Og var lyttande til kva rammer som ligg i komuneplan og sentrumsplan. Me hadde ein konstruktiv og positiv dialog – så eg håpar dei kjem att med nokre spenstige og realistiske planar. Skogsskiftet treng eit løft!

KIWI CUP
No laurdag er det Cup på Skogsvåg Stadion. Eg er invitert til å dela ut medaljar til nokre lag. Det skal eg gjere – det blir kjekt.


Ha ei fin fin helg!

Mykje taler for at Bergen og Fjell vedtar ny bru i høgspenttraseen. Unødig kostnadskrevjande løysing meiner mange.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar