tirsdag 26. juli 2016

Nye arbeidsplasser er jobb nr 1 for regjeringen


Å skape nye lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter til vårt velferdssamfunn, og gir trygghet for arbeidstaker og familien er ingen lett jobb.

Grunnlovsendring - Norge treng deltagelse i EUs Finanstilsyn


 - og EU trenger vår deltagelse!
For Norsk næringsliv er konkurransekraft viktig. Da må vi blant annet ha mest mulig like konkurransevilkår som standarder og krav, og ikke minst tilgang til Europa som marked. Det er derfor vi har EØS-avtalen. For finansnæringen så kan vi ikke stille oss slik at næringen ikke har så like vilkår som mulig som sine europeiske konkurrenter.

Industrimelding med ny politikk kan gi ny vekst


Det siste året har vi sett tydelige tegn på at vi står ovenfor en vesentlig endring i norsk økonomi og industri. Det gjør at vi må tenke nytt for å ha en vellykket næringspolitikk for fremtiden. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en industrimelding som skal ta for seg sentrale temaer av betydning for norsk konkurransekraft fremover.

Evaluering av påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter


Oxford Research har utført en evaluering av påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter. Rapporten ble oversendt departementet 3. juni 2016. Formålet med evalueringen var å vurdere om påbudet har virket etter sin hensikt, det vil si bidratt til økt sikkerhet ved bruk av fritidsbåter og bedre holdninger blant båtbrukerne. Rapportens hovedbudskap er at påbudet kun har vært virksomt i litt over ett år, og at det ikke er mulig å påvise en effekt på antall dødsulykker fra fritidsbåt. Påbudet ser ut til å ha ført til økt vestbruk og bidrar således positivt til økt sjøsikkerhet. Det anbefales at påbudet opprettholdes og utvides til å gjelde alle fritidsbåter under 24 meter.

Nye muligheter for offentlige tjenester


Stortinget har nylig vedtatt ny lov om offentlige anskaffelser. Dette er ei stor og viktig sak både for det offentlige, men også for innbyggarane flest. Det er tross alt innbyggarane som til sjuande og sist er sluttbrukaren av alle offentlige tilbod og tenester.