torsdag 10. august 2017

Leif Sande og AP tar feil


AP`s Leif Sande slår et slag i løse luften når han hevder i sin Blogg at Sjømennenes dom over de politiske partiene er klare. Jeg skal unnskylde Leif Sande med at han enda ikke er stortingsrepresentant, og av trolig ren uvitenhet ikke kjenner verken Høyre eller stortinget sine vedtak.


Leif Sande henviser til en artikkel i Maritim Logg nr 4/2017, der  Stian Grøthe forsøker å oppsummere de politiske partiene sin vilje til å satse på norsk arbeidskraft på norsk sokkel. Hans oppsummering og vurdering var også før de siste vedtak i Stortinget, som også Høyre støttet. Det han heller burde gjort var å se på hvilken Maritim Politikk som har blitt ført for å styrke den norske sjømann sine muligheter. Likevel, høyre støtter en utredning der vi i motsetning til AP er tydelig på at vi ikke støtter å innføre handelshindringer som setter arbeidsplasser i fare, og bryter med internasjonale Havrettskonvensjoner.
For maritim næring har det vært viktig med stabile, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser over tid. Dette har vært avgjørende for å bygge opp Norge som en maritim stormakt. Høyre har i regjering bidratt til en historisk satsing på maritim næring og nettolønnsordningen, og vil i det videre arbeide sikre at norske skip fortsatt er konkurransedyktige internasjonalt. Flaggstatsprinsippet og andre internasjonale regelverk knyttet til den maritime næringen har vært en av de viktige pilarene for skipsfarten.
Høyre mener at brudd med internasjonale rammeverk og konvensjoner gjennom å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel vil kunne svekke Norges anseelse som havnasjon, og vil kunne resultere i gjensidige proteksjonistiske tiltak mot Norge og norsk maritim næring og andre næringer. Høyre er tydelig på at dette er en utvikling vi ikke ønsker.
En utredning av norske lønns- og arbeidsbetingelser på norsk sokkel og i norsk farvann må også vise mulige negative handelsmessige virkninger av økt proteksjonisme for Norge i et bredere perspektiv, og hvordan økt proteksjonisme i skipsfarten kan påvirke også andre eksportnæringer negativt.
Heilt siden NOU 1976: 40, har konklusjonen vært at forsyningsskip i Nordsjøen fullt ut må følge skipsfartens ordinære opplegg. Og, seinest når AP sist satt i regjering konkluderte de med det samme. Dette skrev de om betydningen om å følgje Havrettskonvensjonen og flaggstatsprinsippet i St.meld nr 15 (2008 – 2009), om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, sitat:
FNs havrettskonvensjon, EØS-avtalen og WTO-avtalen er med på å sikre norske økonomiske interesser og norsk velferd, direkte eller indirekte,
 - og videre, skriver de at:
Norge som har en liten og åpen økonomi, bør det betraktas som vår primære og prioriterte utenrikspolitiske interesse å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Regjeringen understreker også betydninga av at de grunnleggende reglene i havrettskonvensjonen anerkjennes og følgjes lojalt av alle berørte stater.
Høyre sin politikk for å styrke den norske sjømann sin konkurransekraft er nettolønnsordningen. Derfor har vi styrket begge deler. Høyre ønsker Ikke å bli måt på Hva vi Utreder, men på faktisk Hva vi Gjør i praktisk politikk. Til det beste for landet vårt.

Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar