tirsdag 15. mars 2011

Hardangerfjordforskriften - Fortsatt sterk marin næring i Hordaland

Følgende reselusjon ble vedtatt på Hordaland Høgre sitt årsmøte i helga:

Høyre er tilhenger av en sterk og bærekraftig marin næring i Hordaland. Vi vil på det sterkeste fraråde innføring av Stoltenberg-regjeringens forslag til Hardangerfjordforskrift, og de mulige alvorlige konsekvensene dette vil ha for en av Norges aller viktigste næringer.

Den marine næringen mener at regjeringens forslag til ny forskrift vil være svært dramatiske. Deres beregninger viser at nær 600 arbeidsplasser vil forsvinne som følge av de begrensningene på produksjon som forskriften legger til grunn. 220 av disse arbeidsplassene er direkte i oppdrettsnæringen – noe som tilsvarende rundt 20 prosent av det totale antallet mennesker som er sysselsatt i næringen.

Den usikkerheten som råder knyttet til konsekvensene av forskriften medfører at Høyre krever en konsekvensutredning som også redegjør for forskriftens økonomiske konsekvenser og påvirkningen dette vil ha for sysselsettingen i en av regionens aller viktigste næringer. Dette mener Høyre er uansvarlig.

Det er svært viktig å sikre en bærekraftig bestand av villaks og sjøørret. Hensynet til disse er også formålet til tre øvrige forskrifter som har blitt innført de senere årene. Høyre mener at soneforskriften, luseforskriften og PD-forskriften – som blant annet har til hensikt å redusere fare for rømning, spredning av lakselus og pankreassykdom – må gis tid til å virke.

Derfor vil Høyre:
»        på det sterkeste fraråde at forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden gjøres gjeldende
»        avvente virkningen av de forskriftene som allerede er implementert


helsing
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar