søndag 30. september 2012

Reise til Bosnia Herzegovina, Konjic kommune.

No var tida komen for at eg burde reisa til Bosnia Herzegovina for å sjå og følgje opp det gode arbeidet Sund kommune saman med andre samarbeidspartnara har fått gjort gjennom mange år. Bakgrunnen for prosjektet var at det etter krigen på Balkan så skulle Noreg bidra til demokratiseringsprosessen på Balkan. I Sund kommune budde det mange flyktningar frå Balkan under krigen. Då då Dayton avtala var signert i desember 1995 var det naturlig for Noreg og Sund kommune å engasjere seg i gjenreisinga av landet.


 


Utbrente og bomba hus og gårdar står att etter krigen.
Utanriks departementet (UD) er begeistra og imponert av Sund kommune og våre samarbeids partnara som VNR, KS, BIR, BKK og andre sin innsats og resultata som er skapt. I starten bidrog Sund kommune og KS med folkevalt opplæring, informasjon og opplæring av kommunale rutinar og prosedyrar ifm kommunal saksbehandling etc – nabovarsel og høyringar på bygging og kommuneplanar var ukjente begrep frå tida då Toto styrde sitt einevelde med jernhand i det tidligare Joguslavia. Prosjektet har utvikla seg gjennom åra og det er skapt mykje nytte og framgang.

 

Ivar Steinsland og gerhard Inge Storebø ved minnesmerke etter dei falne i krigen frå Konjic.
Så tysdag reiste eg nedover til Konjic saman med Karstein Bjørge, Gerhard Inge Storebø, Ivar Steinsland og Odd Jarle Hatland frå Sund kommune. Turen gjekk fint. Det blei nokre mellomlandingar så heile dagen gjekk med til reising. Det var godt å komme fram til i Konjic seint Tysdag kveld.
Ivar, rådmann i Konjic, meg Ordførar i Konjic, Gerhard Inge, Karstein og Gunnar.

 
Onsdag morgon var det mottaking på ordføraren i Konjic sitt kontor. Der møtte me presidenten, ordføraren og delegasjonen frå Konjic. Dei aller fleste har eg møtt før i Noreg. Dei orienterte om ulike utviklingsprosjekt dei arbeider med i tillegg til dei norske prosjekta me frå Sund er involverte i. Det er slik at også andre nasjonar er inne med ulike tiltak i tillegg til Noreg og EU. Det er gjort ein formidabel jobb i arbeidet med å gjenreise landet etter krigen som herja på Balkan frå tidlig på 90 talet fram til våren 1995, men det er framleis spor å sjå etter krigen både materielt og menneskeleg. Å skape demokrati med innbyggar involvering blant eit folk som har vore i krig med kvarandre og som har vore kommunistisk styrt i fleire hundrede år tar tid og er krevjande for alle.

Det er snart politiske val her i Bosnia og ordføraren og andre politikkara er mykje opptatt av det sjølvsagt. Ordføraren var også sterkt engasjert i eit større vegprosjekt dei skal realisere så det var travle dager her nede på han.

 
Me traff stolte tilsette på dagsenteret.
Etter mottakinga så var det omvisning på dagsenteret for funksjonshemma born. Dette er eit dagsenter som Sund kommune saman med Konjic kommune har stått i spissen for å få realisert. Hjelpetiltak som me i Noreg tar som ein sjølvsagt til born med spesielle behov og noko som me har krav på ihht norsk lov – var inga sjølvsagt sak her. Det er framleis slik at funksjonshemma born ikkje er dei som blir prioritert når ein har knappe ressursar i arbeidet med å gjenreisa landet. Difor er også dette prosjektet så meiningsfylt og viktig. Det var kjekt å sjå gleda i auga til borna som var på dagsenteret. Der får dei trening og muligheit til å utvikla seg som individ. Alle har ein mogeligheit til å lære å utvikle seg, men på forskjellige nivå alt etter grad av fysisk og psykisk funksjonshemming. Difor er det viktig at alle born blir stimulert til læring og utvikling.
 
 
 Mange land bidrar i støtte i gjenreisinga av landet og fokuset er ofte infrastruktur som bygningar og vegar, difor er det fantastisk at nokon tar mål av seg å hjelpe dei aller svakaste i samfunnet – borna med fysisk og psykisk utviklingshemming. Dei er utan nokon interesseorganisasjonar og politiske parti som talar deira sak i stor stil og med tyngde. Eg er imponert over den jobben våre tilsette i Sund kommune med Marit Nilsen i spissen har fått til.

 
Fire stolte jener får utdelt sin diplom.
 
Prosjektet har utvikla seg gjennom tida og denne veka Ingebjørg Børnes og Marit Nilsen frå Sund kommune saman med tre andre frå Spelhaugen dagsenter i Fyllingsdalen og Megia AS tilstades. Deira oppgåve denne gongen var å endeleg etter fleire år med opplæring å sertifiserte 4 bosniske jenter som skal stå for utdanning og kursing av andre vaksne og foreldre som skal arbeide med born som har spesielle behov. Meininga er at ein her i Konjic skal drive utdanning av andre som kjem frå heile landet, slik at ein kan starte fleire slike dagsenter med kvalifisert personale. Dette ser lovande ut! Det var flinke og stolte jenter som fikk utdelt sitt diplom som bekrefta deira instruktør kompetanse.

Det har vore lagt ned eit betydeleg arbeid i dette prosjektet. Alt frå identifisering av born med spesielle behov i heile fylket, til framskaffing av lokalar, rehabilitering etc. Først blei det eit dagsenter i ein barnehage. No eit dagsenter i ein skule. Det er kjøpt ein minibuss for henting og bringing av born. Det som blir viktig framover no er at dei lagar seg nettverk her i Bosnia Herzegovina. Dagsenter for menneskjer med spesielle behov er ukjent for mange og det finnes slik eg forstår berre eit anna slikt dagsenter til i heile Bosnia Herzegovina. Dei treng eit nettverk av interessentar som blir med å vidareutviklar konseptet til andre delar av Bosnia. Frå Kantonet (fylket) her nede er det vist stor interesse for tiltaket så det stor von om at dette skal me få til innan prosjektet sin slutt.

 
Andre prosjekt som er realisert her nede som deler av hovud prosjektet eller som ”spinn off“ er for eksempel at me fått brannbil som næringslivet på Sotra og SpareBank 1 i Bergen har sponsa.


Kjekt å treffe brannmannskapa og sjå brannbilen att som me hjalp til å få på plass.
 

Vanninntaket på eit av minikraftverka.

 
9 mini kraftverk er bygd og eigd som OPS prosjekt der eigarane må overlevera anlegga vederlagsfritt til kommunen Konjic etter 30 år. Skattlegginga av kraftinntektene er etter same modellen som i Noreg slik at det kjem samfunnet og innbyggarane til gode også i dei 30 åra anlegga er eigd av industrien og næringslivet. Her har BKK vore ein viktig støttespelar for å få realisert desse anlegga og å få på plass ”eit system” som kjem heile samfunnet tilgode.

 

BIR AS har bistått med reinhaldsplan og reinhaldskonsept – så no skinner Konjic og gatene er reine, elva fri for søppel og det er rutinar og system for avfallshandtering. Det er innført kjeldesortering i barnehage og i skulane i kommunen. Dette prosjektet har vakt stor interesse også andre stader i landet. Folk ønskjer å ha det reint og fint rundt seg, så det er ”supert” om dette kan vidareførast til andre kommunar. VNR  har bidratt med ressursar til eit mikrofond slik at elevar som tar utdanning kan produsere og selje produkt dei lærer å lage under utdanninga.

 

På befaring i eit rom i den vidaregåande skulen som kanskje skal nyttast til kjøkken.
Det er planar om å byggje eit kjøkken til den vidaregåande skulen her nede. Dette prosjektet er støtta av VNR og næringslivet. Her vil ein forsøkje å få næringslivet til å sponse moderne utstyr slik at Konjic kommune og den vidaregåande skulen tar rehabilitering og oppussinga av lokalane. Klarer ein å realisere dette prosjektet vil Konjic kommune bli sentral i fagutdanninga innan mat.

 

Det er under utarbeiding ein klima og miljøplan og ein landbruksplan. Desse planane er bland anna Fylkesmannen i Hordaland sine folk tett på. Dette er viktige planar å få på plass sidan EU stiller plankrav for å gje økonomisk støtte til ulike utviklingsprosjekt. Å arbeide med planar og sjølve prosessen er også viktig demokrati opplæring. Høyringar er gjennomført og det er heilt nytt her nede. Det gjer at planane er godt forankra og det er stor iver etter å få gjennomført planane.


 
Ivar Steinsland inspiserer

Innan landbruk er det lagt samvirkemodellar etter mal frå Noreg. No er det 800 bønder som har meldt seg inn i 3 ulike samvirkemodellar for å styrkje bonden sin muligheit for sal til grossistar, foredling og eksport. Konjic kommune eig eit større landareal og det landarealet blir utleigd til ein landbruksforening. Her er ein i gang med å realisere landbruksplanen og det dyrkast i dag bringebær, jordbær og anna frukt. Der er utviding på gang og Laurdag var me på synfaring på denne staden. Det var kjekt å sjå at det spirar og gror, men det står nokk noko att i kunnskapen om marknadsføring og salg.
Forskingsstasjon for fiskeoppdrett

 

Småfisk i ulike basseng storleikar.
Fiskeoppdrett er eit anna emne dei har vist stor interesse for. Representantar frå Bosnia Herzegovina  var vore på besøk i Matre i Nordhordland fleire gongar og sett på forskingsstasjonen der. For 4 år sidan etablerte dei ein forskings stasjon sjølv i Konjic med hjelp frå Sund kommune og landbrukshøgskulen på Ås samt andre kompetansemiljø i Noreg. Det er mykje produksjon og det er no fisk i elvane og vatten igjen i regionen. Det er dei glade og slote over. Etter min oppfatning bør det kunne etablerast yngelproduksjon og fiskeoppdrett i fleire elver og vatten i regionen for ein større kommersiell satsing, men til no har målet vore å få liv tilbake i elvane igjen. På laurdag var me på synfaring på denne forskingsstasjonen. Det var interessant og lærerikt.

 
Førebuing til matfestival.
 
 
 
Mat attachen til Fylkesmannen, Ivar, Karstein og Gerhard Inge i sving på matfestivalen
Eg fekk også gleda av å opne Mat festivalen her nede. Det er tredje gongen denne festivalen blir arrangert – etter mal frå mat festivalen i Bergen. Også her er det Sund som har lagt til rette i samarbeid med blant anna mat attaché Gunnar Nagell Dahl hos fylkesmannen. Målet her er at produsentar og bønder skal komme saman å presentere sine produkt slik at innbyggarane og andre interessentar kan sjå og prøvesmake ulike produkt. Dette bringer produsent og forbrukar tattare saman og er eigentleg ein marknadsføringskanal. Målet må være å synliggjøra produkta til produsentar i sitt eige land og importørar i andre land.
 

Tilsette ved Den Norska ambasaden i Sarajevo
På opninga deltok også den norska ambassaden i Bosnia Herzegovina, sentrale politikkara og andre handelsfolk. Masse folk, talar, song og musikk prega den formelle opninga og dagen. Kjekt å være ordførar frå Sund kommune på ein slik dag – og med så mykje positive tilbakemeldingar frå alle! Kjekt å høre mykje god omtale av Sund frå ambassaden sine representantar. På opningsdagen serverte ambassaden norske vaflar. Fredagen serverte Sund kommune røykelaks, kaldrøykt laks, lokal Bosnisk aure etter Norsk oppskrift og andre smaksprøver av norsk mat. Gode tilbakemeldingar og mykje moro. Fantastisk kjekt å få være med å få representere Sund kommune og Noreg på ein slik måte.

 
Vårt prosjektet varer ut 2013. Då er det ikkje meir statleg finansiering frå UD. Sund kommune har bidratt i 13 år i eit fantastisk hjelp til sjølvhjelp prosjekt. Difor er det serdeles viktig no å ha fokus på bærekraftige løysingar slik at prosjekta blir vidareført og kan driftast som sjølvstendige driftsprosjekt av Konjic kommune også etter at prosjektet blir avslutta i 2013 frå norsk side.

Rådmann i Konjic, ordførar, Gunnar, meg, Ivar, Gerhard Inge, Karstein og leiar ved forskingsstasjonen på fiskeoppdrett.
 
Heilsing
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar