lørdag 17. november 2012

Ei lita oppsummering


To fluer i ein smekk! Det blei inga blogg førre helg så her er ei kort oppsummering av dei viktigaste sakene dei siste to veker. Ikkje uventa kanskje men kommuneøkonomi må kommenterast. Det same må ferjesambandet Klokkarvik – Hjellestad, samt litt om kommunestyret og næringsutvikling.


Kommuneøkonomi
Pr november ser det ut som om utgiftene våre er i samsvar med inntektene våre. Me kan såleis forvente at regnskapet for 2012 kan gjerast opp i ballanse. Organisasjonen har ikkje klart å iverksetje og gjennomføre alle sparetiltaka som kommunestyret vedtok i budsjettet for 2012. I 2012 har me vore heldige grunna høgare inntekter enn me har budsjettert med og difor ser det ut til at året 2012 går i balanse. Det er ikkje sikkert det blir slik til neste år. Difor MÅ endringar som kommunestyret vedtek gjennomførast.

I Formannskapet Tysdag 6. november var det budsjettmøte for neste år. Konsekvensjustert budsjett inneheld kostnadane for kommunen sine einingar der ein  vidarefører aktivitetsnivået frå i år,  inklusive forventa vekst og kostnadsauke viser dette eit gap på ca 25 mill. Dette kom noko uventande på dei fleste.
Det er fleire orsakar til eit slikt stort gap mellom inntekter og utgifter er vekst i tenestene. Fleire barnehageplassar, stor auke i kostnadar for ressurskrevjande brukara, konsekvens av samhandlingsreforma og vekst i barnevernet. Det er desse områda som har vokse mest, og det er slike utgifter det er vanskeleg å ”kontrollere” då tenestene er lovpålagt. Regnskapa frå åra tilbake viser at me innan andre tenester også brukar mykje ressursar samanlikna med andre kommunar. Dette har den nye rådmannen no teke fatt i og arbeider med organisasjonen for å finne tenelege og framtidsretta løysingar. Formannskapet skal samlast att 26.november for å prioritera kuttforslaga som rådmannen og organisasjonen legg fram. Deretter blir budsjettet lagt ut på høyring før me behandlar budsjettet i kommnestyret 18.desember.

Skaganeset
Eg har tidligare skreve mykje om våre mål og ambisjonar for ein marin biopark på Skaganeset.  Fredag 9 november hadde eg møte med næringsbyråden,  BRB,  Fiskeriforum Vest, Fylkeskommunen, UIB og Nofima. Temaet var satsinga til Nofima i Bergensregionen og kva konsekvens det kan få for utviklinga på Skaganeset. HAV 21 rapporten blei framlagt 7 november. Den peikar på Nord-Noreg og nordområda som framtidig vekst område innan den marine sjømat næringa. Sjølv om Norfima er lokalisert i Tromsø (samt fleire andre stader i landet) ønskjer dei at forsking innan forteknologi skal ha sitt hovudsete her i Bergen. Dette kan styrkje Skaganeset. Dei ønskjer samlokalisering med andre marine forskarar på Marineholmen i Beregn. Hadde ein fått til dette kunne Skaganeset fått eit pilot anlegg for marin bioprosessering i tråd med våre ambisjonar. Hordaland fylkeskommune støttar godt opp for planane våre på Skaganeset, og har vedtak på at Skaganeset er eit satsingsområde for marin bio prosessering og framtidig marin biopark.
BRB og Fiskeriforum Vest ska forta ei marknadsundersøking blant relevante aktørar innan forsking og næringsliv for å vurdere om det er behov og investeringsvilje for eit felles infrastruktur opplegg på Skaganeset. Styret  Norfima har på si side vedtak på at dei ønskjer i første omgang samlokalisering i Kjerreidviken med aktivitetane dei har på Titlestad. Dette grunna økonomiske årsaker.

Erfaringen min så langt er at næringsutvikling tar tid. Når det ein skal oppnå er avhengig av det statlege virkemiddelapparatet sine avgrensa ressursar og sentrale politiske målsetjingar - tar ting tid.

Porsvika
I Porsvika der Sotra Fiskeindustri AS held til er det ønskje om utviding. Her har historiske verdiar innhenta oss, og ein lyt grave ut fortidsminne i samsvar med krav frå riksantikvaren. Dette har ein stor kostnad for utbyggjar. Kostnaden er stipulert til 1,5 mill. Etter min meining er det for lett for Staten å velte slike kostnader over på ”den menige mann”. Slike fortidsminne som det her er tale om finn me i «einkvar haug og hammar» her ute. Det burde ikkje vore naudsynt å ta vare på alle slike "bein og stein restar" som er i konflikt med utbygging og grave dei ut. Men staten er smart, der nokon ønskjer å gjere noko pålegg dei utgraving! Det er vel einaste måten Staten klarer å grave fram desse kulturminna på.

 
Ferjesamband Klokkarvik – Hjellestad
For den ivrige lesar av lokalavisene Vestnytt, BT og Fanaposten har ein kunna fått med seg at både eg, kommunen, dei reisande og andre er sers lite tilfreds med Bergen Nordhordaland Rutelag (BNR) sin leveranse av ferjetenester. Ikkje held dei oppsett rutetabell, og det manglar vedlikehald på ferjene som medfører stopp og driftsavbrudd. Det har vore grunnstøytingar og kollisjonar med øydelegging av materiell på 3.parts eigendelar. MF Sundferja som eigentleg er hovudferje på dette sambandet ligg på verkstad i Bergen. Den har berre gått ca 20 dagar totalt. Her er det mykje gale. Den manglar blant anna sikkerhetsstyringssertefikat. På Bjelkarøy fråskriv BNR seg ansvaret for skader som er oppstått på den kommunale kaien som følgje av samanstøyt. Her har me sett oss nøydt til å hyre inn advokat. Dette er den einaste kaien på øya me kan bruke i beredskapsføremål og såleis er den kritisk for oss.

Dette illustrerer noko av dei utfordringane me opplever med reiarlaget  BNR på dette sambandet. Eg håpar på vegne av samfunnet at det er siste gongen dette reiarlaget får oppdrag frå det offentlege. Eg har hatt møte med SKYSS og Fylkeskommunen og dei forstår både dei reisande og vår manglande tillit til BNR. Det er ikkje berre å bryta avtala med reiarlaget heller. Det tar tid å få bygd ny ferje og det er truleg ingen som på kort varsel kan tre inn i dette sambandet. Gamleferja Fjordgard er seld til Finland.

Eg trur me må snarast må fatta vedtak for det framtidige sambandet til øyane. Hordaland Fylkeskommune har gjeve klart utrykk for at det er lite ressursar til investeringar i kostnadskrevjande vegprosjekt i åra som kjem. Me lyt kanskje tenkje alternativ løysing. Om me hadde fått knytt Lerøy og Bjelkarøy saman og bygd eit nytt ferjeleie som betene begge øyane, samt oppgradert ferjekaiane på Klokkarvik og Hjellestad så kunne me fått ei hurtigåande ferje som kunne betjent sambandet fram til Fylkeskommunen fekk råd til ei tunnelløysing ut til øyane. Ei tunell løysing ut til øyane vil uansett liggje langt fram i tid.

Kommunestyret
Tysdag 5. november hadde me kommunestyremøte. Me starta i Sundhallen med ei flott messe/utstilling der næringslivet i Sund fekk presantert seg. Elevane fekk mogeligheit til å bli kjent med næringslivet og kva krav som blir stilt for krav til utdanning og jobb i fleire bransjar. Eg trur mange blei overraska over mangfaldet i vårt næringsliv i Sund – eg for min del rakk ikkje å besøkje alle standane. Heile kommunestyret hadde frammøte i hallen. Det er viktig at kommunestyrerepresentantane også kjenner næringslivet i kommunen, samt deira behov og utfordringar. Etter opplegget i Sundhallen gjennomførte me eit ordinært kommunestyremøte.
Av saker vedtok me blant anna at gebyret på renovasjonsutgifter skal setjast ned med 3,7% ihht tilråding frå BIR AS. Kjekt at noko blir billigare!

Ei anna kjekk BIR sak er at me har fått 3 brukbare bossbilar som me skal sende til Bosnia. Ein til Mostar og to til Konjic. BIR har pussa dei opp og tar kostnaden med å få køyrt bilane ned. Dette blei sjølvsagt godt moteke i Bosnia!Sotra Fiskeindustri AS i Porsvika. Sund kommune.
 
No skal eg til Tellnes Næringspark og delta på opninga av Vest Caravan sitt nye caravan anlegg.!

Ha ei fin fin helg
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar