mandag 20. oktober 2014

Flere kriminelle skal ut av landet

Helt siden denne regjeringen tiltrådte har det vært et uttalt mål at kriminelle utlendinger og andre personer uten lovlig opphold skal sendes ut så raskt som mulig. Så vil det være tilfeller der noen med ulovlig opphold er utsatt for menneskehandel og som selv ikke kan stå ansvarlig for at de er i Norge. Professor Line Alice Ytrehus tar til ordet i BT for at disse personene bør i større grad innvilges permanent oppholdstillatelse. En generell liberalisering av praksis vil etter mitt skjønn kunne forsterke problemene med illegal innvandring og menneskesmugling. Norge må på ingen måte fremstå som et liberalt land eller fristat for illegal innvandring.Norge har vært frihavn for flere av de største forbryterne mot menneskeheten. Enten det har vært krigsforbrytere fra Balkan eller fra Rwanda. Har man vært for slepphendt er det krevende å rette opp. Historien om Krekar kjenner de fleste. Regjeringen har stort fokus på rettferdig behandling og rettsikkerheten til de som måtte søke asyl i Norge, og det blir vurdert alternativer for å bedre rettsikkerheten. Likevel er det viktig å ha fokus på å få returnert de som ikke skal bli i Norge. Dette arbeidet ble ikke lettere av at vi overtok en situasjon der det satt over 5000 personer med endelig avslag i norske mottak. Det er uholdbart. Derfor har denne regjeringen fra første mulige øyeblikk sørget for mer ressurser til returarbeidet.
I 2014 har totalt 4265 personer blitt tvangsreturnert frem til 1. september. Det betyr at vi i snitt sender ut 17 personer uten lovlig opphold hver eneste dag. Dette arbeidet følger vi nå opp i vårt første statsbudsjett. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flere uttransporteringer og styrking av ID-arbeidet med om lag 200 millioner kroner.
Vi slår hardt ned på personer som forsøker å utnytte asylordningen for å begå kriminalitet eller andre kriminelle som oppholder seg her ulovlig.  Frem til 1. september har det blitt uttransportert 1581 kriminelle, eller seks kriminelle hver eneste dag. Det tallet skal opp. Regjeringen viderefører derfor satsingen fra revidert nasjonalbudsjett i 2014 om å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo. Vi foreslår å øke bevilgningen til politiet med 30 millioner kroner for å forsterke innsatsen med å følge opp utlendinger som pågripes i det åpne rusmiljøet.
Denne regjeringen er opptatt av at arbeidet vårt fungerer i alle ledd. Enten vi pågriper flere kriminelle utlendinger eller jobber for å effektuere utvisning av personer som oppholder seg ulovlig i Norge, så må vi gi politiet det verktøyet de trenger for å gjennomføre jobben. Som en følge av at regjeringen vil sende ut flere uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger, vil vi bruke 49 millioner kroner på 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum. For å sikre rettsikkerheten til asylsøkerne vil regjeringen vurdere om en asyldomstol til erstatning for at Utlendingsnemnda (UNE) skal behandle klagesakene.


Ove 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar