mandag 20. oktober 2014

Regjeringen investerer i trygg sjømat og mere kunnskap!

Sjømatnæringens verdiskapingspotensial er stort, og med riktige grep i dag kan vi sikre en mangedobling i årene som kommer. Norges store havområder og vår langstrakte og produktive kystlinje gir et fantastisk utgangspunkt.I Sintef-rapporten Verdiskaping basert på produktive hav fra 2012 skisseres en økning i verdiskapingen fra marine næringer til 550 mrd. kroner i 2050. For å komme dit må vi investere i kunnskap og teknologiutvikling i dag.
Vestlandsregionen har lange tradisjoner innen havbruk og fiskeri. Norge som nasjon vil tjene på at bergensregionen får et tyngre ansvar for å sikre veksten innen marin næring og sjømat.
Bergensregionen står for nesten 30 prosent av den marine verdiskapingen i Norge. De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i bergensregionen og de står for 40 prosent av verdens lakseproduksjon. Bergen er også sentrum for marin forsking og fiskeriforvaltningen i Norge.
Sjømatnæringens globale oppdrag er å være med på å sikre nok næringsrik mat til en voksende befolkning. Trygt fôr er en grunnleggende forutsetning for videre vekst – og for produksjon av trygg og næringsrik sjømat. Det er nødvendig å benytte vegetabilske fôrråvarer til fisk, for å sikre en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsproduksjonen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til mer kunnskap på dette området med 10 mill. kroner for 2015.
Økt kunnskap om introduksjon og spredning av sykdommer på oppdrettsfisk og planmessig forebygging er en grunnleggende forutsetning for videre vekst i havbruksproduksjonen. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til økt kunnskap om fiskehelse med 5 mill. kroner for 2015.
Teknologi er viktig for å styrke konkurranseevnen og kan også bidra til økt miljømessig bærekraft. Midler til marin forskning gjennom Forskningsrådets programmer sikrer at det er de beste prosjektene som blir finansiert. Forskning er grunnleggende for å realisere utviklings- og verdiskapingspotensialet innenfor næringen, og på den bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen til marin forskning i Forskningsrådet med 10 mill. kroner. Formålet med dette er å styrke kunnskapsgrunnlaget for å videreutvikle en bærekraftig sjømatnæring, herunder teknologiutvikling, internasjonalisering og basisbevilgninger til marine forskningsinstitutter.
Samlet foreslår Regjeringen å styrke den marine forskningen med 40 mill kroner for 2015. Dette er investeringer i kunnskap og teknologi som kan bidra til å utløse det store verdiskapingspotensialet i næringen. Dette vil kunne gi flere nye og viktige arbeidsplasser langs hele kysten. Det vil også bidra til å øke den globale matproduksjonen til en voksende befolkning.
Norge er verdens nest største sjømateksportør etter Kina. 95 prosent av all sjømaten vår eksporteres til om lag 140 land i verden. Det er daglig 31 millioner sjømatmåltider over hele verden. Investeringer i kunnskap og teknologiutvikling i dag vil sikre at Norge også i fremtiden kan være en global leder innen sunn og bærekraftig sjømat.
 
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar