torsdag 9. oktober 2014

Statsbudsjett og virkninger for Hordaland

I denne bloggen kan du lese om noen av  regjeringen sine satsinger og budsjettvirkningene i Hordaland. Regjeringen leverer på det Høyre gikk til valg på. Styrking av samferdsel, utdanning og konkurransekraft er noe av det som vi kan se igjenn i budsjettet.


Nytt tinghus
Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for Bergen tinghus.

Fengsel - soning
Regjeringen foreslår å bevilge 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel.

Barne og ungdomssenter ved Helse Bergen
Regjeringen foreslår en låneramme på 2,084 milliarder 2014-kroner og en lånebevilgning på 20 millioner kroner i 2015 til Helse Bergen som skal i gang med fase 2 av nytt barne- og ungdomssenter ved Haukeland sjukehus. Nybygget skal tas i bruk i 2022 og vil samle behandlingen av barn og unge, og øke kvaliteten og behandlingskapasiteten.

Universitet og Høgskolesektoren
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Bergen (UiB) med 7 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Bergen (HiB) med 825 000
kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
Regjeringa foreslår også å øke bevilgningen til HiB med 4,5 millioner kroner til fire nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ngeniørutdanning. Det foreslås også å øke bevilgningen til UiB med 13,7 millioner kroner som et resultat av regjeringens satsing på verdensledende fagmiljøer.
 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunst- og designhøgskolen i Bergen
(KhiB) med 106 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i
RNB i 2014.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) med
273 000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til HSH med 2,3 millioner kroner til to
nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.
Det foreslås også å øke bevilgningen til HSH med 1,5 millioner kroner til utstyr i
sykepleier- og ingeniørutdanningene.
Regjeringen forslår å øke bevilgningen til Norges Handelshøgskole (NHH) med 447
000 kroner i forbindelse med videreføring av økte bevilgninger i RNB i 2014.
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til NLA Høgskolen (NLA) med 2,2 millioner kroner i forbindelse med videreføring av økt tilskudd i RNB i 2014. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til NLA med 2,3 millioner kroner til to nye rekrutteringsstillinger til helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning.
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Høgskolen Betanien med 380 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Haraldsplass diakonale høgskole med 497 000 kroner til utstyr i sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Mongstad TCM
Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner fra statens side i vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2"-fangst på Mongstad (TCM). Investeringsrammen skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre skala teknologitesting.

Nettleie
Regjeringen foreslår tilskudd til utjevning av overføringstariffer. Utjevningsordningen
gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest
nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at et distribusjonsnett i Hordaland vil
omfattes av ordningen i 2015 – Tysnes Kraftlag SA.
Flomsikring
Regjeringen foreslår å bevilge 255 millioner kroner til tiltak for å forebygge og
håndtere flom- og skredrisiko, hvorav om lag 169 millioner kroner til sikringstiltak
mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hordaland vil bli
prioritert i 2015, oppstart av prosjekt i Granvin.

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til museums- og kulturminnetiltak
innenfor energi- og vassdragssektoren. Ordningen skal bidra til å ivareta, dokumentere og formidle norsk energi- og vassdragshistorie, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Norsk Vasskraft- og industristadmuseum (NVIM) i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne som er berettiget til å søke tilskudd for å dekke driftsmidler ved museet og midler til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I.
Gamle Bergen Museum i Sandviken er det eneste friluftsmuseet i Norge som utelukkende formidler byhistorie og byhistoriske bygninger. Ved etablering av nytt mottaks- og formidlingsbygg med fasiliteter for publikum får Bymuseet i Bergen grunnlag for helårsdrift mot tidligere sommerdrift. Prosjektet har en ramme på 63,9 millioner kroner, hvorav staten forventes å dekke 21,3 millioner kroner.

Regjeringen foreslår at tilskuddet til Museum Vest økes med 2,1 millioner kroner til
blant annet etablering av en ny formidlingsarena for fiskerihistorie ved museets
avdeling i Bergen.

Genbank for laks og ørret
Regjeringen foreslår å bygge en genbank til 40 millioner kroner for laks og sjøørretstammer med tilknytning til vassdragene i Hardangerfjorden. Etableringen vil trolig skje ved at eksisterende genbankanlegg på Ims i Rogaland utvides. Byggingen vil ta to år. I 2015-budsjettet er det derfor foreslått en bevilgningsøkning på 25 millioner kroner og en bestillingsfullmakt på 15 millioner kroner.

Håkonsvern
Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 400 millioner kroner på investeringer i
Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Hordaland i 2015. Store deler av bevilgningen
vil bli benyttet til prosjekter som ble godkjent av Stortinget våren 2013. Prosjektene på Haakonsvern for etablering av et helikopterdetasjement, etablering av administrasjonsbygg og flerbrukshaller for Marinejegerkommandoen og nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon videreføres i 2015. I tillegg vil bevilgningen i 2015 blant annet bli benyttet til prosjekter for infrastruktur og sikkerhet på Haakonsvern.
Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til energiledelse fase 2 i 2015, for å gjennomføre tiltak som skal effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland. Målsettingen er å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

Bydelssatsing i Bergen
Regjeringen foreslår å bevilge 6,2 millioner kroner til å videreføre Husbankens arbeid med områdeløft i bydelene Årstad, Indre Laksevåg og Ytre Arna i Bergen. 
Servicekontor for utenlanske arbeidstakere
Regjeringen foreslår å etablere et nytt servicekontor for utenlandske arbeidstakere
(SUA) i Bergen i 2015. SUA er et samarbeid mellom Skatteetaten, politiet,
Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet. SUA-kontorene skal gi utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt for viktige deler av kontakten med norske myndigheter. Et tett samarbeid mellom etatene kan også bidra til å avdekke sosial dumping og falske papirer. Det er allerede etablert slike kontor i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til formålet i 2015, som fordeles mellom etatene Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten.

E39
46 millioner kroner er foreslått til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune.
Prosjektet omfatter bygging av 1,7 kilometer firefelts veg. Anleggsarbeidene startet i
februar 2012, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober i år. De foreslåtte midlene i 2015 går til restarbeider og sluttoppgjør.
300 millioner kroner er foreslått til E39 Svegatjørn i Os kommune – Rådal i Bergen kommune. Med forbehold om Stortingets tilslutning til foreslått opplegg for delvis
bompengefinansiering, er det lagt opp til anleggsstart sommeren eller høsten 2015.
Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021-2022. Av foreslåtte midler i 2015 forutsettes
150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter
bygging av om lag 16 kilometer firefelts veg i ny trasé vest for Nesttun. Om lag 13
kilometer av strekningen legges i tre tunneler. Utbyggingen fører til at beregnet
kjøretid mellom Os og Bergen blir om lag 17 minutter, mot 35 minutter i dag.
Prosjektet er omfattet av ”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for
bompengelån”.
I budsjettforslaget er det prioritert midler til å videreføre bygging av gang- og
sykkelveg på strekningen Minde allé – Fabrikkgaten i Bergen kommune.
Midler er også prioritert til å videreføre etableringen av midtrekkverk på E39-
strekningen Tuft – Flatøy.
Det er ellers prioritert midler til å starte arbeid med å utbedre Bømlafjord-, Masfjordog
Bjørsviktunnelene og Nordhordlandsbrua på E39.
Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Aksdal – Bergen.
E16
I budsjettforslaget for 2015 er det satt midler til planlegging av prosjektet E16 Voss – Arna.

E 134
I budsjettforslaget er det foreslått statlige midler og bompenger til å videreføre
utbyggingen av E134 Stordalstunnelen med tilstøtende veg, i Etne kommune.
Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2015. Prosjektet er omfattet av
”Overgangsordning for rentekompensasjonsordning for bompengelån”.
I budsjettforslaget er det også satt midler til planlegging prosjektet E134 Haukelifjell.

Riksveg 13
I budsjettforslaget prioriteres midler til å starte arbeid med skredsikring av Joberget på riksveg 13 i Granvin kommune. Det legges opp til at anleggsarbeidet tar til våren
2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016 som tidligere forutsatt.
Det er også prioritert midler til å starte arbeidene med skredsikring av riksveg 13
Deildo i Ullensvang kommune. Anleggsarbeidet skal etter planen startes i august neste år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.
Det er satt av midler til planlegging av prosjektet riksveg 13 Oddadalen i Odda kommune.
 
Riksveg 580
I budsjettforslaget for 2015 er det lagt opp til å starte utbyggingen av prosjektet Riksveg 580 Sandslikrysset i Bergen.

Riksveg 555 Sotrasambandet
Det er satt av midler til planlegging av prosjektet Riksveg 555 Sotrasambandet.
Prosjektet planlegges for gjennomføring som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid).

Fylkesveier
Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder
kroner i 2014. Investeringsrammen for Hordaland i 2015 blir etter dette 248,4
millioner kroner, mot 176 millioner kroner i 2014.
Regjeringen foreslår at det bevilges 272 millioner kroner (over Kommunal- og
moderniseringsdepartementets budsjett) for oppfylling av tunnelforskriften på
fylkesvegene. For Hordaland utgjør bevilgingen 39 millioner kroner.

Vossebanen Bergen – Arna
390 millioner kroner er foreslått til å videreføre prosjektet Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon - Fløen. Midlene skal brukes til oppstart av delprosjektet Ulriken tunnel og til planlegging av delprosjektet Bergen stasjon – Fløen. Til delprosjektet Ulriken tunnel er det satt av 375 millioner kroner. Delprosjektet har en samlet lengde på 10,6 kilometer. Av dette skal om lag 8 kilometer gå i ny tunnel. Prosjektet omfatter driving av et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjon på Arna og oppgradering av dagens Ulriken tunnel for blant annet å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Anleggsarbeidene startet høsten 2013, og i 2015 planlegges det full drift i tunnelarbeidene. Nye Ulriken tunnel (enkeltspor) er planlagt å være ferdig og tas i bruk sommeren 2018. Oppgraderingen av dagens tunnel starter etter at togtrafikken er satt over på nye Ulriken tunnel, og er planlagt ferdig i 2020. Dobbeltsporet Bergen – Alna er planlagt ferdig samtidig. 15 millioner kroner er foreslått til delprosjektet dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen. Prosjektet gjennomføres nå i sammenheng med delprosjektet Ulriken tunnel.
 
Bergensbanen
95 millioner kroner er satt av til fornyingstiltak på Bergensbanen. Midlene skal brukes
til kjørevegens underbygning på strekningene Haugastøl – Myrdal og Dale.
 
Kollektiv - bypakke
Regjeringen foreslår å bevilge i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for
bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål
som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen utløper ved utgangen av 2014. Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for helhetlige
bymiljøavtaler. Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Løsningene som velges må også sikre betre framkommelighet totalt sett. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil derfor gå sammen i forhandlinger og forplikte seg til å følge opp felles mål som nedfelles i en helhetlig bymiljøavtale. Departementet tar sikte på at pågående lokale prosesser i Bergen med videreføring av bypakken, arealplanlegging og lokal bompengefinansiering vil føre til at det relativt raskt blir aktuelt med forhandlinger om bymiljøavtaler også i denne regionen.

Stord lufthamn
I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Stord lufthamn, Sørstokken. Dekningen skjer
innenfor en foreslått samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de
tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden. I tillegg er det foreslått å sette av 12
millioner kroner til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord lufthamn.

Nordlig innseiling til Bergen
Innenfor en foreslått bevilgning på 173,4 millioner kroner til farledstiltak er det satt av
midler til å starte tiltak for ”Innseiling Bergen”, i kommunene Askøy og Bergen.
I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Nordlig innseiling
Bergen.”

Fiskerihamner
Innenfor en foreslått bevilgning på i alt 358,3 millioner kroner til tiltak i fiskerihavner
er det satt av midler til tiltak i Salthella fiskerihavn i Austevoll kommune.
Regjeringen foreslår i alt 64 millioner kroner i tilskudd til kommunale
fiskerihavnetiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen får Sund kommune om lag 11
millioner kroner i tilskudd til kai og flytebrygge i Porsvika.
 
Regional Utvikling - omstillingsutfordringer
Hordaland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 56,8 millioner kroner til regional
utvikling over kapittel 551, post 60. En skjønnstildeling til fylker med regioner og
lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner) er inkludert.

Differensiert arbeidsgiveravgift
Regjeringen har fra 1. juli 2014 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert
arbeidsgiveravgift for 31 kommuner i tillegg til de som fikk gjeninnført ordningen fra
2007. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir
kompensert. Etter 1. juli 2014 er det kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i
Hordaland som ikke har fått gjeninnført ordningen med differensiert
arbeidsgiveravgift til 2003-satsene. Kompensasjonsmidlene (kapittel 551, post 61) blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis
kostnadsøkning for 2014.
 
Vestnorsk filmsenter
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestnorsk filmsenter med 1,4 millioner kroner, til en samlet bevilgning på 9,9 millioner kroner i 2015.
Det foreslås en økning på 0,6 millioner kroner til filmfondet Fuzz, slik at det samlede
tilskuddet blir på 3,2 millioner kroner i 2015. Vestnorsk filmsenter og Fuzz dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
 
Div. kulturformål
Regjeringen foreslår økt tilskudd til flere tiltak for å styrke produksjon, formidling og
etterspørsel av musikk og scenekunst. . I Hordaland gjelder dette Carte Blanche med
1,6 millioner kroner, BIT Teatergarasjen med 1,1 millioner kroner, Bergen
Filharmoniske Orkester med 5,8 millioner kroner og Edvard Grieg Kor med 1,1
millioner kroner.
I tillegg foreslås det en økning på 2 millioner kroner til Grieghallen IKS. Beløpet er
statens andel av rehabiliteringskostnadene i Grieghallen i 2015 og skal dekke økt
husleie for Bergen Filharmoniske orkester, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera.
Regjeringen foreslås et tilsagn på 21,3 millioner kroner i tilskudd til nytt visningssenter ved friluftsmuseet Gamle Bergen Museum, som er en avdeling av Bymuseet i Bergen. I statsbudsjettet 2015 foreslås 2 millioner kroner i startbevilgning.
mvh
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar