søndag 31. januar 2016

Krevende tider for nasjonen


Det er krevende tider som følge av lav oljepris og kostnadskutt i oljesektoren. Norsk Olje og Gass inviterte til dialogmøte onsdag 27.januar i Bergen for å drøfte utviklingen.Vi er alle bekymret over at arbeidsledigheten i Norge øker. Antallet ledige som opplever usikkerhet om jobben er for høyt, selv om ledigheten totalt sett ikke er rekordhøy. Skulle vi hatt samme sysselsettingstall i prosent som i 2008 så mangler vi 200 000 jobber. Derfor er arbeidet med å bedre konkurransekraften og øke sysselsettingen høyeste prioritet for dagens regjering.

Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Situasjonen er en helt annen enn under finanskrisen. Vi mangler ikke finanser i banksystemet nå, men vi mangler etterspørsel etter varer og tjenester som kan erstatte den tapte etterspørselen i oljesektoren. Å løse dette er ingen Quick Fix slik AP tror med å endre permitteringsreglene. Regjeringen har lagt frem en tiltakspakke på 4 mld, og et ekspansivt budsjett på så mange poster at AP mente det var for ekspansivt. AP sitt forslag var 2,5 mld.

Veksten i Norge har vært drevet av høye priser på olje og gass. Fra flere hold har det blitt påpekt at vi trenger flere ben å stå på. Dette ble forsømt av AP i regjering. Høyre gikk til valg på å styrke norsk konkurransekraft og redusere oljeavhengigheten. Det er særdeles viktig at vi i denne situasjonen tenker både kortsiktig og langsiktig. På kort sikt må vi møte ledigheten med tiltak for arbeid og aktivitet, som ikke fører til varig økte offentlige utgifter. Her er tiltakspakken på 4 mld viktig og kraftfull.

Budsjettene har siden regjeringsskiftet vært rettet mot å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Det er ikke gjort over natten. Det er investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattesystem som gir innovasjon og utvikling over tid, slik at det kan skapes lønnsomme arbeidsplasser.

Norge trenger mer enn noen gang nye ideer og bedre løsninger. Vi kan ikke vende tilbake til politikken som ble ført av AP da oljeprisen var skyhøy og ingen fokus på konkurransekraft, og det faktum at vi trenger flere ben å stå på.

Arbeidsmarkedet er krevende for svært mange. Totalt var det 656000 årsverk som gikk tapt i 2014, men som teoretisk sett kunne vært nyttet til arbeid fremfor ulike trygde og stønadsordninger.  De fleste av helt andre grunner enn ordinær ledighet. Sånn sett er selve ledighetstallene lav, men likevel bekymringsfullt høyt.

Lederen for NAV Hordaland sier at de som har den største utfordringen med å få seg arbeid er de som har språkproblemer, mangler utdanning, eller har redusert arbeidsevne. NAV støtter heller ikke AP sitt ønske om å endre permitteringsreglene. På dialogmøtet med Norsk Olje og Gass så kom heller ikke det frem fra de bedrifter som presenterte seg. Det blir feil fokus og feil prioritering av knappe ressurser. Tvert imot ble det presisert at vi ikke kan forvente at mange av de som blir ledige skal tilbake i oljesektoren. Det handler i stor grad om varige endringer i oljebransjen både i antall sysselsatte og i kompetansebehovet i fremtiden.

Likevel, flere ser lyst på fremtiden. Lavere kostnader vil realisere mange modifikasjons prosjekt og oljefelt i fremtiden. Vi skal ha en sterk oljesektor på Vestlandet som vil være viktig for Norge i generasjoner enda er den tydelige tilbakemeldingen fra Norsk Olje og Gass.

I juni 2015 tok daværende politisk ledelse i Hordaland Fylkeskommune med fylkesordfører Tom Christer Nilsen i spissen initiativ til en satsing på de nødvendige omstillinger.  Det er etablert et samarbeid for å bidra til å løse utfordringene i et samspill med næringslivet. Regjeringen har bevilget ressurser, og Hordaland Fylkeskommune har utarbeidet en strategi for å nå konkete mål. Arbeidet er godt i gang. Regjeringens tillit til Hordaland Fylkeskommune viste seg godt da man her fikk et større regionalt ansvar for vestlandsfylkene i å koordinere dette arbeidet.

I dialogmøtet kom det tydelig fram at det er i selve bedriftene innovasjonen og omstillingen må til, men da var godeste fylkesordfører Anne Gine Hestetun fra AP gått for dagen. Det var tilsynelatende viktigere ting på dagsorden enn den økende ledigheten på Vestlandet. Likevel klarte hun på sine knappe minutt, og her i BA å kritisere regjeringen for manglende tiltak. Fullstendig skivebom.  Fylkesordføreren har ikke forstått det arbeidet som er igangsatt. Vi trenger en fylkesordfører som forstår sin rolle og samarbeider med næringslivet og statlige myndigheter. Ikke en kverulant som bruker en hver anledning til å klage på regjeringen fremfor å delta konstruktivt og løsningsorientert.

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant (H)

Medlem næringskomiteen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar