tirsdag 26. juli 2016

Evaluering av påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter


Oxford Research har utført en evaluering av påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter. Rapporten ble oversendt departementet 3. juni 2016. Formålet med evalueringen var å vurdere om påbudet har virket etter sin hensikt, det vil si bidratt til økt sikkerhet ved bruk av fritidsbåter og bedre holdninger blant båtbrukerne. Rapportens hovedbudskap er at påbudet kun har vært virksomt i litt over ett år, og at det ikke er mulig å påvise en effekt på antall dødsulykker fra fritidsbåt. Påbudet ser ut til å ha ført til økt vestbruk og bidrar således positivt til økt sjøsikkerhet. Det anbefales at påbudet opprettholdes og utvides til å gjelde alle fritidsbåter under 24 meter.

 
Rapporten bekrefter egentlig det syn både regjeringen og H, Frp og SV hadde ved Stortingsbehandlingen av denne saken. Vår kritikk gikk i hovedsak ut på at et lov påbud som AP foreslo ville være upraktisk. Hvorfor skulle ikke loven for eksempel omfatte hurtiggående åpne ribber over 8 meter? Hvorfor skulle det ikke være vestpåbud når en ligger på havet og fisker? H, Frp og SV mente forslaget hadde mange svakheter men AP fikk med seg et Stortingsflertall på lovendringen.
 
Evalueringen som er utført bekrefter at vår kritikk var riktig. Vi mener redningsvest alltid skal nyttes når det er fare for at en kan falle i sjøen, men å avgrense hvor faren ligger i lov er krevende, noe evalueringen også bekrefter.
 
«Hullene i loven» gjør at evalueringen til Oxford Research konkluderer med at de anbefaler at påbudet bør gjelde for alle fritidsbåter, ikke bare båter under 8 meter. Selv om jeg i utgangspunktet mener at det ikke skal være straffbart å ikke bruke redningsvest, mener jeg det er gode argumenter for at «hullene i loven bør tettes» når vi først skal ha en lov om bruk av redningsvest. Før vi konkluderer med hva vi nå gjør må vi gå grundig gjennom rapporten.
 
 • Påbudet om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter trådte i kraft 1. mai 2015. Fra den dato skal du ha på deg egnet flyteutstyr når du er om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Regelen om at det skal være egnet flyteutstyr til alle om bord i fritidsbåter med største lengde 24 meter er uendret.

 • Det fremgår av rapporten at de fleste dødsulykker skjer ved bruk av åpne motorbåter. Den gjennomsnittlige alderen på de omkomne i 2015 var 54 år. Den typisk forulykkede er en mann i 50-årene. Svært få kvinner omkommer ved bruk av fritidsbåter. Enkelte interessenter hevder at Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk ikke er analysert grundig nok. Dette fordi de fleste dødsulykker har skjedd i situasjoner hvor det ikke er påbudt med flyteutstyr, slik som på- eller avstigning i havnebasseng.  
 • Innføringen av et flytevestpåbud har hittil ikke medført en nedgang i antall dødsulykker fra fritidsbåter. Det var 37 dødsulykker på fritidsbåter i 2015. Dette er en økning på ni dødsfall sammenlignet med 2014, og en økning på fire dødsfall sammenlignet med gjennomsnittet for tiårsperioden (33). 
 • Per 16. juni 2016 er det omkommet 7 personer. Dødsulykkene har skjedd med fartøy under 8 meter. Til sammenligning var det i fjor 12 omkomne på samme tidspunkt. Av de 7 omkomne har en person benyttet flytevest, tre personer vet man på dette tidspunktet ikke om har benyttet flytevest, to benyttet ikke flytevest, og ved en dødsulykke var bruk av flytevest ikke relevant. Sjøfartsdirektoratet utreder omstendighetene rundt de tre ukjente ulykkene.  
 • Formålet med innføringen av påbudet var å øke sikkerheten til sjøs og redusere antall ulykker. I 2015 var det ingen reduksjon av antall dødsulykker. Oxford Research fremhever at en eventuell årsakssammenheng mellom påbudet og dødsstatistikken først vil kunne påvises eller sannsynliggjøres etter at påbudet har virket lenger. Innføringen av påbudet har medført økt bruk av vest, men ikke blant de som har høyest sannsynlighet for å omkomme. Oxford Research mener at en justering av de ulike holdningskampanjene, slik at de i enda større grad retter seg mot risikogruppen, vil være hensiktsmessig. 
 • Oxford Research anbefaler at påbudet bør gjelde for alle fritidsbåter, ikke bare båter under 8 meter. Begrunnelsen er at grensen på 8 meter oppleves urimelig blant et flertall av befolkningen og blant interessentene. Videre at det ikke er belegg for å hevde at risikoen er mindre for båter over 8 meter.
   
 • Et grunnleggende problem med påbudet er, ifølge Oxford Research, manglende kunnskap om årsaker til og omfanget av dødsulykker. De anbefaler at det bør etableres et bedre kunnskapsgrunnlag.
   
 • Det anbefales videre at NFD ser på avgrensningen av påbudet for båter som ligger i ro. Påbudet bør få en utforming som omfatter situasjoner der båten ligger i ro og det samtidig er høy risiko for drukning, for eksempel ved fisking.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar