tirsdag 26. juli 2016

Grunnlovsendring - Norge treng deltagelse i EUs Finanstilsyn


 - og EU trenger vår deltagelse!
For Norsk næringsliv er konkurransekraft viktig. Da må vi blant annet ha mest mulig like konkurransevilkår som standarder og krav, og ikke minst tilgang til Europa som marked. Det er derfor vi har EØS-avtalen. For finansnæringen så kan vi ikke stille oss slik at næringen ikke har så like vilkår som mulig som sine europeiske konkurrenter.

Jeg forstår at Norges tilknytning til EUs finanstilsynssystem vekker engasjement hos mange, og det er bra. Fordi dette er en viktig debatt. For det første, denne saken handler om å sikre norsk finansnæring fortsatt tilgang til det europeiske markedet. Det gjør at norske banker og andre finansielle tjenesteytere kan gi forbrukere og norsk næringsliv et fullverdig tilbud. Det skulle være unødvendig å nevne at Europa er særdeles viktig for oss i Norge. For det andre, så handler saken om å trygge folks sparepenger, og ikke minst trygge norske arbeidsplasser.
Den internasjonale finanskrisen viste oss også hvor galt det kan gå når bankene tar mer risiko enn de kan tåle. Det er derfor vi trenger dette. EU tok initiativ til et nytt og mer omfattende system for samarbeid om finanstilsyn. Hvorfor skal vi ikke vi ta del i et nytt og bedre tilsynssystem? Hensikten er jo å gjøre europeiske banker mer motstandsdyktige mot kriser og dårlige tider. Dette vil også gagne norsk næringsliv og norske forbrukere. Derfor trenger vi også et enhetlig regelverk i EØS for finansielle tjenester.
Hadde Stortinget stemt dette ned hadde det blitt umulig å opprettholde et velfungerende EØS-samarbeid for finansielle tjenester, og norsk deltagelse i det viktige felleseuropeiske tilsynssamarbeid. Det ville vært svært uheldig for norske forbrukere, norsk næringsliv og norsk økonomi. Dette er den beste løsningen vi kan forvente å få innenfor rammene av den tilknytningsformen til EU som vi har valgt, nemlig EØS-avtalen. Den sikrer at det er EFTA som vi er medlem av, sitt overvåkningsorgan ESA, avgjør uenighet mellom EFTA landene og EU, og ikke EU som flere hevder.
Dette handler om samarbeid fordi Finansiell tjenesteyting er grenseoverskridende. Derfor er det viktig at det norske Finanstilsynet har et godt og tett samarbeid med sine europeiske kollegaer. Det er ikke slik som fler hevder at vi her overlater alt til EU sine beslutningsorgan.
Det aller meste av tilsynet med finansmarkedet og finansforetakene i Norge skal ligge i det norske Finanstilsynet. Den myndigheten som overføres til EFTAs overvåkningsorgan ESA er i begrenset i omfang, som for eksempel tilsyn med kredittvurderingsbyråer og noen typer registre for verdipapirtransaksjoner, og det er jo bra! Hva er galt med tilsyn over landegrensene med store internasjonale kredittvurderingsbyrå og verdipapirtransaksjoner? Hva er galt med Europeisk standard for adgang til å forby eller begrense visse typer finansiell virksomhet eller spareprodukter? Kanskje vi kunne unngått Terraskandalen? Hva er galt med at de villeste spekulanter som egentlig Ikke ønsker noe tilsyn, nå får tilsyn som samarbeider over landegrensene, er ikke det bra da?
Det er slik at Spørsmålet om norsk tilslutning til EUs finanstilsyn gjennom EØS-avtalen har stått høyt på sakslisten både for denne og den foregående regjering.  Løsningen gjør det mulig å videreføre EØS-avtalen med full deltakelse for norske aktører i EUs indre marked på finansområdet. Det alt vesentlige av tilsynet med norske finansmarkeder og finansaktører vil fremdeles utføres av det norske Finanstilsynet. Dette er en viktig avtale for Norge som vi alle burde støtte. Derfor stemte jeg Ja til dette og grunnlovsendringen.
 
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar