lørdag 25. mars 2017

Mineralnæringen - en lønnsom medspiller i det grønne skiftet

Mineralressursene skal forvaltes slik at de bidrar til utvikling av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til det beste for samfunnet. Næringen skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktive i å ta i bruk fremtidsrettede løsninger. Skal mineralnæringen vokse og utvikle seg er det viktig at ressursene blir kartlagt, og at nødvendige løyver gitt til gruvedrift.
 

Regjeringen har således gitt løyve til Engebø, Nussir og Nasafjellet. De miljømessige målene for mineralnæringen innebærer at ressursuttaket ikke er en fornybar ressurs, og må ta særskilte hensyn til økosystemene rundt virksomheten. Regjeringen har åpnet opp for at mineralnæringen kan deponere avfallsmasse i sjøen under streng miljøovervåking. Det er satset på et forskningsprosjekt for perioden 2014 – 2019 som skal bidra til mere kunnskap om deponering og hvordan sjødeponi kan kombineres med annen næringsaktivitet, for eksempel sjømatnæringen.

Mineralnæringen konkurrerer i krevende og dynamiske globale markeder. En effektiv og kompetent mineralnæring er et konkurransefortrinn som vi må utnytte.

 

Det finnes knapt et produkt som fungerer uten mineraler som nødvendige innsatsfaktor. Og det er vanskelig å se for seg både blast, papir, solceller og nye og bedre batterier uten økt bruk av mineraler. Den vestlige verdens levesett, og det faktum at en stadig større del av verden er i ferd med å ta del i denne, øker behovet for mineraler. Fjell-landet Norge er rikt på mineraler. Antagelig er det også tilfellet for det fjellet som ligger under vann – på havbunnen. I mange deler av Norge kan utvinning av mineraler føre til økt aktivitet, økt verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser. Høyre vil derfor legge til rette for økt mineralvirksomhet i Norge.

 

I regjering har vi arbeidet med å forenkle og forbedre planprosessene for å redusere saksbehandlingstiden og forbedre håndteringen av innsigelser, og det vil vi fortsette med. Vi mener dette, sammen med faktiske vedtak og løyver for gruvedrift er like viktig som å kartlegge mineralressursene. Per i dag er nær 50 pst. av landarealet i Norge kartlagt, og her ligger flere forekomster med gode muligheter. Når det er sagt, så hersker det liten tvil om at det også er behov for videre geofysisk mineralkartlegging, både på land og på havbunnen.

 

Høyres program for det kommende stortingsvalget skal vedtas på landsmøtet i mars. Viktige mineralpolitiske punkter her er relatert til økt kartlegging av mineralressurser og å legge til rette for økt utvinning gjennom å sikre forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser. Vi tar også til orde for å legge til rette for en stor norsk mineralnæring, og å tillate sjødeponi med strenge krav til sikker miljøovervåkning. Vi har en åpen politikkutformingsprosess, og tar gjerne i mot innspill til politiske grep som kan og bør tas for å øke verdiskapingen innenfor norsk bergindustri.

 

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant (H)

Medlem næringskomiteen

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar