tirsdag 13. juni 2017

Forslag om ny lakseavgift vedtatt - dessverre.


Opposisjonen på Stortinget har vedtatt en ny skatt på Havbruksnæringen for å sikre kommunene større inntekter. Svaret på samfunnet sine utfordringer er ikke økte skatter, men målrettede skatter og avgifter som bidrar til vekst og utvikling i næringen på en bærekraftig måte. Det er det kommunene trenger, og det er det samfunnet trenger.


Havbruksnæringen en av Norges viktigste eksportnæringer. Veksttakten i verdiskapingen i havbruksnæringen har den siste tiårsperioden vært svært sterk. Både relativt til den nasjonale økonomien og til industrien for øvrig. Det er ingen tvil om at havbruksnæringen er viktig for den nasjonale norske økonomien. I tillegg bidrar den til viktig aktivitet og sysselsetting i kommuner langs kysten. Havbruksnæringen har som matprodusent en viktig rolle i global målestokk. Helsemyndighetene verden over, inklusive Verdens helseorganisasjon (WHO), anbefaler økt inntak av sjømat for å bedre folkehelsen.

All næringsaktivitet negative sider, også havbruksnæringen. Vi har utfordringer knytt til rømming, lakselus og sykdom. Utfordringer vil vi alltid ha i biologisk produksjon. Vi har det i landbrukssektoren også, men ingen andre matproduserende sektorer er så gjennomregulert og fulgt opp av offentlige myndigheter som Havbruksnæringen. Det langsiktige vekstpotensialet i næringen avhenger i stor grad av næringens, forskningens og myndighetenes evne til å løse miljøutfordringene. På kort sikt er det knyttet til rømt oppdrettsfisk og lakselus, men på lengre sikt også utfordringene knyttet til areal- og knapphet på fôr.

Høyre i regjering har tatt sin del av ansvaret for at vi skal løse flest mulig av vekstutfordringene. Marin forskning er styrket. Regjeringen har styrket viktige næringsrettete virkemidler som Skattefunnordningen. Vi har fått på plass et nytt regime for bærekraftig vekst i næringen, der veksten vil bli tilbudt til næringen høsten 2017.  Det stor satsing på F&U der regjeringen har bidratt med utviklingskonsesjoner. Norsk Industri har omtalt ordningen som "den beste industripolitiske satsinga på flere tiår". Vi burde tatt oss tid til å evaluere denne ordningen og de teknologiske muligheter som utvikles for forbedret produksjonsprosesser, før vi ila nye skatter.

Manglende inntekt til Havbruksfondet skyldes lavere vekst i næringen de siste år enn mange hadde forventet. Svaret på det kan da umulig være å innføre nye skatter?

Det er vekst næringen trenger, ikke nye skatter.

Veksten kommer når næringen tilfredsstiller miljøkrav og vi får på plass det vedtatte trafikklys systemet til høsten.

Stoltenberg II regjeringa utgreidde arealavgift i 2008, og konkluderte med at avgiften ikke ville løse interessekonfliktane i kystsonen. Avgiften som flertallet fikk vedtatt vil forsterke disse konfliktene. Kommunene får økonomisk incentiv til å forfordele areal til Havbruksnæringen på bekostning av andre verdier. Dette kan være arealbehov som ikke gir økonomisk avkastning. Eksempel på det er fiskeri, oppdrett av tang, tare og skjell, frilufts og rekreasjons interesser mm.

Stortinget har pekt på en rekke miljø utfordringer innstilling 361 S (2014-2015) i arbeidet med Havbruksmeldingen. Dette er den tredje skatten havbruksnæringen får uten at noen av skattene gir incentiv til mere miljøvennlig produksjon.

 

Det er godt mulig at de samlede skatte og avgifter for næringen på dagens nivå kan forfordeles til kommunene på en bedre, og mer forutsigbar måte, enn hva dagens havbruksfond og eksportavgift bidrar til. Derfor burde vi tatt en helhetlig evaluering av det totale skatte og avgiftssystemet som næringen har før vi vedtok nye.

Jeg fremmet derfor følgende forslag, men forslaget fikk ikke flertall,

Forslag:

Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av konsesjonsavgift, teknologisk utvikling og evaluering av ordningen med utviklingskonsesjoner i Havbruksnæringen. Havbruksfondet skal også evalueres, med sikte på å vurdere i hvilken grad næringens samlede skatter og avgifter gir incentiver til at havbruksnæringen vokser og miljøutfordringer løses. Målet er å sikre størst mulig vekst og bærekraft, samt forutsigbare inntekter til kommunene via Havbruksfondet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar