søndag 3. september 2017

Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge


Regjeringen foreslår å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge, herunder ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter. Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil være en midlertid treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner for ordningen i 2018.


Den norske maritime klyngen har en unik posisjon i verdenssammenheng. Klyngen er avgjørende for at man får prøvd ut ny teknologi og for å opprettholde vår inter­nasjonale posisjon som en fremtredende, innovativ og kompetent maritim nasjon. Regjeringen vil, foreslå for Stortinget at det opprettes en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge. Dette støtter Høyre. Dette vil inkludere for eksempel fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter. Dette gjør vi for å sikre at norske redere oppnår finansiering på markedsmessige vilkår og dermed bidrar til aktivitet på norske skipsverft. Det vil bidra til å skape ny aktivitet, til at vi beholder innovasjonsevnen i Norge og til verdiskaping og omstilling, særlig langs kysten. Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge. Vi foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner. Det vil være en treårig midlertidig ordning som skal evalueres.
Bakgrunn
De norske eksportfinansieringsordningenegir finansiering til utenlandske kjøpere av norske eksportvarer og -tjenester. I tillegg kan norske redere få finansiering for kjøp av skip og flyttbare innretninger fra norske verft dersom disse skal ha sin inntjening fra utenriksfart eller offshorevirksomhet. Også eksport av norsk skipsutstyr og tjenester til utenlandske verft kan finansieres. Det som faller utenfor dagens ordninger er skip (inkl. utstyr) som kun skal brukes i Norge, som ferger, enkelte fiskebåter og hurtigruter.
 
Vi har fått innspill fra deler av maritim næring om at kapitaltilgangen til kjøp av innenlandske skip ikke er god nok og at innretningen av det norske eksportfinansierings­systemet bidrar til at norske redere velger utenlandske verft, for eksempel når de skal kjøpe fiskebåter og ferger. Organisasjonen Norske Skipsverft har fremmet et forslag om en ordning med lån og garantier på markedsmessige vilkår fra GIEK og Eksportkreditt Norge for skip som skal brukes i Norge. De har understreket at forslaget omfatter markedsmessig finansiering, og ikke inkluderer CIRR-lån (fastrentelån på vilkår fastsatt av en OECD-avtale om eksportfinansiering), og det er det regjeringen har gått for. Det vil dermed fremdeles være forskjeller i ordningen for eksportfinansiering og innenlandsfinansiering av skip ved at det kun er skip som skal eksporteres som kan få CIRR-lån.
 
En ny markedsmessig ordning vil bidra til å utjevne den uønskede insentiveffekten av finansiering av utstyrsleveranser, samt bidra til å unngå overføring av verdifull kunnskap fra Norge til utenlandske verft og beholde innovasjonsevnen i Norge.
 
Det vil være en forutsetning at GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar