søndag 3. september 2017

Et bedre, mer inkluderende og varmere samfunn med Høyre


I denne bloggen kan du lese om 14 konkrete tiltak vi har gjennomført, og ytterligere 7 tiltak vi vil gjennomføre for å gjøre samfunnet mer inkluderende og varmere.
Høyre er garantisten for store, og små men viktige, grep for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre går i 2017 til valg på å fylle klasserommene med enda mer kunnskap, kortere ventetid og bedre behandling i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser. Disse grepene gir bedre velferd for den enkelte og i samfunnet. De som trenger disse grepene mest er dem som har minst. Høyres politikk skaper et varmere samfunn, selv om våre politiske motstandere gir inntrykk av det motsatte.
 

Konkrete enkelteksempler på «varme saker» Høyre har fått gjennom

 • Noe av det første denne regjeringen gjorde var å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistent (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne
 • 14 dager Kortere ventetid i helsevesenet, og aller mest for de svakeste: ruspasienter og personer med psykiske lidelser, med 24 dager. Bedre behandling av alvorlige diagnoser som kreft, gjennom innføring av pakkeforløp for kreft
 • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, for å sikre bedre oppfølging av dem som har falt utenfor, fordi Høyre mener det å stille krav til den enkelte er å bry seg
 • Senket terskelen inn i arbeidslivet for dem som står utenfor og vil ha en jobb, med å innføre 12 mnd. Generell adgang til midlertidig ansettelse
 • Før første gang er sosialt entreprenørskap nevnt i en regjeringserklæring. Støtten til sosiale entreprenører er økt. Forsøk med velferdsobligasjoner er på vei
 • Kontantstøtten er økt for ettåringer (økes fra 6.000 kroner til 7.500 kroner per måned fra 1. august 2017)
 • Maksprisen i barnehagen er beholdt på samme nivå som i dag og har blitt gitt sosial profil. Det vil si at barnehageplassen koster deg 2730 kr. i måneden (30.030 kroner i året) fra og med januar 2017. Barnehageplassen skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av familiens samlede inntekt, og familier med inntekt under 500.500 kr. skal også få rett til redusert foreldrebetaling.
 • Vi innførte gratis kjernetid i barnehagen alle 3-5-åringer fra familier med lav inntekt, og fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 428.000 kr.
 • Styrket nasjonal tilskuddsordning som gjør at kommuner, frivillige lag og organisasjoner kan tilby fritidsaktiviteter og ferietilbud til barn i lavinntektsfamilier til nesten 200 mill. kr.
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon er økt fra 46.920 kroner til 61.120 kroner. Denne stønaden gis til foreldre som får barn uten å ha opptjent rett til foreldrepenger
 • Etablert et hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger som har etterspurt kompetanse
 • Etablert integreringsmottak. For å bidra til at flyktninger kommer raskt i arbeid og bli en del av lokalsamfunnet, ble det vinter 2016/2017 etablert integreringsmottak i fem kommuner: Oslo, Larvik, Steinkjer, Bodø og Kristiansand. Disse mottakene har om lag 500 plasser til sammen. I mottakene får beboere over 18 år delta i et kvalifiseringsprogram på fulltid tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Kvalifiseringen inneholder norskopplæring, opplæring i kultur og verdier, kompetansekartlegging, karriereveiledning og arbeidsrettede aktiviteter. Ved utgangen av mars hadde 1215 personer søkt om plass i integreringsmottakene. 752 av disse var innvilget.
 • Innført opplæring i 50 timer kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak. I 2017 ble ordningen Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere innført. Opplæringen skal gi asylsøkere i mottak en tidlig introduksjon til norske lover, regler, verdier, omgangsformer og kultur i vid forstand. Opplæringen har et omfang på 50 timer og skal gis på et språk deltakeren forstår. Opplæringen kommer i tillegg til norskopplæring for asylsøkere i mottak. De som får opphold i landet får også rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Regjeringen dobler satsningen på global utdanning i denne stortingsperioden. Dette er Ernas hjertesak i bistandspolitikken. Regjeringen prioriterer spesielt støtte til jenters utdanning og til de mest sårbare gruppene av barn, som for eksempel barn i krig og barn med nedsatt funksjonsevne.  I 2016 går 2,9 mrd. kroner til utdanning. Det er en økning på 1.050 mill. kroner sammenlignet med 2014.  I mai 2016 lovet utenriksminister Børge Brende ytterligere 400 mill. kr til utdanning for flyktningbarn i Syria og nabolandene de neste tre årene
 

Videre vil Høyre (punkter fra program):

 • Satse på en inkluderende kunnskapsskole med en forsterket tidlig innsats i 1.-4.klasse for å gi alle barn grunnleggende ferdigheter til å klare seg godt på skolen og i arbeidsliv senere. Prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne
 • Fortsette arbeidet med å sikre at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter.
 • Beholde barnetrygden, videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn av foreldre med svak økonomi og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.
 • Øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet og inkludere flere med nedsatt funksjonsevne.
 • Gi NAV større ansvar for å sikre brukerne god oppfølging, og relevante tiltak, slik at arbeidsledige raskere kommer seg ut i jobb.
 • Forbedre støtteordningene til studenter med barn, øke engangsstøtten og legge den om slik at utbetales over en lengre tidsperiode.
 • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig ved å ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie i større grad over hele landet, og øke rammene til startlån for barnefamilier og særlig til enslige forsørgere.
 Videre lesing
 • Høyres ti helseløfter kan du lese mer om her
 • Kunnskap i skolen er en av hovedsakene, og mer ligger her
 • Skape flere trygge arbeidsplasser. Les mer her
 • Høyres politiske regnskap fra arbeidet i regjeringen ligger her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar