lørdag 16. desember 2017

Hordalandsbenken sin høst


Velkommen til Hordalandsbenken! Stortinget har for lengst konstituert seg og vi representanter fra Hordaland er fordelt til ulike komiteer og har fått ansvar for ulike oppgaver. Hordalandsbenken er i full sving med å bidra til at Hordaland sine utfordringer blir satt på dagsorden, og om mulig løst. I denne bloggen kan du lese litt om hvem vi er, hvordan vi jobber, og hvilke organisasjoner vi har hatt møte med, og ikke minst hvilke problemstillinger de har tatt til ordet for at vi arbeider med.
Vi er 16 stortingsrepresentanter fra Hordaland og Hordalandsbenken har som formål å arbeide for saker som er viktige for vårt hjemfylke. Selv om vi representerer ulike parti så sitter vi fremdeles «benkevis» (Fylkesvis) i salen. 
Her kan du lese mer om  hver enkelte representant:

Det er vert å merke seg at Grunnloven kjenner ingen parti, så det er helt på sin plass å jobbe langs både «partilinja» og «benkelinja». En god lobbyist ville også kunne sakt at noe av det viktigste en gjør er å få flest mulig til å mene det samme som seg selv. Derfor er det tverrpolitiske samarbeid på benken viktig. Det er likevel slik at det blir opp til hver enkelt representant, og sitt parti hvordan en arbeider internt med sakene og de ulike problemstillingene vi blir gjort kjent med gjennom det tverrpolitiske samarbeidet på benken.
Partiene har ulike roller, som posisjonsparti eller som opposisjonsparti, og partiene har selvsagt sine egne partiprogram og ulike prioriteringer. Politisk «kløkt og samarbeid» er viktig i dette samspillet mellom partipolitikk og benkearbeid - til det beste for regionen og partiene vi representerer. Så kommer vi jo heller ikke unna det faktum at vi er nasjonale politikkere som arbeider for landets beste. Sub-optimalisering kan være til hinder i enkelte sammenhenger for hva som er landets og partiets beste sett opp mot regionen man representerer er sitt beste. Jeg mener likevel at vi trygt kan si at det som er godt for Vestlandet, er godt for hele landet!
Vestlandet er viktig i flere sammenhenger. For eksempel innen forskning, innovasjon og næringsutvikling. Vi er en stor region og står for den største verdiskapingen målt pr innbygger. Vi har ingen grunn til å stå med lua i hånden når poltikk utformes og statlige ressurser skal fordeles. 

Benke arbeid
Første tirsdag i hver måned tar vi i mot ulike organisasjoner som har et budskap de ønsker å formidle til «benken». I tillegg har vi særskilte møter med ulike interesseorganisasjoner og selskap. Vi har halvårlige møter med NHO  Vestlandet og Bergen Næringsråd, og vi har årlige møter med Fylkeskommune, Bergen kommune m.fl. Vi planlegger også en rekke besøk ute hos ulike organisasjoner og instanser i Hordaland til neste år.

Denne sesjonens første benkemøte etter valget ble avholdt 23.oktober hos Statoil på Sandsli. På dette møtet her tok vi opp saker som er viktige for vår region. Den mye omtalte maskin skatten var bl.a tema. Konkurransen og kostnadsreduksjonen på norsk sokkel, Statoils generelle rammebetingelser for leting, utvinning og produksjon var også et tema. i tillegg til framtidige og pågående utbyggingsprosjekt. Planene for lagring av Co2 er også et aktuelt tema som flere av oss er opptatt av.

På det ordinære benkemøtet 7.november hadde vi gleden av å  møte Salmon Group, Bjerknes senteret og Museum senteret i Hordaland og høre hva den enkelte organisasjon er opptatt av og hvilke utfordringer de har. Alt fra rammebetingelser, forskning, og ens mulighet til å nå alle interessenter kan stå på dagsorden.

Kort oppsummert: Salmon Group er et nettverk for de mindre oppdrettsselskapene. De yter service til sine 46 aksjonærer, som tilsammen disponerer 115 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. De er opptatt av eierne/medlemmene sine rammebetingelse.

Bjerknes senteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research, Nansen senteret og Havforskningsinstituttet og er opptatt av rammebetingelsene for dette samarbeidet og forskningen etter 2021, når den statlige støtten etter planen opphører.

Museumssenteret i Hordaland består av flere museum i Hordaland og har avdelinger i Salhus, på Lygra, Radøy og Osterøy. De har også nasjonalt ansvar for bevaringstjeneste. De informerte om sitt arbeid.

Torsdag 9.novembe var det NHO Vestlandet og Bergen Næringsråd sitt halvårlige møte. Her ble noen medlemsbedriftene sine innspill presentert. Innspillene er systematisert og baserer seg på en rekke medlemsbedrifter sine appeller til Stortingspolitikerne i valgkampen. NHO Hordaland arrangerte 11 valgmøter med fokus på sentrale deler av næringslivet i vår region.  Vi møtte 43 bedrifter og 11 landsforeninger. Tema som sjømatnæring, mediebedrifter, teknologi, industri, reiseliv, håndverkernes rammevilkår, olje og gassnæringen og transport har vært diskutert. Resultatet ble 41 forventninger som vi på Hordalandsbenken har fått overlevert innen ulike tema som er viktig for næringslivet.
20.november møtte benken KS Hordaland og en rekke ordførere, rådmenn og politikkere fra fylke. Her var kommunal og regionalpolitikk i fokus, og hvilke muligheter kommunesektoren har til å utføre sine oppgaver i tråd med nasjonale forventninger og ikke minst etter innbyggernes forventninger.

5.desember var benkedagen for lobbyister innen samferdsel. Da stilte representanter fra Hordfast, Bømlo Fiskeri hamn og «Arm E134».
For Hordaland med sine fjorder, fjell og øyer så vil samferdsel alltid være viktig. Skal næringslivet være konkurransedyktig trenger vi samferdselsløsninger her vest som er minst like gode som konkurrentene til næringslivet vårt har andre steder i landet.


 mvh

Benkeleder
OveIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar