søndag 10. desember 2017

Integrering av asylsøkere og innvandrere må bli bedre


Mye har endret seg siden begynnelsen på 2000 tallet. Bare de siste fem årene er det komt over 78 000 personene som er gitt opphold og som skal integreres i samfunnet. Vedvarende sosial utestengning fra arbeidslivet kan føre noen ut i radikalisering og mange flere ut i depresjon. Er det slik at norsk integreringspolitikk har ført til utenforskap og arbeidsledighet?  Jeg mener ja, og derfor må integreringen bli bedre.

En ny NAV-rapport viser at halvparten av sosialhjelpsmottakerne i Norge er innvandrere og at mange av dem er fattige. Rapporten bekrefter at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge er innvandring. 28,5 prosent av innvandrerne lever i vedvarende lavinntekt. Det er alarmerende. NAV-tall om førstegenerasjonsinnvandrere viser at ledigheten er tre ganger så høy som hos befolkningen for øvrig.  Yrkesdeltagelsen bland kvinner fra Somalia er helt nede i fem prosent. Skolene gir ikke alltid beskjed om «sosial kontroll» og andre overgrep som rammer innvandrerbarn. Det avdekkes strenge æres kodekser, men kun 3% av tilfellene oppdages i skolen. «Tidlig innsats» er også en nøkkelfaktor i vellykket integrering, også på skolen.
Regjeringen har en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Handlingsplanen inneholder 5 innsatsområder og 28 tiltak. Erna var den første som satte spørsmål om likestilling i innvandrermiljøer på dagsorden. Som kommunalminister fikk hun vedtatt Lov om rett og plikt til norskopplæring, herunder opplæring i samfunnskunnskap og likestilling. Mye kan likevel bli bedre, og regjeringen har gjort en rekke tiltak for å forbedre situasjonen. Jeg mener tiden er moden for å stille betydelig strengere krav til kommunene. Egentlig er det merkelig at det stilles krav til antall timer i et norsk kurs, og ikke til resultatet av undervisningen. Hvordan i all verden er det mulig at samfunnet fortsatt gir gratis tolkehjelp til personer som har bodd i Norge i over 20 år?
Samtidig ser vi at det ytre høyre er i fremvekst i Europa. Det er innvandringsskepsis og muslim- fiendtlighet. Vi har sett det i Nederland, Frankrike og Østerrike. I Gøteborg mobiliserte nynazister til marsj, også nordmenn deltok. Vi husker også godt nazidemonstrasjonen i Kristiansand tidligere i sommer. Lykkes vi ikke med integrering, kommer innvandrer motstanderne til å lykkes. Vi har en jobb å gjøre.
Vi kan ikke ha et samfunn der en stor del av de nyankomne ikke lærer seg Norsk, blir stående utenfor arbeidslivet og blir avhengige av trygdeytelser for å leve. Det er ikke bra for enkeltpersonene, og det er ikke bra for velferdsstaten. Om vi skal lykkes i å skape et inkluderende samfunn, kreves innsats og gode og nye verktøy for integrering. Disse verktøyene må finnes på helsestasjoner, barnehager, skoler, i frivillige organisasjoner og religiøse samfunn. For å løfte flere ut av utenforskapet må skole, helse og arbeid ses i sammenheng.
I enkelte kommuner blir det foreslått å saldere budsjettet med å ta imot asylsøkere og flykninger. Den tid må definitivt være forbi. Kun kommuner med forutsetninger for å lykkes med integrering bør få lov til å være vertskommuner. Høyre ønsker en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Streng asylpolitikk betyr for Høyre at vi må regulere tilstrømmingen, og stille krav til integreringen.
Høyre skal fortsette å være pådriveren for at flest mulig kommer seg i utdanning og jobb. Reisen fra å være flyktning til å bli en integrert skattebetalende samfunnsborger må være så kort som mulig. Ansvaret for å få til dette ligger både hos den enkelte innvandrer, oss som enkeltpersoner og oss som storsamfunn.
mvh
Ove

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar