torsdag 15. april 2021

Koronakommisjonen har lagt frem sin rapport

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport i dag, 14. april 2021.

Regjeringen har samlet sett håndtert pandemien godt, men granskingen har også avdekket forhold som er kritikkverdige.

Generelle hovedfunn basert på sammendraget i rapporten: 

·        Myndighetenes håndtering av pandemien har samlet sett vært god.

·        Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom.

·        Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer.

·        Regjeringen visste at det var stor sannsynlighet for at det ville bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi.

·        Kommisjonen vurderer at det var riktig å sette inn inngripende smitteverntiltak 12. mars 2020.

·        Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet

·        I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

·        Under covid-19-pandemien har norske myndigheter brukt smitteverntiltak i et omfang som ingen hadde forestilt seg eller planlagt for

·        Kommisjonen mener myndighetene jevnlig må vurdere strategien for hvordan pandemien håndteres.

·        Det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge.

·        Smittevernloven har vært et viktig verktøy i krisehåndteringen, men den bør revideres.

·        Myndighetene har samlet sett lykkes godt med kommunikasjonen ut til befolkningen

·        Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

·        Alle er berørt av pandemien, men den har rammet skjevt.

·        Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag.

·        De økonomiske kostnadene ved pandemien blir høye.

·        Det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien.


Les koronakommisjonens NOU her.

Les statsministerens innledning ved overleveringen av rapporten her.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar