torsdag 3. november 2011

Omdømmeundersøkelse for marine næringer i Austevoll, Sund, Fjell og Øygarden: Aktuell arbeidsplass for ungdommen?

Professor Magne Supphellen frå NHH har gjennomført ei undersøkning for kommunane Austevoll, Sund, Fjell og Øygarden. Her er hans resyme frå resultata.


Formålet med undersøkelsen var å bedre kunnskapen om hvilke tanker ungdom og unge voksne (16-25 år) har om de marine næringene (fiskeri, havbruk og foredling) som arbeidsplass i de fire kommunene. I tillegg skulle undersøkelsen gi innsikt i hvilke faktorer som kan forklare intensjoner om søke jobb i næringene. Analysene skulle besvare det overordnede spørsmålet: Hvilke styrker og svakheter har næringene som potensielle arbeidsgivere for den aktuelle målgruppen?

Utvalg og gjennomføring
Det ble trukket et tilfeldig utvalg på 1765 personer fra målgruppen. I August 2011 mottok disse et spørreskjema med følgebrev i posten. Alternativt kunne undersøkelsen besvares på Internett. De fleste benyttet seg av denne muligheten. Av de 1765 utvalgte, returnerte 406 (23%) skjemaet i utfylt stand (Austevoll: 77; Sund: 83; Fjell: 165; Øygarden: 81). Respons AS Bergen stod for datainnsamlingen. Gjennomsnittsalderen for deltakerne var 19 år, 54% var kvinner.

Hovedfunn
Generelle holdninger til å bo i kommunen og jobbe i kommunen
I tillegg til spesifikke spørsmål om de tre næringene, svarte deltagerne på generelle spørsmål om holdninger til å bo i kommunen og jobbe i kommunen. Alle de fire kommunene scorer godt over midtpunktet på skalaen (4) for holdninger til å bo i kommunen. Sund ligger signifikant lavere enn de andre. Denne forskjellen er enda mer markant for holdninger til å jobbe i kommunen: Sund scorer her bare 2.43 på en syv-punkts skala, mens de andre kommunene ligger betydelig høyere: Austevoll: 4.13; Fjell: 4.03; Øygarden 3.57. Ingen av kommunene har arbeidsmarkeder som er svært attraktive blant de unge, men Sund har spesielle utfordringer.
Intensjoner om å søke jobb i de marine næringene
Intensjonene om å søke jobb i fiskeri er relativt høy blant menn i Austevoll. I samme kommune har også mange menn intensjoner om å søke jobb i havbruksnæringen. For øvrig er intensjonene om å jobbe i de tre næringene svært lave: I Sund, Fjell og Øygarden ligger intensjonene mellom 1 og 2 på en syvpunkts skala for alle de tre næringene. Det betyr i praksis at næringene betraktes som uaktuelle for de aller fleste i målgruppen i disse kommunene.
Næringenes omdømmeprofiler
Når det gjelder lønnsforventninger, er det høy score innen fiskeri i Austevoll (5.39). I de øvrige kommunene er lønnsforventningene til en jobb i fiskeri langt lavere: 2.91-3.01. Forventningene til lønnen innen havbruk er noe høyere enn for foredling, men begge næringer ligger noe under midtpunktet på skalaen. Med unntak av fiskeri i Austevoll er lønnsforventningene moderate/lave.
En annen omdømmedimensjon dreier seg om hvor utviklende/spennende det er å jobbe i en næring. På denne dimensjonen scorer Austevoll brukbart både for fiskeri (4.20) og havbruk (3.60). For øvrig er scoren for alle kommuner og næringer svake, med gjennomsnitt stort sett under 3. Ungdommen tror med andre ord at det er lite utviklende og relativt kjedelig å jobbe i næringene.
Forventningene til arbeidsmiljøet er relativt gode i alle næringer i alle kommuner, med scores omkring midtpunktet på skalaen (4). Næringene kommer dårligere ut på spørsmål om status (”folk ser opp til dem som jobber i næringen”). Med unntak av fiskeri (4.76) og havbruk (3.51) i Austevoll, ligger scoren under 3.5, og for foredling under 3 i alle kommuner. I ungdommens øyne gir det altså liten status å jobbe i næringene, spesielt innen foredling.
Kunnskap om næringene
På spørsmål om hvor god kunnskap deltagerne har om hvordan det er å jobbe i de tre næringene, er gjennomsnittsscoren stort sett lav: under 3 og nær 2 for foredling. Fiskeri og havbruk ligger også her noe høyere i Austevoll, men også der under midtpunktet på skalaen. Generelt er inntrykket at ungdommen har svært lav kunnskap om hvordan det er å jobbe i de tre næringene.
Hvilke faktorer påvirker intensjonene om å søke jobb i næringene?
For å besvare dette spørsmålet, ble det gjennomført regresjonsanalyser. Forklaringsvariablene var de fire omdømmedimensjonene: lønnsforventninger, utviklende/spennende arbeid, arbeidsmiljø og status. I tillegg inkluderte vi kunnskap om næringene og kjønn i analysene. For alle de tre næringene finner vi at (a) utviklende/spennende arbeid og (b) kunnskap om næringene har signifikant effekt på intensjoner om å søke arbeid i næringene. Dette betyr at jo mer utviklende og spennende arbeidet fremstår, og jo mer kunnskap de har om hvordan det er å arbeide i næringene, jo sterke intensjoner har de om å søke jobb i disse næringene. Videre finner vi, ikke uventet, at menn har sterkere intensjoner om å søke jobb innen fiskeri og havbruk enn kvinner. Når lønn og arbeidsmiljø ikke har signifikant effekt i disse analysene, kan dette skyldes at mange av deltagerne er under utdannelse og bor hjemme. Lønn og arbeidsmiljø blir viktigere for disse når de går ut i arbeidslivet.
Noen implikasjoner
Alle de tre næringene har en stor jobb å gjøre med å bygge kunnskap i målgruppen om hvordan det er å jobbe i næringene. Styrking av denne kunnskapen vil i seg selv kunne bedre rekrutteringen. Videre bør dimensjonen utviklende/spennende arbeidsoppgaver prioriteres i det videre omdømmearbeidet. I dialog med målgruppen bør det utvikles nye arbeidsoppgaver og stillingsbeskrivelser som gjør arbeidet mer spennende og utviklende i ungdommens øyne.
Fordelingsindustrien kommer spesielt dårlig ut i denne undersøkelsen. Vi vil anbefale at begrepet ”foredling” erstattes med andre begreper som gir mer attraktive assosiasjoner i kommunikasjonen med målgruppen. Undersøkelsen indikerer at ”foredling” både er et uklart begrep for ungdommene og et begrep som vekker dels negative assosiasjoner (lav status, kjedelig arbeid).
Sund kommune har et arbeidsmarked som generelt oppfattes som svært lite attraktivt blant de unge i kommunen. Denne holdningen er antagelig sterkt farget av stereotypiske oppfatninger av de marine næringene. Sund vil kunne ha stort utbytte av å bygge større kunnskap om mulighetene til spennende og utviklende arbeid innen og utenfor de marine næringene i kommunen.

Magne Supphellen
NHH, 14/9 2011


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar