mandag 2. september 2013

Norsk sjømannskunnskap skal sikres

Høyre har store ambisjoner om å styrke den maritime næringen. Bergen er en av de viktigeste sjøfartsbyer i Europa. Over 1000 skip er eiet og driftet fra Bergen. Regner vi med hele Vestlandet er det et betydelig større antall båter. Norsk sjømannskunnskap har sikret denne næringen konkurransekraft gjennom generasjoner. Det skal den i fremtiden også. Høyre legge til rette for at godt kvalifiserte sjøfolk får gode arbeids- og levevilkår, og vi la nylig frem Høyres maritime strategi som skal gi styringsfart for den maritime næringen fremover mot 2020.Dessverre ser vi antydninger til at Høyres meningsmotstandere ønsker å spre et inntrykk av at Høyre vil oppheve fartsområdebegrensningene til NIS-registeret og gjøre tilpasninger og justeringer som vil bety slutten på norske sjøfolk. Dette er åpenbart feil. Under dagens regjering er derimot over 30 skip registrert i NIS gitt dispensasjon til å gå mellom norske havner i år. Regjeringen har også åpnet sokkelen for NIS-skip.  Arbeiderpartiet har således startet en snikinnføring av NIS på kysten og sokkelen uten debatt.
Høyre vil at den viktige sjøfartsnæringen skal vokse, og vi ønsker flere norske sjøfolk på norske skip. For å nå denne målsettingen har Høyre laget en strategi der vi vil videreføre rederiskatteordningen. Vi vil også ha en konkurransedyktig nettolønnsordning som også inkluderer motormenn, matroser og opplæringsstillinger.  For offshoreflåten vil vi sikre en videreføring av dagens nettolønnsordning. Vi vil sikre drift av Hurtigruten av hensyn til både lokalbefolkningen, turistnæringen og lokalt næringsliv, og støtter den avtalen som er inngått mellom den norske stat og Hurtigruten fra 2012 til 2019.

Tilbakemeldinger viser at dagens ordning med fartsområdebegrensninger i kombinasjon med ulike nettolønnsordninger har svakheter. Hvor god dagens ordninger er, oppleves ulikt for rederi i passasjerfart mellom norsk og internasjonal havn, for rederier i fart mellom sokkelen og norsk havn, samt mellom norske havner. For å ta vare på norsk maritim kompetanse, mener Høyre derfor det er behov for å se på alle sider av regelverket.
Høyre vil nedsette et utvalg som skal ha som mandat å styrke Norge som maritimt vertsland. Her skal også de ansattes organisasjoner delta for fullt sammen med ulike aktører for den maritime næringen.  Utvalget skal legge frem forslag til en konkurransedyktig nettolønnsordning i både NIS og NOR i kombinasjon med en vurdering av områdebegrensningene som nå gjelder i NIS. Ordningen må sikre norsk fremtidig maritim kompetanse, inkludert offiserer, motormenn, matroser og opplæringsstillinger. Utvalget skal vurdere opphevelse av fartsområdebegrensingene i NIS for passasjertrafikk mellom norske og utenlandske havner, samt frakt mellom norske havner som er utsatt for internasjonal konkurranse og til installasjoner i Nordsjøen.

Hvis utvalgets arbeid viser at Høyres mål om flere norske sjøfolk på flere norske skip ikke vil la seg realisere gjennom å oppheve fartsområdebegrensningene kombinert med at det stilles betingelser om norsk mannskap, vil Høyre selvfølgelig lytte til dette. For Høyre står målet om å sikre norsk maritim kompetanse og kapital fast. Høyre har ikke konkludert på hva vi vil mene om de anbefalinger som vil komme fra utvalget, og vi imøteser utvalgets arbeid. For Høyre vil hensynet til norske sjøfolks være avgjørende for om vi vil støtte utvalgets konklusjoner om å endre en eller flere fartsområdebegrensninger.
For å beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk og ønsker ikke å videreføre kompetansemodellen fra Bondevik-regjeringen, men vil at matroser, motormenn og opplæringsstillinger også skal være omfattet av nettolønnsordningen. Høyre vil gi den maritime næringen den politiske oppmerksomhet som kreves, slik at næringen kan fortsette en positiv utvikling.

Høyre har støttet dagens fartsområdebegrensninger i NIS siden NIS ble opprettet i 1987. Svekkelsen av NIS som norsk register har ført til færre norske skip og færre norske sjøfolk. Vi ønsker derfor at et utvalg skal legge frem forslag til en konkurransedyktig nettolønnsordning i både NIS og NOR, i kombinasjon med en vurdering av områdebegrensningene. Vi ser ulempene med fartsområdebegrensningene, men er også godt kjent med frykten for at en oppheving, særlig på sokkelen, vil kunne medføre færre norske sjøfolk i underordnede stillinger.
For Høyre vil hensynet til norske sjøfolk være avgjørende for om vi vil støtte utvalgets konklusjoner. Høyres mål om flere norske sjøfolk på flere norske skip står fast. Videre vil vi styrke Norge som maritimt vertsland. Derfor vil vi styrke maritim utdanning, bidra til flere læreplasser og ha en konkurransedyktig nettolønnsordning.

Som en stor amerikansk befrakter i seilskutetiden sa:
«We don’t hire your ships, we hire your captains».

Norsk konkurransekraft skal også I fremtiden sikres med kompetanse!

 helsing
Ove Trellevik


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar