mandag 11. november 2013

Kommunestruktur og faktabasert debatt


Da jeg leste BT sine debattsider 2.11 ble jeg overrasket. Den ellers så smørblide og hyggelige Kjersti Toppe (SP) må ha hatt en dårlig dag da hun trykket «enter knappen» og sendte sitt debattinnlegg til BT.

Mitt innlegg i BT http://www.bt.no/meninger/debatt/Nodvendig-sammenslaing-3000716.html er en forkortet versjon av denne bloggen.


Bakgrunnen for Kjesti Toppe sin vrede var BT kommentator Frøy Gudbrandsen sitt innlegg 30.10. Det er tydelig at Kjersti Toppe leter etter feil og mangler, fremfor selv å bidra konstruktivt til debatt. Frøy Gudbrandsen sitt innlegg var etter min oppfatning godt.

Det finnes selvsagt mange flere grunner til å endre kommunestrukturen enn det som kom fram i et enkelt innlegg på BT. Som tidligere ordfører i Sund kommune og leder av Regionrådet Vest (Askøy, Fjell, Øygarden og Sund) var jeg med og tok initiativ til å starte en kommunestruktur debatt i regionen her vest.

Innbyggerne i vårt flotte land fortjener et aktivt lokaldemokrati, kompetente fagmiljø med interessante oppgaver og ansvarsområde. Det er med og gir oss robuste og bærekraftige kommuner. Da har vi mulighet til å gi tjenester til innbyggerne som både statlige myndigheter innbyggerne og forventer.

I disse dager sliter kommune Norge med å få budsjettene til å gå i balanse for neste år. Vi leser at mange små kommuner mangler flere ti-talls millioner for å få budsjettene til å gå i balanse. Dette fordi de søker å videreføre den samme driften som de har hatt i 2013 til 2014, samt at en tar med nye oppgaver for 2014.

Kommunene er pålagt et mangfold av oppgaver. Til å løse oppgavene trenger vi ikke dagens kommunestruktur. Faktisk så er dagens kommunestruktur en hemsko for å løse alle oppgavene og ansvaret en kommune har. Her nevnes noe: det er innført et plan regime som gjør at alle kommuner skal lage en planstrategi for hvilke planer de skal lage. Kommunene skal ha folkehelseplaner, eldreplaner, kulturminneplaner, næringsplaner, arealplaner, idrettsplaner, rus planer, psykiatriplaner ja jeg kan nenne flere ti-talls planer. Helt meningsløst at det skal lages over 428 slike planer. En plan for hvert tema i hver kommune? En kan jo selvsagt lage regionale planer for flere kommuner, men det er ikke lett å få til. Frøy Gudbrandsen har helt rett når hun skriver at kommune Norge ikke vil la mulighetene til en god bygdekrangel passere. Det er nettopp dette som er utfordringen! Noe «klipp og lim» fra naboens plan er uaktuelt!! Så dypt synker ikke kommune Norge.

Rekrutering av erfarne saksbehandlere for eksempel innen barnevern er også vanskelig, men også innen andre fagområder opplever kommunene dette.

Fagmiljøene i kommunen blir for små for mange søkere – og således blir ikke tjenestene i kommunen på et slikt faglig nivå som både staten og innbyggerne forventer i dagens samfunn. Til og med Kjesti Toppe forstår at det ikke er skoleforfallet i Bergen som lokker, slik hun retorisk spør.

Når Kjersti Toppe velger kun å vise til hvor godt småkommunene gjorde det i en undersøkelse i 2006, uten å ta inn over seg, og vise til alle de nye oppgavene kommunene har fått etter 2006, vitner det om at hun velger å holde relevante fakta tilbake. Hun vet bedre. Dersom ikke, kan hun gjerne besøke meg i Sund så skal hun få se hvordan opptrappingsplanen inne psykiatri har slått ut for små kommuner både for pasienter og ansatte under den rødgrnne regjeringen sitt regime.

Et spørsmål som også bør diskuteres i tiden som kommer er om vi fortsatt skal ha generalist kommuner i Norge. Skal og bør alle kommuner ha det samme ansvaret og oppgavene? Bør store folkerike kommuner få mer ansvar og større oppgaver enn små kommuner? Bør små kommuner bli pålagt å kjøpe tjenester fra storkommuner dersom de ikke blir en del av en større kommune?

Jeg håper inderlig at den varslede kommunereformen setter innbyggerne og tjenestene i fokus, og ser fram til en kommunereform der alle relevante parter deltar i en prosess som munner ut i lokalsamfunn med betre tjenester, med et levende lokaldemokrati og en enklere hverdag for folk flest.

Til syvende og sist håper jeg Stortinget er sitt ansvar bevisst og definerer både omfang av oppgaver og kommunegrenser, dersom ikke partene deltar aktivt og konstruktivt til det beste for innbyggerne.

Ove :-)
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar