mandag 11. november 2013

Hensynet kvinnen kommer først

I BT og ellers foregår det en omfattende debatt om legers reservasjonsrett. Torsdag 7.nov ha
dde jeg et innlegg i papirutgaven til BT. det var en noe forkortet utgave av denne bloggen.

I regjeringsplattformen slår Høyre og FrP tydelig fast at dagens abortlovgivning skal beholdes. Norske kvinners rett til selvbestemt abort er urokkelig. Det er derfor ikke grunnlag for påstander om at regjeringen vil gjøre det vanskeligere for kvinner å få utført en abort slik enkelte hevder i flere innlegg.  Med bakgrunn i en avtale mellom Høyre, FrP og KrF har helseminister Bent Høie (H) lagt frem en skisse til utforming av reservasjonsmulighet for fastleger. Forut for dette har Legeforeningens landsstyre i juni i år vedtatt at de ønsker en mulig reservasjonsadgang ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.

Reservasjonsmulighet for leger er ikke et enkelt spørsmål. Det krever at viktige hensyn veies mot hverandre. Høyre mener regjeringens forslag ivaretar og styrker kvinners rett til åpen og omsorgsfull hjelp i en vanskelig livssituasjon, samtidig som det åpner for å gi mulighet for reservasjon av samvittighetshensyn for et lite antall leger.

Skissen som er lagt frem svarer på mange av de uavklarte spørsmål som har preget debatten de siste ukene, og vil bli sendt ut på offentlig høring. Regjeringens forslag sikrer større åpenhet enn det som preger dagens praksis. I dag er det lite kjent hvilke leger som ikke vil henvise til abort. Mange kvinner opplever det krevende og uverdig at de ikke vet dette før legekonsultasjonen. Det er lett å forstå. For unge, fortvilte jenter og for alle kvinner som trenger rask avklaring i en vanskelig livssituasjon, er det viktig med større åpenhet og tilgjengelig informasjon om at det er flere veier inn i hjelpeapparatet.

Videre beskriver skissen at pasienter til fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten umiddelbart skal tilskrives og få bytte lege straks om det ønskes. På HELFOs nettsider skal det være informasjon om fastleger som har benyttet seg av reservasjonsmuligheten. Det skal også informeres bedre om at alle kvinner kan henvende seg direkte til sykehus og kvinneklinikker for å få utført abort, og at det ikke er krav om å gå om fastlege. Jenter under 16 år vil dessuten kunne få mulighet til å skifte fastlege uten samtykke fra sine foreldre.

Reservasjonsmuligheten omfatter ikke p-piller og henvisning til assistert befruktning, slik enkelte har forsøkt å fremstille det.

Kommunene skal avklare hvorvidt fastleger kan reservere seg. Det betyr at det i små kommuner med få legeressurser ikke blir anledning til å gi legene slik reservasjon, fordi det viktigste hensynet er kvinners rett til å få rask og fordomsfri hjelp. I tillegg til fastlegene, er også legevakten, sykehusene, skolehelsetjenesten og helsestasjonene trygge og tilgjengelige hjelpere for kvinner som søker hjelp i forbindelse med en mulig abort.

Regjeringens forslag til reservasjonsmulighet er ingen innstramming av abortloven. Det er en opprydning av praksis. Et fåtall leger har reservert seg mot å henvise til abort siden abortloven ble innført. Det har skjedd uten noen sikkerhet for at kvinnene får oppfylt sine rettigheter. Det har også skjedd uten noen informasjon til pasientene. Dette ryddes det nå opp i. Ved å innføre en reservasjonsmulighet med klare rammer, sikrer vi kvinners rettigheter og gir leger som ønsker å reservere seg mulighet til det.

Ove :-)
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar