torsdag 26. desember 2013

Maritim strategi gir nye vekstmuligheter


Det er viktig med en konkurransedyktig nettolønnsordning for sjøfolk. Norsk maritim næring sysselsetter over 100 000 mennesker, hvorav rundt 40.000 i rederier, 30.000 yter maritime tjenester, 18.000 innen utstyrsleveranser og 12.000 i verftsindustrien. 25 000 av disse er det vi tradisjonelt regner som sjøfolk. Verdiskapingen utgjør i overkant av 7 prosent av Norges BNP. Den norsk kontrollerte flåten er nummer 5 i verden målt i antall skip og nummer 7 målt i volum. Den maritime næringen er Norges nest største konkurranseutsatte næring. Denne næringen har bidratt til at vi er verdensledende innen olje og gass næringen offshore.Kritikerne av satsingen på nettolønnsordning vil hevde at «alle næringer» kunne fungert fint med nettolønnsordninger. Enten det er papir- og treforedlingsindustri, møbel, konfeksjon eller annen industri. De konkurrerer jo i en internasjonal konkurranse de andre næringene også. Argumentet er forståelig, men nettolønnsordningen har betydelig større ringvirkninger. I det politiske miljø snakkes det ofte om utfordringen knytt til den to-delte økonomien. De næringer som er knytt til olje og gass næringa går godt, men annen industri i fastlands Norge sliter. Det er likevel ikke slik at dette nødvendigvis er tilfelle. Skipsflåten konkurrerer i knallhard konkurranse. Da er det viktig at vi ikke glemmer at denne næringen som har bidratt til at olje-Norge er slik vi ser det i dag. Maritim næring har bidratt med kunnskap, innovasjon og utvikling. Det maritime «kluster» har sikret oljebransjen både fagfolk og underleverandører og tekniske løsninger i verdensklassen.

Regjeringen viser i Sundvollen erklæringen vilje til å styrke den maritime utdanningen. Rederiskatteordningen er videreført, og det er satt ned et utvalg for å se på nettolønnsordningen og fartsområde begrensningene i NIS og NOR. Regjeringen har styrket Eksportkreditt Norge og GIEK, og det vil fortløpende bli vurdert om ordningene og søknads prosesser knytt til dette fungerer optimalt. Fra 1. januar 2014 vil fartøyer i oljevirksomheten kunne proviantere ufortollede matvarer for bruk ombord utenfor tollområdet, uavhengig av oppholdets varighet. Min gode kollega stortingsrepresentant (H) Arve Kambe har arbeidet mye med denne saken.  Regelen om krav til at seilingstiden og reisens varighet må være utover 14 dager fjernes således fra 1.januar 2014.

Regjeringen vil også sørge for et gebyr- og avgifts regime som styrker nær-skipsfarten. Her har samferdselsministeren allerede varslet en gjennomgang av avgiftssystemet. Det bør fungere slik at det gir incentiv til å flytte mer gods fra land til sjø. I tråd med regjeringen sin målsetting. Gebyrer og avgifter må innrettes slik at miljøvennlig og sikker teknologi og design ikke straffes økonomisk, og løsninger bidrar til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk i næringen. Målet er å sikre konkurransedyktige betingelser og løsninger i verdensklassen for den maritime næringen.

Maritim politikk blir også et hovedtema i EU til våren. I siste nummer av The Parliament Magazine framhever den greske ministeren med ansvar for maritim politikk, Miltiadis Varvitsiotis, hva det vil bli lagt vekt på. Sentralt står konkurranseevnen og en vil se på tiltak mot egen skipsindustri, og å fremme vedtak og gjennomføring av globale regler gjennom IMO. Det skal i juni 2014 legges frem en integrert maritim politikk for «blå maritim vekst» i EU. En egen maritim sikkerhetsstrategi for Europa skal også legges frem.

Får regjeringen flertall for sin maritime satsing i Stortinget vil vi kunne sikre at Norge fremdeles blir et av verdas fremste skipsfarts og maritime nasjoner.
Høyre mener Norge fortsatt skal være verdensledende maritime nasjon, og tilby stadig nye krevende og teknologisk avansert løsninger som fremmer både miljø økonomiske løsninger.
De maritime næringene utgjør ett av tre globale kunnskaps nav i Norge, og er viktige for fremtidig verdiskaping og konkurransekraft. Derfor er det viktig og riktig å satse spesielt på denne bransjen.


Ove Trellevik
Maritime politisk talsmann
Stortingsrepresentant Høyre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar