tirsdag 14. januar 2014

Forsvarets Høyskole

I dag tirsdag 14. januar var første dag på skolebenken igjenn for ein periode på 3 mnd. Nå som elev ved forsvarets Høyskole - Sjefskurs nr 12.  I denne bloggen kan du lese litt om kurset.Kurset skal gi oss kunnskap og innsikt i de utenriks og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret. Selv om namnet er "Sjefskurs" så er ikke temeat ledelse i den forstand. Det forutsettes at deltakerne er sjefer, eller har vært det på ulike nivå og fra ulike instanser. Denne varierte bredden av kompetanse er således med å gir kurset relevans til dagsaktuelle tema som er knytt til hovedtemaene som blir diskutert på kurset. Hvordan vi med ulike roller påvirker og samhandler med hverandre, og hvordan det eventuelt burde ha vært er sentralt.

Som Stortingsrepresentant er det viktig å kjenne til og ha forståelse for anvendelse av militærmakt, og hvordan ulikt samarbeid mellom militært og sivilt beredskap og krisehåndtering fungerer i praksis. På kurset er vi 19 sivile deltakere og 10 militære offiserer.

Første del av kurset skal gi oss kunnskap om faktorer som påvirker norsk utenriks og sikkerhets- og forsvarspolitikk. I andre del av kurset blir oppmerksomheten rettet mot norsk utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser og faktorer som påvirker disse. Sentralt på dette kurset her er Europas økonomiske utvikling og hvordan dette påvirker Noreg. Sammarbeidet i Europa, og ikke minst det enkelte land sin utfordring vil bli studert. Aktuelle regionale konflikter vil bli et tema, samt andre ikke-militære sikkerhetsutfordringer.
I randsonen av Europa foregår det vepna konflikter. Syria som var preget av borgerkrig er blitt en "slagmark" for ulike interessenter. Tyrkia har fått en enorm belastning med flyktninger. Ekstreme høyrepopulistiske parti og sementister får fotfeste og vokser i enkelte land. Vi ser at finanskrisen har medført mindre satsing på forsvarsbudsjettene i Europa. Å "lene oss" til bare USA er ikke berre bra det heller. Alt dette representerer en utvikling som påvirker norsk politikk, og sammenhengene her er viktig å forstå.

Siste del av kurset vektlegger sivil beredskapsplanlegging, tverrsektoriell samarbeid og krisehandtering. Det vil gi oss innsikt i hvor sårbart et moderne samfunn er, og hvilke virkemidler vi har til rådighet for å handtere utfordringene.

Forsvaret løser oppgaver hver dag året rundt for samfunnet. Både nasjonalt, og internasjonalt i Nato mot trusler, anslag og angrep. Det norske forsvaret deltok i 2012  i tretten ulike internasjonale operasjoner. Den norske fregatten KNM ”Roald Amundsen” har gjennomført og bestått Flaf Officer Sea Training i England og er sertifisert for å løse skarpe oppdrag for Nato. Våre allierte brukte i alt 180 000 tjenestegjørende dagen i Norge i løpet av 2012.

Forsvaret bidrar med informasjons innhenting både nasjonalt og internasjonalt. Etterretningstjenesten er viktig og samler inn data, analyserer og lager rapporter til støtte for utforming av norsk utenriks, forsvar og trygghetspolitikk, samt etterretningsstøtte til de som deltar i internasjonale operasjoner.

Summen av informasjonsinnhentingen skal gi styresmaktene nødvendig informasjon til å forvalte sammfunnets interesser på en god måte. Innen nasjonale grenser og territorium ivaretar forsvaret myndighetsutøvelse. Her er kystvakten sentral. Forsvaret har også som oppgave å forebygge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser i Norge. Etter bistandsinstruksen kan Forsvaret taes i bruk, uavhengig av om politiets ressurser allerede er uttømt. I praksis vil jeg likevel hevde at samfunnet ikke benytter denne muligheten optimalt.

(Det er fortsatt mye ”revir tenkning”. Det er min ”mayday” som Fleksnes sa, eksisterer enda! Slik er det mange steder i samfunnet. eks; Mangen er for kommunesammenslåing, men ikke i min komune!, og vi ser det i ulike lokaliseringsdabatter - vi vil før ha et dårlig tilbud nært oss, enn at det kommer et nytt sykehus i nabokommunen!)

Det foregår ikevel kanskje et bedre samarbeid enn de fleste kjenner til. Minedykkerkommandoen bisto for eksempel politiet i 2012 i 35 oppdrag. De som oftest nytter seg av forsvaret er politiet, kystverket, sjøfartsdirektoratet, toll- og avgiftsdirektoratet, fiskeridirektoratet og Hovedredningssentralen. Hovedredningssentralen blir jo også drevet med forsvaret sitt personell og materiell fra 330 skvadronen. Heimevernet deltar også i søk og redning av mennesker.

Som tidligere offiser skal det bli kjekt og interessant å få delta på dette kurset. Det kommer til å gi meg ny og verdifull innsikt blant annet i nasjonal og internasjonal forsvarsstruktur og sikkerhetspolitikk. Forsvaret forvalter mye personell og materiell og har over 33 milliarder kroner i budsjettramme. Norge er et lite og sårbart samfunn, med betydelig verdi og interesse for det internasjonale samfunn. Derfor er det viktig at vi som stortingsrepresentanter ogandre samfunnsaktører deltar på dette kurset, og får kunnskap om hva som påvirker norsk sikkerhetspolitikk, og hvordan vi som best kan løse utfordringene knyttet til samfunssikkerhet og beredskap. Her er det bare å "kvesse blyanten"!


Ove :-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar