mandag 9. juni 2014

Revidert nasjonalbudsjett og de viktigste konsekvensene for Hordaland


Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF er enige om revidert nasjonalbudsjett for 2014. I denne bloggen kan du lese litt om de viktigste konsekvensene for Hordaland.


Vi forsterker regjeringen sin satsing på kunnskap, samferdsel og kommuneøkonomi. Samtidig viderefører vi en nøktern pengebruk. Dette er viktig for å sikre stabilitet i norsk økonomi for å sikre og trygge arbeidsplassene. Aldri før har vi brukt så liten andel oljepenger som i dette budsjettet.

Barnehager og kommuneøkonomi
Den største posten vi har blitt enige om er 175 mill. kr mer til kommunene og barnehager. For Hordaland blir denne posten ca 18 millioner.

Universitet og forskning
Grunnfinansieringen av Universitet og Høyskole-sektoren styrkes med 49 millioner, der Universitet i Bergen får 8,3 millioner og Høgskolen i Bergen får 120.000. Basisbevilgning til instituttsektoren styrkes med 15 millioner. Dette åpner for at UNI Research Bergen kan komme inn og få basisbevilling, dersom de oppfyller de objektive kravene til å innvilges instituttstatus. Dette har UNI Research Bergen jobbet lenge med.

Kollektiv og sykkelveier
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene styrkes med 65 mill
Dersom midlene fordeles ut med utgangspunkt i fordelingen av midler i 2014 i dagens avtaler, og tenker at byene skal få en like stor andel av RNB-potten, så får Bergen ca 11 millioner.

I tillegg får Transnova 10 millioner for prosjekter som raskere implementerer miljøvennlig teknologi i transportsektoren.


Algeprosjektet på Mongstad
Algeprosjekt Mongstad styrkes med 6 millioner. Omdanning av CO2 til biologisk materiale kan være et godt alternativ til CO2-lagring. Prosjektet går ut på å bruke CO2 som er fanget på testsenteret på Mongstad til å produsere alger til fiskefor i oppdrettsnæringen. Anlegget skal etableres i tilknytning til Teknologisenteret på Mongstad (TCM DA).
Senteret vil være et viktig tiltak for å utvikle alternative omega-3-rikholdige fôrråvarer til laksenæringen og samtidig utnytte fanget CO2 og restvarme fra testsenteret på Mongstad.
Erfaringen frå pilotanlegget vil på sikt gi et godt grunnlag for å kunne ta stilling til etablering av et storskalaanlegg. Bak prosjektet står Universitetet i Bergen (UiB) og selskapet CO2Bio AS, som eies av Nordhordland Handverk- og Industrilag, Bergen Teknologioverføring AS, Ewos AS, Grieg Seafood AS og Salmon Group AS. I tillegg til næringen, har Hordaland fylkeskommune samt enkeltkommuner i Hordaland bevilget midler til prosjektet.

Gamle båter og fartøyvern
Posten for fartøyvern får en påplussing på 5 mill. kroner i RNB. Budsjettøkningen på 5 mill kroner vil bidra til at flere fredete og verneverdige fartøy blir ferdigstilt i 2014. Det vil også bidra til å sikre bedre gjennomføring av bevaringsprogrammet for fartøyvern.
Målet er å støtte en rekke mindre prosjekter i størrelsesorden 150 000-450 000 kroner og samtidig ha rom for et par større prosjekter. Riksantikvaren vil stå for fordelingen av midlene etter søknad på vanlig måte. I fordelingen vil prosjekt som har publikumsrettet virksomhet og frivillig innsats bli vektlagt. Frivillige legger ned en stor innsats for å ta vare på Norges maritime arv og det er viktig å støtte opp om dette.

Villaks
Villaksen er en fantastisk ressurs, både for enkeltmennesker og lokalsamfunn, og som grunnlag for kulturutøvelse og friluftsliv. Vi forvalter om lag en femtedel av totalbestanden av atlantisk laks her i Norge. Derfor har vi et betydelig internasjonalt ansvar for villaksen.
Siden 1970 har utviklingen for villaksen vært negativ i hele Nord-Atlanteren. De samlede fangstene i Norge er redusert med om lag 75 %, og bestandene er nå på et historisk lavt nivå.
Det er derfor behov for å styrke arbeidet med å ta vare på villaksen. Avtalepartene har økt bevilgningen til tiltak for å ta vare på villaksen med 5 mill kr. Økningen vil bety støtte til flere lokale tiltak som bedrer allmennhetens tilgang til fiske, støtte til bevaring av villaks, eller til informasjon eller praktisk rettet forsknings- og utredningsarbeid. Ha ei fin fin pinse!
Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar