torsdag 26. juni 2014

Snart ferie - Sommeren er her!


Stortinget hadde sin siste dag fredag 20.juni og sommeren nærmer seg. Sommerferie blir det ikke før neste helg.Ser frem til Fredag 4.juli da blir det ferie til 9.august. Jeg har de siste dager vært på Island på EFTA møte. I denne bloggen kan du lese litt om hvordan denne vårsesjonen har forløp.

Forsvarets Høyskole
Jeg fikk tidlig permisjon for å delta på Forsvarets Høyskole - Sjefskurset. Etter bare noen hektiske høstmåneder på Stortinget bar det ut i permisjon som student igjen.
Det var givende og lærerikt og vi skal arbeide mot felles mål for samfunnet. Det viktigste er at vi utnytte de mulighetene vi har for å bedre å løse det samfunnsoppdrag vi alle er satt til i ulike posisjoner i samfunnet. Det er forventet av oss, og vi forventer det av hverandre - at vi i enda større grad skal gjøre en forskjell der vi er når vi nå har gått dette kurset.

Tilbake i tjeneste
7.april var det tilbake på Stortinget. Jeg fryktet at jeg hadde gått glipp av mye i løpet av månedene på kurs men etter et par uker var jeg "på igjen".
 
Regjeringen har varslet ny reiselivs strategi, ny maritim strategi og ny stortingsmelding om både havbruk og landbruk. I tillegg har det vært en vår med stort fokus på landbruksoppgjøret. Alt dette genererer stor etterspørsel etter informasjon ute i det lokale næringslivet, i ulike organisasjoner og i Høyre sine lokallag. Det har blitt en del reising for å delta i ulike debatter og holde innlegg og presentere politikk og få med innspill tilbake.


I Buskerud på skogdebatt med stortingskollegaene
Per Olav Lundteigen (SP) og Lise Christoffersen (AP)

Bildet er fra en skog og treforedlingsindustri debatt i Hokksund, Buskerud.


Besøk av Hordalands bøndene Didrik Farsmer og
Øyvind Utne ifm møte med landbruksminister Sylvi Listhaug.


Høyres stortingsgruppe ifm Grunnlovsjubileet!

Grunnlovsendringer
Stortinget vedtok tirsdag 6. mai en språklig fornyelse av Grunnloven utarbeidet av Finn-Erik Vinje og en nynorsk versjon av Grunnloven fra det såkalte Graver-utvalget.

Stortingsrepresentanter i finstasen!
Graver-utvalgets nynorskversjon og den språklige fornyelsen på bokmål utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje ble 6. mai vedtatt i Stortinget ved navneopprop. Nynorskversjonen ble vedtatt med 168 mot 1 stemme og bokmålsversjonen med 165 mot 4 stemmer. Et samlet forslag om både nynorsk- og bokmålsversjonen fra Graver-utvalget ble forkastet ved navneopprop med 82 mot 87 stemmer. Jeg må innrømme at det var spesielt å få lov til å være med på en grunnlovsendring, med navneopprop og det hele!Grunnlovsjubileet
14.mai var vi mange som var på festmiddag i Oslo rådhus og feiret grunnloven. Med alle landets ordførere, regjering, storting og kongefamilie var det duket til fest. Kjekt å treffe ordførerkollegiet fra Hordaland igjen!

Grunnlovs jubileum i Oslo med alle landets ordførere.
15.mai var det jubileumsmøte i Stortinget. På jubileumsmøtet vil alle statsmaktene – Stortinget, regjeringen og Høyesterett – være til stede i stortingssalen samtidig. Kongehuset vil også være representert. Det er tradisjon for at Stortinget ved grunnlovsjubileer holder et eget jubileumsmøte i dagene før 17. mai. Målsettingen er å skape en høytidelig markering av jubileet i Stortinget. Dette ble gjort både i 1964 og 1989.
Kommunestruktur
26. mai arrangerte Kommunenes Sentralforbund seminar i Bergen om framtidig kommunestruktur. Det var interessant. Mange regioner er i gang med arbeidet.  Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver ut av kommunen og inn i interkommunale samarbeid.
Regjeringen ønsker både å sette kommunene bedre i stand til å håndtere oppgavene de har, samt ruste dem for utfordringer og nye oppgaver som kommer i tiårene fremover. En kommunereform er viktig av flere grunner. Det er stor vekst i de større kommunene rundt byene, og en opplever nedgang i noen av de andre kommunene. Det er en form for sentralisering som gir utfordringer der det er vekst, og der det er folketallsnedgang som gir utfordringer andre steder.
Økte krav til kapasitet og kompetanse er krevende for mange kommuner. I tillegg har vi fått økt oppgaveomfang, flere spesialiserte oppgaver og økte krav til kvalitet i tjenestene. Dette i tillegg til økte forventninger fra innbyggerne, stiller store krav til fagmiljøene i kommunene for å gi innbyggerne et godt og likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor i landet. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet, og hva som skjer i Hordaland.


Benkemøte
Vi 15 representanter fra alle parti i Hordaland som regelmessig tar imot besøk fra hjemfylket vårt der "hele benken" deltar dersom det passer. Dette er nyttige arenaer for oss. Utfordringene i Hordaland er mange, noen er av generell karakter som gjelder hele samfunnet, mens andre er av mer konkret for vårt fylke. Det som kommer frem i disse møtene prøver vi å følge opp. 3.juni kom Helse Vest og orienterte om utfordringer og utvikling i helse Vest. 4.juni var det  NHO Hordaland og Bergen Næringsråd sin tur til å komme på besøk til Hordalands benken på Stortinget. Flere andre har også besøkt "benken" i løpet av våren.


Stortingssaker
Hittil har det vært få saker i Stortingssalen som generert arbeid og drøftinger i næringskomiteen, men når det nærmet seg slutten på vårsesjonen kom det en rekke saker som skulle behandles for ferien.

Jeg fikk mine første saker som saksordfører nå i juni. Det var et dokument 8 forslag om «å gjennomgå rammebetingelsene for enkeltmannsforetak». Kjekt å få fulgt ei sak gjennom stortinget fra A til Å. 
Saken om rammebetingelser for enkeltmannsforetak gikk gjennom stortinget enstemmig. Regjeringen arbeider med å sikre gode generelle rammebetingelser for næringslivet, og er godt i gang forenkling og digitalisering. Mye av dette arbeidet vil ha positive konsekvenser for enkeltpersonforetakene og småbedriftene. Stortinget mener likevel at det er behov for en gjennomgang av rammevilkårene for enkeltpersonforetak, nettopp av hensyn til enkeltpersonforetakenes egenart og potensial, slik at de kan bidra til vekst og verdiskaping i fremtiden.

Det som likevel genererte mest arbeid på "tampen" var jobben med et Dokument 8 forslag om å endre småbåtloven – og innføre påbud om redningsvest i fritidsbåter under 8 meter.
Vi kan alle være enige i at arbeid med sjøsikkerhet er viktig. Alle bør bruke redningsvest! Forslaget fra AP bar likevel preg av å være svært lite gjennomtenkt. For det første skulle det gjelde ved bruk av fritidsbåt under «8 meter» og bruk av båten «utendørs». I tillegg skulle «kajakk» unntas, men ikke kano! Hele framlegget til lovtekst ble til slutt forkastet av Stortinget, og regjeringen er bedt om å komme med tiltak som kan bedre sikkerheten. Herunder 0,2 grense for promille, vestpåbud for barn mm. Det som er aller viktigste er at vi får gode og sunne holdninger i bruk av båt - påbud eller ikke. Det er for mange som omkommer, men alt kan ikke reguleres i lov. Saken kommer opp igjen i løpet av høsten 2014 når regjeringen kommer tilbake med en ny sak.


EFTA møte på Vestmanaøyene
Nest siste møte denne våren for sommerferien kunne settes inn var å delta på et EFTA møte på Vestmanaøyane.

Temaet for møtet var blant annet EU og USA sine forhandlinger om en frihandelsavtale og hvilke konsekvenser en slik avtale kan få for oss. Her kan du lese mer om selve møtet: EFTA - toppmøteIsland er godt kjent for sin uberørte og vakre natur, i tillegg til å være ett av de mest moderne samfunn i verden med litt over 300.000 innbyggere. Vulkansk aktivitet og Golfstrømmen har påvirket både naturen og
klimaet. En blir møtt av kontrast rik natur, kultur og historie.

Det som likevel gav mest inntrykk var opplevelsene på Vestmanaøyene. Øya er svært vulkansk aktiv. De siste 100 år har det vært to store utbrudd. Det første i 1963 og dannet øya Surtsey. Det andre skjedde i 1973, der ca 20% av bebyggelsen i tettstedet på hovedøya ble begravd av vulkanen. Øya ble 2 kvadratkilometer større! Denne hendelsen husker jeg godt fra TV nyhetene i 73`. Vi fikk en busstur rundt på øya til områder fra før, og etter vulkanutbruddet. Vi besøkte også det nye museet og så utgraving av hus som ble dekket av asken i 1973.

På bildet kan vi se at deler av tettstedet er dekket av vulkanen og ble innløpet til havnen nesten stengt. Vi ser at vulkanen har fylt sundet helt forbi enden av den gamle moloen! Her var det åpent hav som sto rett på mot moloen.
Midnatt sol!

Storslått natur!

Mangler du ferietips? Ta gjerne turen til Island og Vestmanaøyene!

Mye kjekt jeg får være med på som stortingsrepresentant!

Beste sommerhelsing!
Ove!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar