onsdag 20. januar 2016

AP sin eierskapspolitikk svekker lokalt norsk eierskap og arbeidsplasser


Her på Stortinget skal vi nå starte arbeidet med en ny skattereform. Hvordan skatte og eierskapspolitikken blir utformet  for fremtiden er viktig konkurransepolitikk. Vi er gode på mye og har forutsetninger for å ha et variert norsk næringsliv, men har vi en politikk som sikrer at næringslivet i stor grad også blir eid av nordmenn, eller skal vi overlate eierskapet av arbeidsplassene her hjemme til utenlandske eiere?


Det er en rekke aktører for eksempel innen Havbruksnæringen som er lokale selskap med dyktige tilsette og aktive eiere. De har samarbeidet svært bra med leverandører av varer og tjenester og forskingen innen fagfeltet. Dette har medført at Norsk havbruksnæring er verdensledende. Vi har til nå hatt kort vei mellom oppdretteren på merdkanten, brønnbåtrederen og verft/utstyrsleverandører. Dette har vært viktig for konkurransekraft og innovasjon.


I næringen har det vært en betydelig utvikling av både teknologi, biologi og rammevilkår. I takt med utviklingen har det vært en konsolidering i verdikjeden. Både horisontalt og vertikalt. Målet har vært å utnytte knappe ressurser optimalt og oppnå synergier.

I takt med den nødvendige konsolideringen i næringen har institusjonelle investorer investert i næringen. Utenlandske eiere kan bringe med seg verdifull kompetanse og markedsadgang, men jeg mener at utenlandsk kapital har et fortrinn kontra norsk kapital. De slipper nemlig formuesskatten!

Den særnorske formueskatten gjør at utenlandsk kapital kan akseptere lavere avkastning enn norsk kapital. Formueskatten gjør det dermed dyrere for norske eiere enn for utenlandske eiere å etablere nye arbeidsplasser, noe som er godt illustrert ved dette regneeksempelet:

(Det er bruk 1% formueskatt i dette eksempelet for lettere å illustrere, Arbeiderpartiet vil ha denne skatten høyere, 1,1%)


     Norsk eierUtenlansk eier
Ny investering i maritim bedrift600 mill600 mill
formueskatt norsk eier1,00 %0 %
  
Utskreven formueskatt på selskapsverdiene for eierne 
av en selskapsverdi på 784 mill er 7,84 mill7,84 mill0
  
Nødvendig utbytte fra selskapet for å dekke norsk eier sin formueskatt medregnet 27% skatt på utbytte. 7,84 mill + 27% 
10,7 mill0
  
Nødvendig overskudd fra bedriften for å dekke nødvendig utbytte og skatter. Er det ikke overskudd blir summen en må ta ut like stor, siden formueskatten ikke beregnes av overskudd. 
 
14,7 mill0
  
Rentekostnad for en investering i nytt slakteri: 3mnd NIBOR: 1,25%. Bankens margin 120 pkt. Dette gir bedriften en rentesats på 2,45%.  Denne rentekostnaden på 2,45% kan en med summen på utbytte på 14,7 betale hele lånet! 
 
 
 600 mill

Dette regneeksempelet viser oss at den såkalte skatten på de rike som Arbeiderpartiet kaller den, har en betydelig negativ effekt for norsk lokalt eierskap, og muligheten til å investere i norske arbeidsplasser. Mens den utenlandske eieren kan investere, må den norske eieren bruke pengene på formueskatt.

Det er særdeles viktig at vi på Stortinget tar med oss dette perspektivet inn i debatten om skattereformen og den fremtidige skattepolitikken som det nå skal jobbes med her på Stortinget. Jeg er luta lei av Arbeiderpartiet som mener dette er skattelette for de rike - det ser ut som de ikke skjønner den negative effekten av formueskatten når det kommer til det å sikre og skape nye arbeidsplasser.

Høyre mener lokalt norsk eierskap er en styrke. Vilkårene for norsk eierskap ble betraktelig forverret under den rødgrønne regjering, og vi mistet betydelig konkurransekraft.  Jeg er på ingen måte negativ til utenlandsk eierskap. Poenget er vi må tilstrebe oss like vilkår for kapitaleierne. Det vil være med å bidra til lokalt norsk eierskap og trygge de eksisterende arbeidsplassene i fremtiden.

 

Ove

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar