onsdag 20. januar 2016

Konkurransepolitikk for fremtiden


De er 22 år siden Norge fikk sin reviderte konkurranselov, og Konkurransetilsynet ble etablert – først i Oslo, og fra 2004 i Bergen. Loven innebar bedre fusjonskontroll, forbud mot prissamarbeid og misbruk av dominerende stilling i et marked.
Nå vil regjeringen styrke konkurransepolitikken med å etablere en konkurranseklage nemd i Bergen, og modernisere konkurranseloven. Dette vil styrke det sterke kompetansemiljøet som allerede er her i Bergen.

OECD viser til at effektiv konkurransepolitikk fører til bedre omfordeling i samfunnet gjennom mere effektiv bruk av ressursene. EU kommisjonen viser til at det er lavinntektsgruppene som tjener mest på effektiv konkurranse. Da er det viktig at man i konkurransepolitikken også har et forbrukerperspektiv.

Konkurranseloven gav samfunnet mulighet til å gå fra en tidsepoke med regulering av markedet, til en handels og konkurransepolitikk med mere frihandel og tro på markedsmekanismer. Bakgrunnen for endringene var at det ble en økende forståelse for betydningen av velfungerende markeder for å sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser. Dette har gitt oss bedre velferd og sunne bedrifter. Reguleringspolitikken hadde på mange måter mislykkes. Vi gikk vekk fra prisregulering, renteregulering, kredittrasjonering, valutaregulering og husleieregulering. Vi la på mange måter vekk vår proteksjonistiske holdning. Sektorer som Telecom, elektrisk kraft, transport, helse og media ble avregulert etter hvert, og vi fikk virksom konkurranse med flere aktører.

Proteksjonismen som oppstod etter krisen i de harde 30 åra, bidro etter flere sitt syn til å forlenge krisen. Å satse på proteksjonisme som svar på de utfordringer vi i dag opplever med stigende ledighet grunnet lav oljepris er feil vei å gå. Effektiv konkurranse er ikke et mål i seg selv, men en måte å oppnå effektiv bruk av samfunnet sine knappe ressurser. Detter er et viktig grunnlag for et moderne velferdssamfunn og selve grunnlaget for konkurransekraftige bedrifter.

Forenklet forklart er målet med den reviderte konkurranseloven er å sikre adgangsforholdene i markedet med slik at en aktør alltid skal føle seg konkurranseutsatt, og at hensynet til forbrukerne er ivaretatt. Målet er at de eneste kilder til varige monopoler er politisk vedtatt gjennom lov og demokratisk styring i Stortinget, og ikke at regjeringen skal kunne overprøve verken Konkurransetilsynet sin eller Konkurranseklagenemda sin avgjørelse. Til det arbeidet har vi domstolene.

 

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant (H)

Saksordfører, medlem næringskomiteen.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar