mandag 1. august 2016

Lettere for kommunene å tilrettelegge for næringsutvikling


Det skal bli raskere og enklere å lage næringsareal. Regjeringen har fremmet en lovendring til Stortinget som skal gjøre betydelig enklere for kommunene å lage kommuneplaner og reguleringsplaner og selv gi dispensasjon til disse planene.


Enklere regler kan redusere saksbehandlingstiden i mange kommuner med 30 til 50 prosent. Nylig fremmet regjeringen nye forslag til enklere plan- og byggeregler til Stortinget. Dette får svært positiv verknad for eksempel næringslivet som i mange kommuner slit med kommuneplaner som ikke er oppdaterte.

Regjeringen sitt forslag legger opp til enklere og raskere planprosesser, økt forutsigbarhet og færre omkamper i arealspørsmålssaker. Det er bra både for havbruksaktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi, eller endre omfanget biomasse, men blir stoppet av at tiltaket er i konflikt med arealplanen i kommuneplanen. For havbruksnæringen har flere slike saker stoppet opp på grunn av at det omsøkte tiltaket ikke er i samsvar med en gammel kommuneplan.

Lovforslagene er en del av regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Langs kysten er det mange kommuner som ikke har oppdaterte kommuneplaner som reflekterer Havbruksnæringens arealbehov. Nå skal dette bli betydelig lettere når denne lovendringen blir vedtatt av Stortinget.

For alt næringslivet er det viktig med forutsigbare og enkle planprosesser, så bedrifter kan bruke minst mulig ressurser på byråkrati og mer tid på verdiskapning. Regjeringen foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full planbehandling. Det kan f.eks. være å omregulere et areal eller endre et areal for å bedre utnytte en oppdrettslokalitet. Målet er rask, effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling med god kvalitet.

Et av forslagene i lovendringsforslaget er enklere og tydeligere kriterier for kommunens behandling av dispensasjonssaker. Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal innom de statlige og regionale fagmyndighetene. Regjeringen er opptatt av å styrke det lokale selvstyret, og har fått mange innspill om at dispensasjonsregelverket er krevende. Forslaget vårt vil gi økt lokalt handlingsrom i saker hvor det er lokale hensyn som bør tas, og som ikke berører hensyn som jordvern, strandsone eller kulturminner.

Etter høringen høsten 2015 er det gjort justeringer i flere av forslagene, bl.a. slik at miljøinteressene blir bedre ivaretatt. Vi får ikke tatt fatt på denne saken før til høsten i Stortinget, men det blir en viktig sak som vi må prioritere høyt, og jeg håper alle parti kan stille seg bak et så viktig lovendringsforslag for næringslivet.

 

Ove


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar