søndag 13. august 2017

Lys for olje & gass næringen

Olje- og gassnæringen er, og vil fortsatt være den viktigste næringen for Rogaland og Vestlandet i mange år fremover. Ikke bare i form av direkte jobber og verdiskapning, men også i form av ringvirkninger; fra jobber på verft og i teknologiselskap, til pølseboder og trailersjåfører. Den som skal slukke lyset på sokkelen er enda ikke født, og det skal vi alle være glade for.


Vi har gjort mye for olje- og gassrelatert næringsliv og jobber i denne perioden, både i form av sikre
næringa stabile og forutsigbare rammevilkår, sørge for høy leteaktivitet og tilgang på nye, attraktive
leteområder og økt støtte til (miljø)forskning og (felt)utvikling, spesielt til økt utvinning fra modne
felt. Men noen av det viktigste vi har gjort i perioden er nok å sikre at utbyggingen av Johan Sverdrup
ikke ble stanset: 
 • Ett av de største funnen på norsk sokkel noen sinne og Norges største industriprosjekt på mange tiår.
 • Første fase betyr nærmere 50.000 årsverk knyttet til norske leveranser.
 • Og feltet kan samlet gi 1350 milliarder kroner i inntekter.
   
 • Men én ting er å jobbe for at næringa får prosjektene sine på plass – i Nord, Sør og Vest -, en annen like viktig oppgave for oss har vært, i tett samarbeid med aktørene, å øke konkurransekraften til norsk jobber og næringsliv, slik at utbyggingskontraktene havner i Norge og ikke går til utlandet.
   
 • Vi kan ikke bestemme hvor kontraktene havner, men vi kan bygge ut nye og bedre veier, sikre næringslivet tilgang til kvalifisert yrkesutdannet ungdom, øke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling, og redusere skatte- og avgiftstrykket. Det har vi gjort og det skal vi fortsette med.  
Vi har tre lovnader som Høyre skal gjennomføre i neste periode:
Øke offentlige investeringer i FoU inntil tilsvarende 1,25 % av BNP i den omstillingsfasen vi nå er inne i.
Gjennomføre læringsløfte.
Vi har i denne perioden forenklet for 10 mrd. Nå har vi satt oss mål om å gjennomføre ytterligere forenklinger som skal beløpe seg til minst nye 10 mrd. kroner i året innen 2021.Høyre vil ha mer olje ut av hvert felt
Konsekvenser av økt utvinning:

Gjennomsnittlig utvinningsgrad på norsk sokkel er i dag cirka 47 prosent for oljefelt. De resterende 53 prosentene blir liggende igjen i feltene. Å øke utvinningen vil kunne ha en enorm betydning både for industri, arbeidsplasser og velferd. For eksempel vil en økning på ett – 1 – prosentpoeng i utvinningsgrad på de 25 største oljefeltene i produksjon tilsvare omkring 60 milliarder kroner i brutto salgsinntekter (basert på 50 USD/fat og 8 NOK/USD).

En mer effektiv utvinning vil kunne bidra til store inntekter i statskassen og kunne bidra til å forsterke og forlenge det industrieventyret som har gjort Vestlandet til en av de store økonomiske motorene i landet. Høyres løsning
Derfor vil vi i neste periode gjøre to ting for å øke reservetilveksten på sokkelen og få opp mer olje fra eksisterende felt:
 1. Styrke forskningen på ny økt utvinnings-teknologi (EOR/IOR), petroleumsforskning og pilotering av økt utvinnings-prosjekter på norsk sokkel. DEMO2000 skal ytterligere styrkes i løpet av neste periode.
   
 1. Øke utvinningsgraden på norsk sokkel ved å stille krav om en plan for økt utvinning ved fornyelse av konsesjonene (programpunkt).
   
  Dette kommer i tillegg til at Høyre er garantisten for høy leteaktivitet og tilgang til nye, attraktive leteområder på norsk sokkel.
   
  Om 5 – 10 år kan den teknologien vi utvikler i dag være etterspurt av andre deler av verden. Rogaland eksporterer allerede i dag petroleumsteknologi for anslagsvis 200 milliarder kroner i året (dette må tas med NHO Rogaland (Svein) som er på bussen. Ikke våre tall) 
  Fakta DEMO 2000
 • Prioriterer pilotinstallasjoner innen fire hovedområder:
  • Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
  • Leting og økt utvinning
  • Kostnadseffektiv boring og intervensjon
  • Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport.
 • DEMO 2000 har tildelt rundt 250 forskjellige prosjekter midler for nær 750 millioner kroner i løpet av de årene programmet har eksistert. Til sammen har det utløst prosjekter for mer enn 3 milliarder kroner.
  Øvrige løsninger
Ha stabile og forutsigbare rammevilkår for norsk olje- og gassvirksomhet. Vi skal tilby nye attraktive områder for leting.
Få kunnskap om ressursene som finnes, og om mulig påvirkning på natur og miljø, og vi vil derfor konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Fakta olje og gass
Høyre og Fremskrittspartiet er de eneste som ønsker en full konsekvensutredning av hele havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Petroleumsvirksomheten er landets største næring målt i verdiskaping, inntekter til staten, investering og eksportverdi. I 2016 stod petroleumsinntektene for 36 pst. av Norges totale eksport, 12 pst. av brutto nasjonalprodukt og 21 pst. av totale investeringer.
 • Selv om statens inntekter fra petroleumsvirksomheten falt med over 40 pst. fra 2015 til 2016 på grunn av fallende oljepris og kraftig nedgang i investeringer på sokkelen, var netto kontantstrøm inkludert skatt, avgifter og utbytte fra Statoil på 128 mrd. kr i 2016.
 • Selv relativt små utbygginger på norsk sokkel som for eksempel oljefunnet Oda sørøst for Ula-feltet er forventet og føre til 5,4 milliarder kroner i investeringer. Oda vil gi om lag 5500 årsverk over feltets levetid, hvorav 4400 er knyttet til utbyggingsfasen. Feltet har planlagt produksjonsstart i 2019.
 • Investeringene i fastlandsindustrien i 2016 var på om lag 35 mrd. kr. Til sammenligning forventes det investeringer for 117 mrd. kr i Johan Sverdrup utbyggingen alene, noe som gjør dette til ett av Norges største industriprosjekt noensinne. 
 • Norge er verdens 8. største oljeeksportør og i 2016 eksporterte vi råolje for om lag 186 mrd. kr. Norge dekker allikevel kun om lag 2 pst. av verdens oljeetterspørsel. Globalt dekkes 81 pst. av energietterspørselen av fossil energi. 
 • Norge er verdens 3. største gasseksportør og verdien av eksporten i 2016 var på 164 mrd. kr, eller 22 pst. av samlet norsk vareeksport. Norsk gass dekker omtrent 25 pst. av EUs gassetterspørsel inkludert LNG. Energimengden vi eksporterer tilsvarer om lag 10 ganger den norske normalproduksjonen av elektrisitet. 
 
Kilder:                  Statoil, Frode Alfheim i Industri Energi sier at vi generelt sett er over kneika nå og at det er lysere i tunellen[1]. NHO-Rogaland kan si noe om viktigheten av oljenæringa for regionen (700 mrd. i inntekter fra oljerelaterte næringer).         
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar