torsdag 27. september 2018

Hva mener egentlig venstresiden i norsk politikk om KRF?

I denne bloggen er det en "knippe avisinnlegg" der AP og andre på venstresiden kritiserer KRF sin politikk. Er KRF virkelig så velkommen på venstresiden i norsk politikk som enkelte tar til ordet for?
nederst i bloggen er det et verdiregnskap for hva noe av det KRF har oppnådd i sammarbeid med regjeringen.
Dagsavisen, 3. august 2017, Mani Hussaini

·         Vi advarer Ap mot å inngå regjeringssamarbeid med et parti som har en likestillingsfiendtlig politikk


 

Dagbladet, 3. august 2017, Mani Hussaini (samme setting)

AUF-leder krever at kontantstøtten avvikles umiddelbart om AP ender i regjering etter valget.


 

Nettavisen, 2017, Arild Grande

Arbeiderpartiets Arild Grande advarer KrF mot å stille ultimatum om bioteknologi i regjeringsforhandlinger.


 

Dagen, 10. mars 2017, Aps Homonettverk

Lederen i Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, advarer mot å innlede et regjeringssamarbeid med Kristelig Folkeparti.


 

NRK, 24. september 2018, Tarjei Jensen Bech

·         KrF har solgt Finnmark på bakrommet


 

NRK, 16. desember 2017, Torstein Tvedt Solberg om vekst i kristne privatskoler

-           Denne veksten er urovekkende, og gjør det enda mer aktuelt å få på plass en lokal vetorett, sier han.


 

Aps landsmøte 2017

«Jublende landsmøte skrotet K i KRLE»


 

ABC nyheter, 2. oktober 2017, Kjersti Stenseng

– Venstre og KrF står for langt fra Arbeiderpartiet til at det er mulig å inngå et forpliktende samarbeid 


 

Dagsavisen, 11. sept 2017

Ap-velgere enige med Støre. Sier nei til regjering med KrF


 

Nordnorsk debatt, 17. august 2018, Kay Erling Ludvigsen (leder Lenvik Arbeiderparti)

·         Den rausheten KrF ofte snakket om, drukner i fordømmelse av kvinner som vil bestemme over egen kropp. Den nestekjærligheten KrF ofte snakker om, drukner i avskyen for kjærlighet mellom mann og mann - og kvinne og kvinne.


 


 

Hareide åpner dermed for å felle Solberg-regjeringen på et senere tidspunkt, og dermed gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister.
En slik situasjon kan åpne for at KrF kan gå inn i en Støre-regjering.

Glem det, svarer Støre.Slaktes etter debatten: - Uvalgbar
Ikke aktuelt

Hvis Hareide stemmer imot Støres mistillitsforslag i høst er det helt utelukket for Støre å ta inn KrF i varmen igjen.
– Da er det ikke aktuelt. Det sier seg selv. Da har de stemt mot et slikt alternativ. I starten av perioden. Hva de mener utover i perioden, det får de ta ansvar for selv, sier Støre.

Arbeiderpartiet om bioteknologi


 VG, 19. april 2018, Ingvild Kjerkol

Ap-ja til mitokondriedonasjon


 

Vårt Land, 22. august 2018, Mani Hussaini

Abort til uke 18


 

Fra Arbeiderpartiets partiprogram:

·         At alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd


SVs utspill mot KrF


 

Vårt Land, 20. mars 2017. Noen punkter:

 SV skjerper kampen for et mer sekulært Norge og vil feie K for kristendom ut av skolen. Barnehagen skal bli helt livssynsnøytral.

-          Endre Grunnloven slik at paragrafer som henviser til en særskilt religion endres eller fjernes.

-          Ved godkjenning av nye religiøse skoler skal det føres en restriktiv politikk innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser

-          Kommunene skal ha ansvar for drift av gravlundene. Skillet mellom stat og kirke skal fullføres

 


 

I 2016 hadde SV også en arbeidsgruppe for sekularisering. https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/06/160614_Sekularisering.pdf


 

21. mars 2014, leder for Bjerke SV, Bjarne Kristoffersen


 

Fra Clemets blogg, 2016

-          SV fattet en gang et landsmøtevedtak om helt å forby religiøse friskoler, men måtte reversere vedtaket, fordi det kan være i strid med menneskerettighetene.


 

…og her er vedtaket det siktes til. VG, 22. mars 2009


 

SV er negative til religiøse privatskoler. Fra SVs programkapittel om kunnskap:

-          For å bidra til integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn er det et mål på sikt å begrense antallet religiøse private skoler som mottar statsstøtte. (brødtekst)

-          Å videreføre en restriktiv privatskolepolitikk for å ta vare på fellesskolen der elevene møtes, uansett bakgrunn. For å unngå sentralisering og nedleggelse av offentlige skoler vil SV vil legge mer vekt på kommuner og fylkeskommuners vurderinger når søknader om godkjenning eller utvidelse av privatskoler vurderes. For å bidra til integrering og ta vare på felles møteplasser på tvers av religiøs bakgrunn er det et mål på sikt å begrense antallet religiøse private skoler som mottar statsstøtte (kulepunkt)


 

Fra Vårt Land, 22. mars 2018

-          Bård Vegar Solhjell – i mange år sentral SV-politiker – skriver i boka URO:
«Skulen må være livssynsnøytral, og fri for forkynning og religiøst press. Skulefaget KRLE (med K for kristendom) må endrast. Vi skal heller ikkje etablere eigne bønnerom for eller legge til rette for religiøs aktivitet i skuletida».


 

OBS denne - Mona Fagerås, NRK, 13. juni 2018 (OBS: Høyre-politiker er mest negativ her)

-          Heller ikke på den andre siden av det politiske landskapet, SV, skaper friskolene begeistring.
– Jeg hadde håpet at friskolebevegelsen heller ville se verdien av at alle barn møtes i fellesskolen, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV


 

SV bioteknologi


 Fra SVs program:            

·         SV vil utvide retten til å bestemme selv fra uke 12 til uke 16. 

·         Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori.


 

NRK, 15. mai 2018

SV sikrer flertall for mitokondriedonasjon (ingen kommenterer, bare stadfester at SV er for)


Verdiregnskap – KrF og regjeringen med H/FRP/V

 

Skole:

Lærernorm

Økt lærertetthet

Bemanningsnorm i barnehagen

KRLE

Skolegudstjeneste

460 millioner til flere lærere i 1-4. klasse (1 700 flere lærere ila treårsperiode, i følge KrF selv https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/flere-larere/ )

Gratis kjernetid i barnehagen – hevet inntektsgrensen

Mer penger til internatskolene

Økt kapitaltilskudd til friskoler

Verdiløft i skolen

Momskompensasjon for friskoler

Økt lærlingtilskudd

Lokale mobbeombud

 

Rus/psykiatri:

 Fritt behandlingsvalg for rusmisbrukere og i psykiatrien – Ap vil avvikle

Arbeidet frem mot rusreform

Økte bevilgninger til blant annet Evangeliesenteret, P22 i Oslo og No Limitation i Rogaland

Opptrappingsplan for rusomsorgen med 2,4 mrd. kroner i økning

Økt kapasitet på avrusningskapasitet i Helse Sør-Øst

Enighet om opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og nasjonal strategi for psykiske helse.

Lovfestet krav om psykologer i kommunene og oppbygging av tilbudet frem mot 2020.

 

Helse og omsorg:

Midler til abortforebyggende arbeid – Ap kutter fire millioner i 2018-budsjett

Lovfestet rett til sykehjemsplass – AP imot.

Styrket pleiepengeordning med 100 prosents kompensasjon for hele femårsperioden

Økt bevilgningene til skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom i kommunene med 70 millioner

Undersøkelseskommisjon for helsetjenesten – opprinnelig forslag fra H og KrF, blir nå gjennomført – AP imot og kutter det i budsjettene.

Gjennomslag for NOU om omsorg ved livets slutt .

Krav om kjøp fra ideelle innenfor Rus/Rehabilitering og psykisk helse  

Folkehelsepolitikk: standardiserte tobakkspakninger.

 

Familie:

Økt kontantstøtte fra 5000 til 7500 kroner, og mulighet for fleksibelt uttak

Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn

Økt permisjon for tvillingforeldre

Økning i engangsstøtten på 25 prosent

Økt pensjon til minstepensjonister

Tiltak mot barnefattigdom

 

Bistand/utviklingshjelp/asyl:

 Økt bistand til Kongo, Jemen og Afrika sør for Sahara

1 % av BNI til bistand

Flere kvoteflyktninger

Etablering av «hurtigspor» for asylsøkere som har stor sannsynlighet for opphold

Opptrappingsplan mot menneskehandel

Utviklingsmelding

Konvertittavtale

 

Annet:

Opptrappingsplan mot antisemittisme

Opptrappingsplan for kriminalomsorgen

Herreløs arv går til frivilligheten

Utvidet TT-ordning

 
En kan undres over hvorfor noen mener KRF bør bytte side i norsk politikk.

Ove
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar