tirsdag 2. oktober 2018

Fattigdomspakke Statsbudsjettet 2019


181 millioner til barn i lavinntektsfamilier.
Det går godt i Norge. Vi må bruke de gode tidene til å få flere i jobb og hjelpe familiene som sliter med fattigdomsutfordringer. Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har vært økende gjennom mange år. Innvandring er en viktig forklaring. • Regjeringen har de siste årene hatt en rekordsatsing for å hjelpe barn i lavinntektsfamilier. Behovet er imidlertid stort, og i 2019-budsjettet setter regjeringen av ytterligere 181 millioner til målrettede tiltak for disse barna.  Det betyr at vi nå bruker i underkant av 900 millioner kroner på målrettet bekjempelse av barnefattigdom innenfor disse områdene.
 • Lavinntekt over tid henger i de fleste tilfeller sammen med at mor og/eller far ikke er i jobb. Derfor er det aller viktigste på sikt å bidra til at flest mulig kommer i arbeid. Da må det skapes flere jobber, og vi må kvalifisere folk til jobbene.
 • I tillegg må vi hindre at fattigdom går i arv. Barn i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene til å skape sin egen fremtid som andre. Derfor trapper regjeringen opp innsatsen på barnehage, trygg bolig, trygge og gode bomiljøer, ferie- og fritidsaktiviteter og tettere oppfølging av barn som risikerer å falle ut av skolen.
 • Vi må bruke de gode tidene til å løse de store utfordringene Norge står overfor. I Jeløyaplattformen pekte vi ut å redusere fattigdom som en av disse utfordringene. Det vi legger frem i statsbudsjettet er målrettet oppfølging av det vi lovet på Jeøya.
 • Vi bruker de gode tidene til å få flere i jobb, bygge et bærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge.
  Disse tiltakene inngår i regjeringens pakke for barn i lavinntektsfamilier:

 • 46 mill. kroner til gratis kjernetid i barnehage for to-åringer fra familier med lav inntekt

Barnehage legger et godt grunnlag for videre utvikling, blant annet ved å stimulere språkutviklingen til barna før skolestart. Samtidig gir bruk av barnehage begge foreldrene mulighet til å delta i arbeidslivet. For å redusere økonomiske hindre for deltakelse i barnehage har regjeringen innført nasjonale ordninger for familier med lav inntekt, som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for tre-, fire- og femåringer. Regjeringen foreslår at ordningen med gratis kjernetid i barnehage blir utvidet til å gjelde toåringer fra 1. august 2019. Det er satt av 46 mill. kroner til dette tiltaket. Dette vil bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. For å finansiere dette foreslår regjeringen en økning i maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagen på 50 kr fra 1. august 2019

 

 • 60 mill. kroner til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander
  Bostøtte skal hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å kunne bo trygt og godt. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander ble styrket i 2016 ved at grensen for godkjente boutgifter ble hevet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen, som et ledd i kampen mot barnefattigdom, å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med ytterligere 60 mill. kroner.
 • Om lag 40 mill. kroner til områdesatsing i byer
  Områdesatsingene er et viktig tiltak for å bidra til inkludering og likeverdige levekår i utsatte byområder. Regjeringen vil derfor fortsette å støtte dette samarbeidet med kommunene. Det foreslås en styrking på 20 mill. kroner over KMDs budsjett og vel 20 mill. kroner over KD sitt budsjett. Det blir samlet bevilget om lag 220 mill. kroner til områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019.
  Områdesatsingene skal bidra til bedre tjenester og nærmiljøaktiviteter der behovene er størst. Målet er at flere skal bli økonomisk selvstendige, og delta aktivt i lokalsamfunnet og storsamfunnet. Dette er en forutsetning for å motvirke fattigdom både på kort og lang sikt.
  Satsingen omfatter også rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte byområder. Barnehagedeltakelse for 2-åringer med innvandrerbakgrunn er lavere enn for andre 2-åringer. Det er viktig at foreldre kjenner til ordningene for redusert foreldrebetaling, Derfor viderefører regjeringen i 2019 tilskuddsordningen for rekruttering av minoritetsspråklige barn og kommunenes rammetilskudd for aktivt informasjon- og rekrutteringsarbeid.
 • Pengene skal gå til tett individuell oppfølging av ungdommer i vanskelige livssituasjoner. Målet er å styrke tilknyttingen til skolen, trivsel og mestring og gjennom dette bidra til bedre skoleprestasjoner og til å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Kommuner kan søke om tilskudd til stillinger for "Loser". Losene følger opp ungdom som har vanskeligheter knyttet til omsorgssituasjonen hjemme, svakt sosialt nettverk eller helseproblemer, og hvor det er fare for at de faller ut av videregående skole.
 • 10 mill. kroner til et pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier.
  Gjennom arbeidet med oppfølgingen av Fritidserklæringen har de frivillige organisasjonene kommet med et tydelig ønske om en ubyråkratisk løsning for inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter. Mange barn og unge har ikke mulighet til å betale for utstyr, deltakelse på stevner, turer og annet. Regjeringen setter av 10 mill. kroner i 2019 til et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.
 • 5 mill. kroner til ferietiltak i regi av Røde kors og DNT for barn fra lavinntektsfamilier.

Regjeringen har økt tilskuddsordningen mot barnefattigdom fra 100 millioner i 2014 til et forslag på 292 millioner i 2019. I 2018 var det rekordmange barn som fikk dra på ferie takket være tilskudd fra ordningen og frivillig innsats. Etterspørselen er imidlertid stor, og derfor foreslår regjeringen i 2019 å trappe opp innsatsen ytterlige ved å øremerke 3 mill. kroner til tiltaket Ferie for alle i regi av Røde Kors og 2 mill. kroner til ferietiltak i regi av Den Norske Turistforening (DNT)

 

Bakgrunn:

Andelen og antallet barn som lever i risiko for fattigdom har økt over tid. Tall fra SSB viser at det i 2006 var 67 300 barn under 18 år som levde i familier med vedvarende lav inntekt og 101 300 barn i 2016. Dette er en økning fra 7 prosent av alle barn i denne aldersgruppen i 2006 til 10,3 prosent i 2016. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde 54,5 prosent av alle barn i lavinntektsfamilier i 2016, en økning fra 38,8 prosent i 2006. Regjeringen foreslår å styrke innsatsen med om lag 181 mill. kroner i 2019.

Samlet satsing mot barnefattigdom

 
Sum (mill. kr)
Økning i 2019 (mill.kr)
Gratis kjernetid for 3-5-åringer
210
46
Bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander[1]
60
Områdesatsinger i byer inkl. rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte områder
292
40
Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom
52,6
20
Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder 5 mill. ferietiltak og pilotprosjekt for å dekke utgifter ved deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter
292
15
 
856
181

                       

 

 [1] Det er vanskelig å avgrense hvor mye som målrettes mot barnefamilier samlet sett under bostøtteordningen på KMDs budsjett. I statsbudsjettet for 2019 foreslår imidlertid regjeringen, som et ledd i kampen mot barnefattigdom, å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med ytterligere 60 mill. kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar