tirsdag 2. oktober 2018

Er det virkelig billigere, bedre og mer humant?På lederplass i Dagbladet 21.09.2018 blir det tatt til orde for at Norge bør utrede og teste en nederlandsk modell for innkvartering av enslige mindreårige. Modellen innebærer at enslige mindreårige asylsøkere plasseres i fosterhjem/mottaksfamilier fremfor i mottak, aller helst med foreldre med samme kulturbakgrunn. Lederen i Dagbladet kom i kjølvannet av dobbeltdrapene i Trondheim, hvor både gjerningsmann og ofre kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere.


Ordningen med mottaksfamilier i Nederland er et tilbud for enslige mindreårige under 15 år og bare unntaksvis for dem over 15 år. Ungdommer over 15 år som plasseres i mottaksfamilier er de som er særlig sårbare og har spesielle behov. Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år her i Norge, bor i dag på egne omsorgssentre, under Bufdirs ansvar. Yngre barn har vanligvis et større omsorgsbehov enn eldre barn. Norge har derfor et alderstilpasset omsorgstilbud til enslige i godt samarbeid med barnevernet. UDI jobber systematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige ivaretas på en best mulig måte i mottak.

Barnevernloven gjelder alle barn i Norge. Dersom enslige mindreårige har spesielle behov etter barnevernloven skal de ha tilgang til hjelpetiltak, uavhengig av hvem som er ansvarlige for bo- og omsorgstilbudet. UDI stiller en rekke krav til driftsoperatørene knyttet til bemanning, kompetanse og omsorgsarbeid for å gi beboerne et forsvarlig bo- og omsorgstilbud. Mottakene skal tilpasse omsorgen til barnets alder og individuelle oppfølgingsbehov, og ivareta den enkeltes behov gjennom tett daglig oppfølging.

Dagbladet sier at det nederlandske systemet er et billigere alternativ. Det er usikkert om en ordning med fosterfamilier/mottaksfamilier vil være mer kostnadseffektiv enn ordningen med omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige slik vi har i Norge i dag. I tillegg til kostnader til fosterhjem vil man også ha kostnader knyttet til rekruttering, godkjenning og oppfølging av familier, dvs. oppgaver som håndteres i forvaltningen. Generelt sett kunne vi tenkt oss flere forsterfamilier for å dekke dagens behov.

I omtalen av den nederlandske modellen trekker Dagbladet frem at «Nederland har opplevd en merkbar nedgang i rømninger», antatt å gjelde gruppen enslige mindreårige asylsøkere. Det er ikke gitt at dette har sammenheng med den nederlandske modellen, men kan bero på andre forhold, som for eksempel at Nederland ikke innvilger tidsbegrensede oppholdstillatelser til enslige mindreårige. At EMA over 15 år gis et annet tilbud enn de under 15 år og øvrige barnevernsbarn, innebærer ikke i seg selv et brudd på barnekonvensjonen, så lenge de gis et tilbud som er forsvarlig, og så lenge differensieringen har en legitim hensikt.

Nylig lanserte UDI sjefen sine tanker om et mere bærekraftig asyl og innvandringssystem.
Temaet er på ingen måte enkelt, og de etiske dilemmaene er store. Selv om mye sikkert kan bli bedre, bør det ikke være tvil om at fakta, og ikke følelser, må være grunnlaget for en ansvarlig asyl og innvandringspolitikk. En tragisk hendelse i Trondheim der to personer mister livet gir ikke grunnlag for å si at måten vi driver på i dag ikke kan videreføres.

Ove Trellevik,
 innvandringspolitisk talsperson for Høyre


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar