mandag 8. juni 2020

Høyres innvandrings utvalg sin anbefalingDette er en kort oppsummering av hovedpunktene til rapporten levert fra innvandringsutvalget.

Utvalget har vurdert hvordan Høyres innvandringspolitikk bør se ut i neste stortingsperiode. Notatet de har levert skisserer noen grunnleggende prinsipper for innvandringspolitikken, og drøfter mulige tiltak. Her understrekes det at tiltakene er ment som innspill til hva programkomiteen bør vurdere – ikke ferdigtygde tiltak som utvalget mener bør inn i programmet uten videre drøftelse.
Rapporten vil sendes ut på intern høring i Høyre, og fungere som et grunnlag i programkomiteens arbeid. Dette er således ikke vedtatt politikk pr.dd, kun en anbefaling fra utvalget.

Overordnet
Høyres innvandringsutvalg ønsker en innvandringspolitikk som er bærekraftig over tid og har bred demokratisk legitimitet, innenfor rammene av de internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av. Utvalget ønsker også et dempet konfliktnivå i innvandringsdebatten, og mener at ett steg for å oppnå det er å føre en konsekvent linje som holder seg over tid, fremfor å endre førende politikk, uavhengig av om det er i liberal eller restriktiv retning, avhengig av hva som dominerer mediebildet.

Utvalget mener det er rom for innstramminger, og at Høyre i kommende program må ha et tydeligere standpunkt i innvandringspolitikken.

Prinsipper
Utvalget legger fem prinsipper til grunn for utviklingen av en bærekraftig innvandringspolitikk. Disse utdypes i notatet.

·        Innvandringen må være på et bærekraftig nivå.
·        Vi har en plikt til å bidra til å gi beskyttelse til flyktninger.
·        Hjelpen skal være mest mulig effektiv.
·        Politikken må være gjennomførbar.
·        Systemet må ha bred legitimitet.

Utforming av ny politikk
På grunnlag av disse prinsippene, kommer utvalget frem til at følgende mål må ligge til grunn i utviklingen av ny politikk:

·        Asylpolitikken bør minst videreføres på dagens nivå, og om mulig strammes inn ytterligere.
·        Familieinnvandring bør begrenses innenfor avtaler Norge er forpliktet av.
·        Midlertidig opphold bør benyttes der det er hensiktsmessig.
·        Innvandring begrunnet i flukt bør i størst mulig grad gjøres gjennom å regulere antallet kvoteflyktninger.

Konkrete tiltak
Utvalget skisserer ti konkrete tiltak som Høyres programkomité bør vurdere for å oppnå en bærekraftig innvandring over tid. Disse tiltak er lagt under to kategorier: internasjonale tiltak, og nasjonale tiltak. Tiltakene utdypes i selve notatet:

·        Bruke handlingsrommet internasjonale avtaler gir oss
·        Koble bistand og avtaler mot migrasjon
·        Jobbe for felleseuropeiske løsninger
·        Gi beskyttelse i et annet trygt tredjeland
·        Et måltall for innvandring som står seg over tid
·        Økt bruk av midlertidig opphold
·        Endre uttak av kvoteflyktninger
·        Stramme inn regelverket for familiegjenforening
·        Økt bruk av lukket mottak
·        Stimulere til økte retur


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar