søndag 4. oktober 2020

Ny tiltakspakke for å motvirke konsekvensene av koronaepidemien

 

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti er enige med Fremskrittspartiet om en ny tiltakspakke for å motvirke konsekvensene av koronaepidemien 


 

Enigheten inneholder blant annet mer penger til vedlikehold på fylkesveier og reduksjonen av flypassasjeravgiften videreføres ut året. Saken avgis og behandles endelig av Finanskomiteen i neste uke. 

 

Regjeringen har siden mars i syv omganger, inkludert denne proposisjonen, fremmet forslag om tiltak i møte med virusutbruddet. I denne omgang foreslås det både å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak innrettet mot enkelte næringer som fortsatt er hardt rammet.  

 

Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. 

  

Hvorfor er dette nødvendig? 

·        Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret, med store konsekvenser for både enkeltpersoner og bedrifter, og for norsk og internasjonal økonomi. Utviklingen i økonomien har vært mer positiv enn ventet gjennom sommeren, men den er likevel skjør for nye smitteutbrudd og utsiktene er fortsatt preget av usikkerhet.   

·        Krisen er langt fra over, men krisen er over i en ny fase. Da er det viktig at vi skrur om på tiltakene, slik at de treffer best mulig. 

 

Hva har vært viktig for Høyre? 

·        Arbeidsledigheten er kraftig redusert siden april, men det er fortsatt krevende tider for mange. Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Vi må legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. 

·        Mange næringer og sektorer er fortsatt hardt rammet. De nye tiltakene skal bidra til at vi også etter korona har et livskraftig og variert næringsliv, kulturliv og transporttilbud. 

·        For Høyre har det samtidig vært viktig at vi legger til rette for aktivitet, nyskaping og omstilling, og at vi også ser fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte.  

 

Hva er enigheten?   

 

Regjeringspartiene og FrP har blitt enige om følgende forslag: 

·        Vedlikehold på fylkesveier: Det bevilges 400 millioner kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier over hele landet. 

·        Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere: ordningen videreføres ut året, men kompensasjonsytelsen reduseres til 60 prosent fra 1. november.  

·        Lav MVA-sats: Den midlertidige opphevingen av den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 6 pst videreføres frem til årsskiftet.  

·        Flypassasjeravgift: Den midlertidige reduksjonen av flypassasjeravgiften videreføres frem til årsskiftet.  

·        Luftfart: Partiene ber regjeringen følge situasjonen for flyselskapene og flytilbudet tett og vurdere tiltak som bidrar til å sikre norske forbrukere et konkurransedyktig flytilbud fremover. 

·        Garantiordning for lån: Partiene ber regjeringen undersøke muligheten for at Statens obligasjonsfond (SOF) kan få større fleksibilitet til å gi kredittilgang til selskaper som har fått redusert likviditet og soliditet som følge av koronaepidemien. 

·        Tiltak for reiselivet: Regjeringen har varslet at den innen kort tid vil komme tilbake med forslag om en midlertidig tilskuddsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Messe- og konferansearrangører og eventbransjen skal innlemmes i ordningen. Regjeringen er i prosess med partene i arbeidslivet om den konkrete utformingen av tilskuddsordningen, som den vil komme tilbake til Stortinget med. Partiene er enige om å diskutere innretning og omfang av ordningen da. 

 

Andre viktige tiltak foreslått av regjeringen, som regjeringspartiene og FrP stiller seg bak: 

 

·        Forlenge permitteringsperioden til 52 uker, samt innført arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 uker fra 1. januar 2021. 

·        Gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember. 

·        1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. 

·        1,5 milliarder kroner for å kompensere inntektsbortfall i kollektivtransporten. 

·        En ny støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, herunder messer og matfestivaler. 

·        120 millioner kroner til næringsutvikling i distriktene. Herunder 40 millioner kroner til næringshage- og inkubasjonsprogrammene. 

·        500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene). 

·        200 millioner kroner til lokal kompensasjonsordning for næringslivet i kommuner med økt smitte lokalt. 

·        500 millioner kroner til kjøp av vaksine mot covid-19. 

·        190 millioner kroner til sesonginfluensavaksine for personer i risikogruppene. 

·        Videreføring av de 400 midlertidige politistillingene som ble vedtatt som følge av virusutbruddet. 

 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar