søndag 22. november 2020

Enighet om langtidsplan for forsvarssektoren

Det ble i dag enighet om den nye Langtidsplanen for Forsvaret. Den nye langtidsplanen vil øke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet. Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten. Vi vil skape et tryggere Norge.

Stortingsflertallet med regjeringspartiene går nå inn for nye milliardsatsinger til Forsvaret. Det blir mer personell allerede neste år, men nye helikoptre til hæren kommer først fra og med 2024.

Totalt skal det brukes 190 milliarder kroner de neste åtte årene på nye våpensystemer og nytt materiell. Dette gir et forsvar med betydelig mer kampkraft. 6200 flere personell gir et forsvar med bedre reaksjonsevne og større utholdenhet. Dessuten styrkes forsyningsberedskapen, og Forsvarets avdelinger vil kunne stå lengre i strid.  

Hvorfor er dette nødvendig?

·        De siste årene er trusselbildet forverret, både globalt og i Norges nærområder. Vi må i større grad enn før være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler.

·        Utviklingen stiller høyere krav til nasjonal beredskap enn før. Samtidig er det viktig at Norge fortsatt kan bidra til internasjonale operasjoner, for eksempel i regi av NATO, slik at NATO forblir en troverdig allianse.   

·        Arbeidet med å styrke Norges samfunnssikkerhet og beredskap er noe regjeringen har satt høyt på dagsorden i en årrekke. Gradvis og systematisk styrking av Forsvaret er en svært viktig del av dette arbeidet.

 

Hva har vært viktig for Høyre?

·        Da vi overtok regjeringsmakten, iverksatte vi et langsiktig arbeid med å styrke Forsvaret. Vi prioriterte Forsvaret og tok riktige beslutninger tidlig. Det ser vi resultater av i dag.

·        Regjeringen la i September frem en nå frem en ny langtidsplan med mer utdypende informasjon som et svar på Stortingets bestilling. Denne planen har vært et godt utgangspunkt for å skape et bredt flertall på Stortinget for den videre utviklingen av forsvarssektoren.

·        Den nye planen vi bedre Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet. Med fremleggelsen av den nye samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig som Langtidsplanen for Forsvaret, ses statssikkerheten og samfunnssikkerheten i sammenheng. Dette bedrer vår samlede nasjonale motstandskraft mot kriser.

·        Med den nye planen gir regjeringen en detaljert beskrivelse av utviklingen mot 2024, med økonomisk forpliktelse til 2028. Det tar tid å bygge forsvarskraft, og regjeringen forplikter seg til dette med en opptrapping som begynner allerede i 2021. 

Dette er enigheten:

·        Fremme en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i neste statsbudsjett.

·        Å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.

·        Sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.

·        Etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på Drevjamoen, etter modell fra Finnmark landforsvar.

·        Å se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark.

·        310 flere ansatte i Forsvaret neste år.

·        Nye helikoptre til hæren fra 2024.


Andre viktige tiltak foreslått av Regjeringen, som det er sikret flertall for:

·        Øke forsvarsbudsjettet til et nivå 16,5 milliarder over dagens budsjett, og fortsette effektiviseringsarbeidet.

·        Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor

·        Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger

·        Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen

·        Styrke Brigade Nord ved å opprette en fjerde kampbataljon i brigaden. Øke hærens ildkraft, blant annet ved å anskaffe langtrekkende presisjonsild.

·        Anskaffe nye stridsvogner, og betydelig flere enn hva hæren har i dag

·        Videreutvikle hærens 2. bataljon til en stående, mekanisert avdeling

·        Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar

·        Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker

·        Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene

·        Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon

·        Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022

·        Videreføre korvettene i Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs

·        Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene

·        Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024

·        Fortsette moderniseringen av Heimevernet

Hvorfor kommer dette nå?

·        Dagens langtidsplan for Forsvaret utløper i 2020. For å kunne fortsette den systematiske oppbyggingen av Forsvaret de neste årene, trengs en ny og offensiv plan.

·        Regjeringspartiene og opposisjonen har de siste ukene forhandlet om den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og kan i dag legge frem en enighet.

Her kan du lese mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar