søndag 10. januar 2021

Kompensasjonsordningen for næringslivet

  Regjeringen viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet til ut april 2021. Støttenivået videreføres på samme nivå som i januar og februar, det vil si at bedrifter kan søke om kompensasjon for inntil 80 prosent av de faste kostandene sine.  

·       Kompensasjonen øker i takt med bedriftens omsetningsfall, slik at bedrifter med høyt omsetningsfall får høyere støtte. En bedrift med 100 prosent omsetningsfall vil få 80 prosent av kostnadene kompensert.

·       Kompensasjonsordningen i Brønnøysundregistrene åpner opp for søknader mandag 18. januar kl. 08:00. Søknadsbehandlingen vil skje automatisk, slik at de første utbetalingene vil komme allerede om to uker fra nå.

·       Etableringen av ordningen er i rute.

·       Kompensasjonsordningen er åpen for bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningsfall sammenliknet med fjoråret.

·       I første omgang kan det søkes støtte for perioden september – desember. Det vil kompenseres for inntil 85 prosent av selskapenes faste, uunngåelige kostander i november og desember og 70 prosent i september og oktober. 

·       Jeg vil anbefale bedrifter å ta kontakt med regnskapsfører eller revisor allerede nå for å starte forberedelsene. Bedriftene vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til revisor eller regnskapsfører, opp til 10 000 kroner per søknadsperiode.

·       Vi har allerede bevilget mye penger til næringslivet:

·       I 2020-budsjettet er det innført eller foreslått økonomiske tiltak som utgjør om lag 131 mrd. kroner, hvorav tiltak rettet mot bedrifter utgjør 67,3 mrd. kroner.

·       I 2021-budsjettet er det foreslått tiltak overfor bedrifter på til sammen 15,4 mrd. kroner. Om lag én av fem foretak har fått støtte gjennom de ulike næringspolitiske virkemidlene regjeringen har stilt til rådighet hittil i 2020. Av disse er 80 pst. SMBer. Storparten av foretakene har fått støtte gjennom permitteringsordningen (54 pst.) og kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall (31 pst.).

Bakgrunn

Kompensasjonsordning for næringslivet (bedrifter med stort omsetningsfall)

  • Regjeringen har etablert en ny kompensasjonsordning for næringslivet fra perioden 1. september 2020 – 30. april 2021. Ordningen gjelder for bedrifter med stort omsetningsfall, uavhengig av bransje (med unntak av luftfart, strømproduksjon, finansforetak og barnehager).
  • Ordningen vil bygge på prinsippene fra den tidligere "kontantstøtteordningen" for næringslivet, som gjaldt til og med august i år.
  • Ordningen omfatter foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall sammenliknet med samme periode året før.
  • Tilskudd beregnes med utgangspunkt i bedriftenes faste, uunngåelige kostnader, justert for omsetningsfall. Beregningsmåten for støtte betyr at jo større fall i omsetning, jo høyere støtte tildeles den enkelte bedrift. Hvis strengere smitteverntiltak fører til større fall i omsetning for bedriftene, får de altså automatisk økt støtte.
  • Tilskuddet justeres i tillegg for en fastsatt kompensasjonsgrad/støtteandel av kostnadene. Stortinget besluttet før jul at for perioden september/oktober vil ordningen dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. For november/desember dekker ordningen inntil 85 prosent av disse kostnadene, og for januar/februar inntil 80 prosent. Kompensasjonsgraden for alle perioder ble hevet som følge av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og FrP på Stortinget 16. nov.
  • Et konkret eksempel på dette er at et foretak med 100 prosent omsetningsfall, dvs. som har mistet all omsetning, vil få dekket 80 prosent av sine kostnader i mars og april, mens et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 40 prosent av kostnadene.
  • Maksimumsbeløpet for månedlig støtte per bedrift/konsern er 80 millioner kroner. Krav på inntil 30 millioner kroner per måned betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp mellom 30 –80 millioner kroner avkortes med 50 prosent (for den delen over 30 millioner). 

 

·       Støtte beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, skal sendes i januar 2021. Søknad for januar/februar skal sendes i mars 2021 og søknad for mars/april skal sendes i mai 2021.

·       Det vil stilles krav om at hver søknad bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Bedrifter vil få inntil 80 prosent av kostnadene dekket, inntil 10 000 kroner per søknadsperiode.

·       Utvidelse av ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar