tirsdag 16. februar 2021

Enighet om pensjon fra første krone

 Høyre, Venstre og KrF er enige med FrP om å innføre pensjon fra første krone fra 2023. Dette er gode nyheter for alle unge og de som har korte og midlertidige deltidsjobber. Rundt én million arbeidstakere har ikke rett på pensjon fra første krone. Høyre har vært opptatt av at det alltid skal lønne seg å arbeide, og dette bidrar til det.

Hvorfor er dette nødvendig? 

·        Det er mange i dag som ikke har pensjonsopptjening fordi de jobber i sesongarbeid, deltid eller så små stillingsprosenter at det ikke utløser pensjonssparing. Det er særlig unge, studenter, kvinner og de med lav tilknytning til arbeidslivet.

·        Totalt er over en million arbeidstakere berørt av forslaget. Disse taper på at det ikke er pensjonsopptjening på hele lønnen.

 

 

Hva er viktig for Høyre? 

·        Det er viktig for Høyre er at det alltid skal lønne seg å jobbe. Pensjonsopptjening fra første krone styrker dette. I tillegg er det rettferdig og rimelig at også de yngste i arbeidslivet, de med lavest stillingsprosent og de som tjener minst skal ha rett til samme pensjonsopptjening som øvrige arbeidstakere.

·        Bedriftene får tid til å tilpasse seg, og skal midlertidig kompenseres i en overgangsfase, for eksempel i form av lavere skatter og avgifter i en periode.

·        Koronapandemien har gitt svakere økonomiske forutsetninger for å håndtere økte pensjonsutgifter

Pensjon fra første krone og første dag innføres fra 2023. Dette medfører fjerning av unntakene fra tjenestepensjonssparing for inntekter under 1 G, ansatte med under 20 % stilling og arbeidstakere under 20 år.

·        Bedriftene kompenseres. Regjeringen kommer tilbake med forslag til kompensasjon.

·        Forslaget som er fremmet i Stortinget lyder: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023. Stortinget ber regjeringen vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet.»

      Dette er en oppfølging fra Granavolden-erklæringen mellom Høyre, Venstre, KrF og FrP, der partiene var enige om å sette ned et utvalg for å se på dette og var naturlig å følge opp i forbindelse med behandlingen av et representantforslag om pensjon i Stortinget.

·        Saken har vært viktig for arbeidstakerorganisasjonene i flere år.

·        I tillegg har det vært foreslått og debattert på Stortinget en rekke ganger de siste årene.

·        I 2018 vedtok Stortinget pensjon fra første krone i offentlig sektor, etter forslag fra regjeringen.

·        I 2019 fjernet etablerte vi retten til egen pensjonskonto for å samordne pensjonsrettigheter. Vi fjernet også ettårsregelen som tilbakeførte opptjent tjenestepensjon til arbeidsgiver dersom arbeidsforholdet varte i mindre enn ett år.

Pensjon fra tjenestepensjon komme i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, samt eventuell avtalefestet pensjon (AFP). Alderspensjonen fra folketrygden utgjør hoveddelen av samlet pensjon.

·        Innføring av pensjon fra første krone og første dag krever lovendringer og vil aller tidligst kunne innføres med virkning fra 1. januar 2022,

·        I Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen ville nedsette et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone. Etter forslag fra H, FrP, V og KrF vedtok Stortinget å be regjeringen sette ned et slik utvalg i forbindelse med behandlingen av Dokument 8:218 S (2017-2018).

·        Finansdepartementet satte ned en arbeidsgruppe 24. juni 2019. Arbeidslivets parter deltok i arbeidet. Formålet var å utrede hvordan et krav om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger kan utformes. Arbeidsgruppen avga sin rapport og forslag til lovendringer, 10.12.2020. Rapporten er nå på høring, med høringsfrist 19. mars 2021. 

·        Høyre, FrP, Venstre og KrF har alltid vært enige i hovedprinsippet om pensjonsopptjening fra første krone. Pensjonssystemet i Norge må baseres på at arbeid skal lønne seg og at det – så langt det er praktisk mulig – tjenes opp pensjon på alt inntektsgivende arbeid uavhengig av arbeidets omfang og arbeidstakeres alder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar