lørdag 20. februar 2021

Flertall for Regjeringens kraftfulle tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter

Den 29. januar la Regjeringen frem en kraftfull tiltakspakke for jobber, unge og bedrifter. Fredag 19.februar ble det klart at Regjeringens tiltakspakke får flertall i Stortinget. Proposisjonen skal behandles i Stortingssalen tirsdag 23.februar. Justeringer kan derfor komme. 

Høyre mener vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd, og etter behandlingen av Regjeringens økonomiske tiltak ble det klart at det er stor oppslutningen om tiltakene i Stortinget.

 

Les nettsak på hoyre.no

I møte med krisen må vi, så langt det er mulig, gjennomføre tiltak som ikke bare løser de akutte utfordringene, men også bidrar til å møte de langsiktige utfordringene vi står overfor.


Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. Vi er urolige for en ny pandemi av psykiske helseutfordringer.  Derfor er det viktig for oss å styrke apparatet rundt de som har det ekstra vanskelig nå.


Høye strømpriser i en tid med høy arbeidsledighet byr på store utfordringer for mange familier. Det har vært nødvendig å finne gode måter å støtte disse familiene på.


De siste månedene har Høyrepolitikere fra hele landet hentet inn gode innspill fra næringslivet og kommunene. Det har vært viktig for oss å lytte til disse innspillene og det har derfor blitt gjort endringer i tildelingene til kommunene og kompensasjonsordningen til bedriftene.

 Psykisk helse

100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.


100 millioner kroner for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.


En million til mental helse ungdom sin chattetjeneste, som sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden faktisk får det. Dette i tillegg til regjeringens opprinnelige forslag om 1,5 mill. kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.

Ferger

·        Ferger langs kysten helt nødvendig infrastruktur. Det er en del av veien og er noe mange mennesker bruker hver eneste dag. Da er det forståelig at høye prisstigninger for mange blir et økende problem og med stor frustrasjon. Det er en utvikling Høyre og regjeringen følger nøye med på og hvor nye tiltak kan være nødvendig. Det betyr likevel ikke at ferger skal behandles som en del av en krisepakke tilknyttet pandemien. Eventuelle bevilgninger må prioriteres i de årlige budsjettene fremover, og veies opp mot andre formål    

Bostøtte

·        Regjeringspartiene har sammen med flere andre partier foreslått en ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende som ble gjort i 2019, da det også var spesielt høye strømpriser. Det er foreløpig ingen enkeltforslag med flertall, på grunn av ulike innretninger, men de rødgrønne varslet at de vil stemme sekundært for regjeringspartienes forslag.

Svalbard

·        40 millioner kroner til å støtte opp om reiselivsbedrifter på Svalbard.

Kompensasjonsordningen

·        Utgifter til tapt varebeholdning må tas inn i kompensasjonsordningen fra og med mars måned, med forbehold om at en slik endring blir godkjent av ESA.

·        I den grad det er praktisk mulig skal kostnader forbundet med kommunale eller statlige tilsyn tas inn i kompensasjonsordningen fra mars, gitt godkjenning av ESA.

·        Kompensasjonsordningen skal spesielt hjelpe de små og mellomstore bedriftene, og store selskaper har i større grad enn de små mulighet til å finansiere seg i lånemarkedene. Regjeringen får derfor fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per bedrift med inntil 30 mill. kroner til 50 mill. kroner, og innslagspunktet for avkortning med inntil 10 mill. kroner til 20 mill

 

Mer støtte til oppstartsbedriftene

·        Øke bevilgningen til innovasjonstilskudd gjennom Innovasjon Norge fra 500 til 600 millioner kroner.

Kommunal ventilordning

·        Tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økes med 500 millioner utover regjeringens forslag. Midlene vil også kunne bli benyttet som en såkalt "ventilordning" for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard).

·        Utbetalingene i andre runde utvides fra 500 millioner kroner til 750 millioner kroner. Pengene kan benyttes i den grad situasjonen med omfattende smitteverntiltak og lokale nedstengninger tilsier det. 

Fordeling av kommunepengene:

·        500 mill. kroner til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet og til de kommunene som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D.

·        De resterende 500 mill. kroner skal fordeles til alle landets kommuner, basert på innbyggertall med en minimumutbetaling på 250 000 kroner totalt i første runde 

·        Utbetalingene i andre runde vil ta hensyn til formålet med ordningen og utviklingen i smittesituasjonen. Det gjør at det både er mulig å dra på erfaringer fra den første fordelingen, samt se behovet for nye utbetalinger i lys av både den økonomiske situasjonen og av smitteverntiltakene som er gjennomført siden den første fordelingen. 

 

Hva får Regjeringen flertall for?

·        Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene, herunder tilleggslån og stipend (1,1 milliard).

·        Nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter og bidra til at elever får ta igjen tapt undervisningstid og progresjon (500 millioner).

·        Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni, økt kompensasjons grad til 85%, (4,0 milliarder).
Merk: her gjøres det endringer du kan lese mer om under kompensasjonsordningen ovenfor.

·        Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en såkalt "ventilordning" for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
Merk: her gjøres det endringer du kan lese mer om under kommunal ventilordning ovenfor.

·        Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard).

·        Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner).

·        Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner).

·        Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder).

·        Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard).

·        Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (600 millioner).

·        Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner).

·        Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner).

·        Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreiseregistreringsystem.

·        Målrettede integreringstiltak (320 millioner).

·        Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.

·        Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner).

·        Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner).

·        Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner)

·        Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner).

·        Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner).

·        Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner).

·        Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner).

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar